PL EN


2014 | 6: Rodzina na pograniczu kulturowym | 13-26
Article title

Nieprawidłowość w życiu małżeńskim mieszkańców ekonomii samborskiej w pierwszej połowie XVII wieku (na podstawie wpisów do księgi zamkowej z lat 1614-1632)

Title variants
EN
Incorrectness of married life of residents of Sambir economy in the first half of the XVII century (on the strength of registrations in the castle book 1614-1632)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Registrations in the castle book of Sambir economy 1614-1632 contain items of information about some aspects of home and private life of its citizens. The analysis of these notes gives us the opportunity to speak about the place of family status in the minds of representatives of country folk in that time. Marriage was treated both as one of the key conditions of honesty of a person, ensuring his/her proper social status and as confirmation of readiness to live his/her own adult life. Troubles in family life were reflected in the notations in the castle book on the whole. Showing the breaches of standards of married life, such cases represent the samples of matrimonial relations. Conclusion of bilateral agreements before marriage preceded the formation of married couples. Failure to comply with these agreements led to conflicts. There were several ways of creating the new married couple: due to young people’s free will, under parents’ compulsion, by stealing the chosen person without permission or under the influence of public blame. The personal life of the members of the rural community was put under control this way. Life together without marriage was taken as breaking the rules of the system of moral ethical values in that period. The absence of family harmony and mutual understanding caused arguments between the married couples. Determination of such arguments fell within the jurisdiction of both the church and secular judicial institutions. Dissatisfaction with the relationships between matrimonial partners became the reasons of adultery, unwarranted leaving the families and even murders. Women’s faults often became the motives to be marriages on the verge of break-up or caused the official divorces. Adulterate relations proved due to practising inquisition and rumours about existence of these relations influenced the reputation of the residents of economy. That’s why saving one’s good name actively gave the beginning for judicial proceedings.
Year
Pages
13-26
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki
References
 • Baranowski B., Życie codzienne małego miasteczka w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1975.
 • Berry H., Foyster E., The Family in Early Modern England, Cambridge–New York–Melbourne–Madrid–Cape Town–Singapore–São Paulo 2007.
 • Budzyński Z., Przyboś K., Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, Rzeszów 1997.
 • Bystroń J. S., Dzieje obyczajόw w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 2, Warszawa 1976.
 • Casey J., Family and Community in early modern Spain. The citizens of Granada 1570-1739, Cambridge-New York–Melbourne–Madrid–Cape Town–Singapore–São Paulo 2007.
 • Ćwiek Z., Z dziejów wsi koronnej XVII wieku, Warszawa 1966.
 • Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 1910.
 • Dąbkowski P., Zarys prawa polskiego, Lwów 1922.
 • Dzieduszycki M., Starostowie ruscy i lwowscy, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1875, z. 5, s. 428-445.
 • Gerlach J., Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej, Lwów 1939.
 • Harasymczuk M., Księga zamkowa ekonomii samborskiej (1614-1632). Typologia wpisόw, „Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej «I Libelska Jesień Historyczna»” 2012, s. 362-366.
 • Kopczyński M., Studia nad rodziną chłopską w koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998.
 • Kuczera A., Samborszczyzna. Ilustrowana monografja miasta Sambora i ekonomji samborskiej, t. 1, Sambor 1935.
 • Łaszewski R., Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1988.
 • Maleczyński K., Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783, Lwów 1938.
 • Ostrowski T., Prawo cywilne albo szczegolne narodu polskiego z statutow i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane, rezolucyami Rady Nieustaiącey obiasnione, dodatkami z praw kanonicznego, magdeburskiego i chełminskiego pomnożone, a porządkiem praw rzymskich ułożone, t. 1, Warszawa 1784.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, Warszawa 1889.
 • Wiślicz T., Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Wrocław 2012.
 • Ворончук I., Населення Волині в XVI – першій половині XVIІ ст. Родина, домогосподарство, демографічні чинники, Київ 2012.
 • Ворончук I., Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні в XVI-XVII ст. (на матеріалах ранньомодерної Волині), „Соціум. Альманах соціальної історії” 2006, вип. 6, s. 161-201.
 • Гошко Ю., Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XIV-XIX ст., Львів 1999.
 • Гроссман Ю. М., Кмети, загродники и коморники запаноукраинской деревни во второй половине XVI – первой половине XVII в. „Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1963 г.” 1964, s. 167-178.
 • Зазуляк Ю., Зі спостережень над практикою полюбовного судочинства у Руському воєводстві у XV ст. „Ruthenica” 2004, т. 3, s. 186-205.
 • Інкін В. Ф., Нові матеріали до коментування статей Руської Правди про мужебойство та помсту, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 1970, вип. 6, s. 86-96.
 • Інкін B., Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI-XVIII століттях. Історичні нариси, Львів 2004.
 • Інкін B., Архів Самбірської економії, „Записки Наукового товариства імені Шевченка” 1996, т. 231: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, s. 109-146.
 • Корзо M., Контроль за соблюдением норм сексуальной морали в польской деревне XVIIXVIII вв., „Соціум. Альманах соціальної історії” 2003, вип. 2, s. 165-182.
 • Левицкий О., Черты семейного быта в Юго-Западной Руси в XVI-XVII вв., „Архив Юго-Западной России, издаваемый Коммиссиею для разбора древних актов” 1909, ч. 8, т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI-XVII вв., 1909, s. 1-120.
 • Маячанець Л., Про шлюбъ на Руси-Украинъ въ XVI-XVII столътю, „Зоря. Письмо літературно-наукове для рускихъ родинъ” 1885, № 13-18, s. 169-171; 183-185; 198-200; 209-211.
 • Смуток I. I., Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI–XVIII ст. Aвтореф.
 • дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук, спец. 07.00.01 „Історія України”, Львів 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c5c2196-4bf8-41bd-9b83-1e67d8661091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.