PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 67-96
Article title

SOCJALIZACJA RELIGIJNA WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RODZINY

Content
Title variants
EN
RELIGIOUS SOCIALIZATION AGAINST THE THREATS OF THE CONTEMPORARY POLISH FAMILY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostało podjęte zagadnienie znaczenia socjalizacji religijnej, jako istotnego procesu, którego prawidłowy przebieg we współczesnej polskiej rodzinie pozwala na, choćby częściowe, uchronienie jej przed zagrożeniami. Kształtowanie człowieka w środowisku rodzinnym właściwie wypełniającym przypisane mu funkcje, nietraktującym marginalnie dbałości o respektowanie i międzypokoleniową transmisję zasad, norm, wartości i wzorów zachowań religijnych jest przede wszystkim powinnością rodziców odpowiedzialnych za dzieci. Religia jest wpisana w życie społeczeństw, dlatego czerpanie z tego skarbca w procesie socjalizacji oraz w sytuacjach niepowodzenia jej przebiegu jest niezastąpionym drogowskazem oraz wsparciem w życiu jednostkowym i społecznym. Trwanie obecnych i przyszłych społeczeństw zależy od jakości życia tworzących je rodzin, z tego względu tak ważna jest troska o ich kondycję.
EN
The article deals with the issue of the importance of religious socialization as an important process whose proper course in the contemporary Polish family allows, even at least partially, to protect it from threats. Shaping a man in a family environment that properly fulfills the functions assigned to it, what does not treat marginal care for respecting and intergenerational transmission of principles, norms, values and patterns of religious behavior is primarily obligation of parents responsible for children. Religion is inscribed in the life of societies, therefore drawing from this treasury in the process of socialization and in situations of failure of its course is an irreplaceable guidepost and support in individual and social life. The duration of present and future societies depends on the quality of life of the families that create it, for this reason care for their condition is so important.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
author
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
References
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.
 • Baniak J., Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Kraków 2007.
 • Biernat T., O przemianach definiowania rodziny i ich konsekwencjach, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 1/2009.
 • Bilińska I., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001.
 • Boguszewski R., Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych. Komunikat z Badań CBOS Nr 84/2017.
 • Broda P., Zagrożenia współczesnej rodziny w wychowaniu dziecka, „Nauczyciel i Szkoła”, 3-4(40-41)/2008, s. 24-25.
 • Jagodzińska M., Kapitał ludzki jako czynnik minimalizujący marginalizacje społeczną, [w:] ІННОВАЩЙНИЙ РОЗВИТОK ВИЩOЇ OCВІТИ: ГЛOБAЛЬНИЙ TA НAЦIOНЛЬНИЙ ВИМIPИ ЗMIH, CYMИ 2014.
 • Kawula S., Tendencje przemian rodziny w początkach XXI wieku, „Pedagogika Rodziny”, nr 1/2007
 • Kawula S., Przemiany i przyszłość rodziny współczesnej, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 2/2006.
 • Kmiecik-Baran K., Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Wyd. UG, Gdańsk 2009.
 • Lachowicz K., Społeczne przekonania dotyczące przemocy w rodzinie, Kraków 1998.
 • Łaciak B., Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu z karnawałem, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
 • Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 • Mariański J., Religia i Kościół między tradycją a nowoczesnością. Studium socjologiczne, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1997.
 • Miszczak E., Socjalizacja religijna maturzystów z województwa lubelskiego w świetle badań socjologicznych, Łódzkie Studia Teologiczne 26 (2017) 1, s. 69-85.
 • Motak D., Religia – religijność – duchowość. Przemiany zjawiska i ewolucja pojęcia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXVII STUDIA RELIGIOLOGICA Z. 43. 2010, s. 201-2018.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 1999.
 • Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998.
 • Różańska R., Dylematy kształtowania tożsamości religijnej młodzieży a edukacja religijna, [w:] Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków, (red.) M. Libiszowska-Żółtkowska, Warszawa 2009.
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 • Sroczyńska M., Rytuały religijne w życiu rodzinnym: w świetle badań młodzieży na progu dorosłości „Pedagogika Rodziny” nr 1/2/2011, s. 171-183.
 • Śledzianowski J., Resocjalizacja bezdomnych przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” nr 11/1996, s. 105-122.
 • Tatala M., Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych. Badania empiryczne, Seminare. Poszukiwania naukowe, T. 15/1999 s. 233-250.
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1979.
 • Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wyd. UAM, Poznań 2002.
 • Tyszka Z., System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Wyd. UAM, Poznań 2001.
 • Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1997.
 • Tyszkowa M., Uspołecznienie dzieci jedynych i mających rodzeństwo, [w:] Materiały do nauczania psychologii, T. II. 1984.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 • Zych A., Pomiędzy wiarą a zwątpieniem, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
 • Zarzycka B., Ziółkowska D., Śliwak J., Wsparcie i zmagania religijne jako predyktory jakości życia anonimowych alkoholików – moderacja przez czas abstynencji, ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE, XX, 1/2017, s. 99-120.
 • http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5bab08df-2a53-4200-b3d2-c87b2c979b60 (dostęp: 13-07-2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c5ff3aa-867d-4e6e-9343-43ac02e94a51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.