PL EN


2015 | 1 (354) | 131-140
Article title

Zachowania konsumentów względem kraju pochodzenia – produkty chińskie oczami Polaków

Content
Title variants
EN
Consumers’ Behaviours towards the Country of Origin – Chinese Products by Poles’ Eyes
RU
Поведение потребителей по отношению к стране происхождения – китайские продукты глазами поляков
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla wielu konsumentów kraj pochodzenia produktu ma decydujące znaczenie, często nawet jest głównym kryterium decyzji zakupu. Zjawisko to nie jest nowe, choć można mieć wrażenie, że w przypadku produktów „made in China” mamy do czynienia ze swego rodzaju renesansem. Produkty chińskie ciągle jeszcze są synonimem masowości, niskiej ceny i kiepskiej jakości. Na niekorzystny wizerunek Chin niewątpliwie wpływa fakt, że są one największym producentem imitacji i podróbek. Do dziś Chiny uznawane są za centrum wytwarzania produktów – ciągle jeszcze 1/5 produkcji światowej wytwarzana jest właśnie tam. Analizując sytuację chińskich marek i produktów „made in China” odnosimy wrażenie, że ta era nieuchronnie dobiega końca. I choć Chiny kojarzone się z negatywnymi atrybutami procesów produkcji (tania siła robocza, pogwałcenie praw człowieka, niewielkie nakłady na pracę), to kraj ten może pochwalić się najbardziej dynamicznym rozwojem technologicznym oraz ogromną mocą przerobową. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, jak postrzegane są chińskie marki przez polskich nabywców, jakie są postawy polskich klientów wobec nich? W realizacji celu pomocne będą wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 1500 respondentów w styczniu 2014 roku.
EN
For many consumers, the country of origin of the product is of the decisive importance, often even is the main criterion of purchase decision. This phenomenon is not new, though one may have an impression that in the case of “Made in China” products we deal with some type of renaissance. However, Chinese products have still been the synonym of mass scale, low price and poor quality. The unfavourable image of China, no doubt, is due to the fact that it is the biggest producer of imitations and fakes. So far China has been considered as the centre of product manufacturing – still 1/5 of the world’s production is made just there. Analysing the situation of Chinese brands and products labelled “Made in China”, we have an impression that this era has inevitable been going to the end. And though China is associated with negative attributes of manufacturing processes (cheap labour, human rights violation, low labour input), this country may show off with the most dynamic technological development and vast production capacity. An aim of the considerations is to answer the questions: How are Chinese brands perceived by Polish purchasers and what are Polish customers’ attitudes towards them? In the aim implementation, helpful will be findings of surveys carried out on the sample of 1500 respondents in January 2014.
RU
Для многих потребителей страна происхождения продукта имеет решающее значение, часто даже она является основным критерием решения о покупке. Это явление не новое, хотя можно почувствовать, что в случае продуктов «Сделано в Китае» мы имеем дело со своеобразным ренессансом. Китайские продукты все еще являются синонимом их массового характера, низкой цены и плохого качества. На неблагоприятный облик Китая несомненно влияет факт, что он – самый крупный производитель имитаций и подделок. По сей день Китай считают центром производства продуктов – все еще 1/5 мировой продукции производится именно там. Анализируя ситуацию китайских марок и продуктов «Сделано в Китае», мы чувствуем, что эта эра неизбежимо близится к концу. И хотя Китай ассоциируется с отрицательными атрибутами процессов производства (дешевая рабочая сила, попрание прав человека, небольшие затраты труда), то эта страна может похвастаться наиболее динамичным технологическим развитием и огромными производственными возможностями. Цель рассуждений – ответить на вопрос о том, как воспринимаются китайские марки польскими покупателями, каково отношение польских клиенток ним. В осуществлении цели помогут результаты опросов, проведенных на выборке в 1500 респондентов в январе 2014 года.
Year
Issue
Pages
131-140
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
References
  • Figiel A. (2005), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
  • Hsieh M. (2004), An investigation of country-of-origin effect using correspondence analysis: A crossnational context, “International Journal of Market Research”, No. 3.
  • Maison D. (2004), Utajone postawy konsumenckie, GWP, Gdańsk.
  • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
  • Obermiller C., Spangenberg E. (1989), Exploring the effects of country of origin labels: an information processing framework, “Advances in Consumer Research”, No. 16.
  • http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013#pdfopener
  • http://www.e-vive.pl/chiny-postawily-na-innowacyjnosc-pierwsze-efekty-juz-widac,pl,46327.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c5fd9b6-1db2-4929-9170-9500a96ec565
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.