PL EN


2015 | 225 | 146-155
Article title

Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem komercyjnym – studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Synergy in co-operation between the universityand commercial partner on the conduct of educational services – a case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem współpracy sektora szkolnictwa wyższego z biznesem jest ważny zarówno w obszarze badawczo-rozwojowym, jak i edukacyjnym. W artykule zaprezentowano przykład partnerskiej współpracy państwowej uczelni wyższej z firmą komercyjną, dotyczącej prowadzenia wspólnych studiów podyplomowych. Celem podjęcia tej współpracy jest uzyskanie synergii wartości oferowanej usługi edukacyjnej. W artykule skoncentrowano się na motywach podjęcia współpracy i korzyściach tworzących wartośćd la klienta.
EN
The problem of co-operation between higher education and business is important both in sector of research and development, and education. The article presents an example of partnership of a public university with a commercial company on the conduct of joint postgraduate studies. The aim of this co-operation is to gain the synergy of the educational service. The article focuses on the reasons for the collaboration and the benefits of creating value for the customer.
Year
Volume
225
Pages
146-155
Physical description
Contributors
author
References
 • Bryła P. (2012), Determinanty współpracy uczelni ze sferą biznesu, „Marketing i Rynek”, nr 7.
 • Bryła P., Jurczyk T., Domański T. (2013), Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe, „Marketing i Rynek”, nr 5.
 • Chadam J. (2012), Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Difin, Warszawa.
 • Cichoń S. (2012), Szkoła wyższa na rynku usług edukacyjnych, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, nr 3.
 • Gruca T., Nath D., Mehra A. (1997), Exploiting Synergy for Competitive Advantage, „Long Range Planning”, Vol. 30, No. 4.
 • Herdan A. (2001), Wybrane aspekty pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 5.
 • Jonek-Kowalska I. (2007), Efekty synergii w działalności przedsiębiorstwa [w:] Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 1183.
 • Kobylińska U. (2012), Synergia wiedzy z ośrodków naukowych do sektora biznesu w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, „Economy and Management”, nr 3.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kucharska B. (2011), Kreowanie wartości dla klienta [w:] B. Dobiegła-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna.
 • Łada M. (2011), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice.
 • Łada M. (2009), Rachunkowość otwartych ksiąg – zarys koncepcji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 49.
 • Piróg D. (2011), Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 18, Warszawa-Kraków.
 • Pluta-Olearnik M. (2007), Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Raport (2006), Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, MNiSW, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa.
 • Raport (2010), Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych pod kier. G. Prawelskiej-Skrzypek, Centrum Badań Nad Szkolnictwem Wyższym, UJ, Kraków.
 • Raport (2013), Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce. Ocena z uwzględnieniem czynników demograficznych i koniunkturalnych, WUP w Krakowie, Kraków.
 • Raport (2010), Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c5f70f5-eaa5-4d54-8984-148bc81d6d56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.