PL EN


2014 | 49 | 219-231
Article title

Słowa kluczowe podawane przez autora publikacji jako podstawa opisu bibliograficznego w iSybislawie

Content
Title variants
EN
Author-provided keywords as the basis of bibliographical description in the iSybislaw bibliography
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A bibliographer primarily relies on the abstract and keywords provided by the author of the original article. However the author-provided abstract and keywords are rarely sufficient. The bibliographer’s task is to ascertain that they correspond to the content of the article itself, as well as to find the closest equivalents in the language of the bibliography, Polish in our case. Additional confounding factors in determining the keywords corresponding most accurately to the submission in question include terminological inconsistencies within the works by certain authors, terminological inconsistencies within each of the languages as well as possible inconsistencies due to different theoretical backgrounds. This article deals with all of these issues on the basis of two pairs of examples. The first is the Polish term frazeologizm ‘idiom, phrase’ and the Croatian term frazem ‘idiom, phrase’. The second pair is the Polish term dialekt ‘dialect’ and the Croatian terms dijalekt/narječje ‘dialect/vernacular’. The complication inherent in the work of the bibliographer is due to, inter alia, the fact that the bibliographer’s strategy in prepairing the bibliographic description should enable the user to achieve the best possible effectiveness and efficiency in his/her search.
PL
Streszczenie/abstrakt i słowa kluczowe podane przez autora w oryginalnym artykule są podstawą opracowania bibliograficznego, nie stanowią jednak wystarczającego źródła pracy bibliografa. Jego zadaniem jest przede wszystkim sprawdzenie, czy streszczenie/abstrakt i słowa kluczowe odpowiadają treści samego artykułu. Kolejne zadanie polega na odnalezieniu w języku bibliografii (w naszym przypadku jest to język polski) najbliższych ekwiwalentów słów kluczowych. Czynniki utrudniające dobór odpowiednich słów kluczowych z istniejącej bazy to brak ujednolicenia terminologicznego w pracach niektórych autorów, zróżnicowanie terminologiczne między językami, a także różnice terminologiczne związane z różnymi teoriami lingwistycznymi. W niniejszym artykule rozpatrywane są wszystkie te problemy na podstawie dwu przykładów. Pierwszy z nich stanowi para: polski termin frazeologizm i chorwacki termin frazem. Drugi reprezentowany jest przez polski termin dialekt i chorwackie terminy dijalekt/narječje. Problemy w pracy bibliografa wiążą się z opracowywaniem przez niego opisu bibliograficznego, który powinien zapewnić użytkownikowi jak największą skuteczność wyszukiwania informacji.
Year
Volume
49
Pages
219-231
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
  • Croatia
  • Sveučilište u Zagrebu [University of Zagreb], Zagreb, Croatia
References
  • Brozović, D. (1970). Standardni jezik. Zagreb: Matica hrvatska.
  • Chlebda, W. (2003). Wprowadzenie do frazeologii. Łask: Leksem. (Prace Językoznawcze; 6).
  • Dejna, K. (1973). Dialekty polskie. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Kordić, L. (1998). Neka obilježja ‘starovinskoga’ govora hrvatskoga puka u zapadnom Srijemu. W L. Badurin, B. Pritchard, & D. Stolac (Ed.), Jezična norma i varijeteti: zbornik radova sa Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (pp. 259–268). Zagreb; Rijeka: HDPL.
  • Kryżan-Stanojević, B., & Silić, J. (2003). Czy możemy mówić w Chorwacji o kajkawskiej mniej- szości (językowej)? W E. Wrocławska, & J. Zieniukowa (Red.), Języki mniejszości i języki regionalne (ss. 223–235). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
  • Lewicki, A. M. (2003). Studia z teorii frazeologii. Łask: Leksem. (Prace Językoznawcze; 5). Menac, A. (2007). Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra.
  • Moguš, M. (1977). Čakavsko narječje : fonologija. Zagreb: Školska knjiga.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c5ce62e-eaa2-4b76-aefd-5082c79eff65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.