Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4(116-117) "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy" (Managing Diversity in Light of the Challenges of the Contemporary Labor Market) | 153-168

Article title

Ocena skuteczności motywatorów w opinii menedżerów różnych generacji – analiza na podstawie badań własnych

Content

Title variants

EN
Effectiveness of Motivation of Managers of Various Generations: An Analysis of Research Results

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarządzanie, w tym skuteczne motywowanie pracowników różnych generacji, należy współcześnie do grupy problemów szczególnie aktualnych oraz inspirujących. Mimo dużej popularności wciąż daje się zauważyć brak satysfakcjonującej wiedzy na temat skutecznych narzędzi motywowania menedżerów różnych generacji, różnych szczebli zarządzania. Brak znajomości lub wręcz ignorowanie preferencji liderów to duże niedopatrzenie i wyraz deficytu kompetencji w obszarze zarządzania. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, na bazie przeprowadzonych badań empirycznych, które z poddanych analizie motywatorów mają szczególnie istotne znaczenie w procesie skutecznego motywowania menedżerów w różnym wieku.
EN
Management, including the effective motivating of workers of various generations is presently included in the group of problems that are particularly current and inspiring. In spite of significant popularity, a lack of satisfactory knowledge on effective tools for motivating managers of various generations and various management levels continues to be visible. The dearth of knowledge and even the outright ignoring of the preferences of leaders are a major oversight and an expression of the deficit in competencies in this area of management. The objective of the paper is to indicate, on the basis of own conducted empirical research, which of the analyzed motivators is especially important in the process of effective management of managers of various ages.

Contributors

 • Wydział Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza

References

 • Abramowicz M., Strzałkowska A. (2012), Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, Warszawa, Wyd. Fundacja Pro Caritate.
 • Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach multipokoleniowych, w Gołębiewska E. (red.), Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Łódź–Warszawa, tom XV, zeszyt 11, cz. II.
 • Baker W. (2016), Energia relacyjna: jak zwiększać zaangażowanie w pracę? „Harvard Business Review Polska”, dostęp 20 października 2016,<http://www.hbrp.pl/b/energia-relacyjna-jak-zwiekszac-zaangazowanie-w-prace/Cu3akYEj>.
 • Bell A. (2010), The myth of generational tensions, Leader to Leader, nr 58.
 • Blikle A. J. (2014), Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Gliwice, Helion.
 • Buzady Z., Georgiu A. (2011), Riding the Waves of the Motivation Cycle. The Absorption Model of Leadership, Od Practitioner, vol. 43, nr 1.
 • Cekada T. (2012), Training a Multigenerational Workforce, Professional Safety, vol. 57, z. 3.
 • Cerasoli Ch. P., Ford M. T. (2014), Intrinsic Motivation, Performance, and the Mediating Role of Mastery Goal Orientation: A Test of Self-Determination Theory, The Journal of Psychology, nr 148 (3).
 • Chromjakova F. (2016), The Key Principles of Process Manager Motivation in Production and Administration Processes in an Industrial Enterprise, Journal of Competitiveness, vol. 8, z. 1.
 • Costanza D. P., Badger J. M., Fraser R. L., Severt J. B., Gade P. A. (2012), Generational Differences in Work-Related Attitudes: A Meta-analysis, J Bus Psychol, nr 27.
 • Enkelman N. B. (2000), Charyzma. Jak osiągnąć sukces, doskonaląc własną osobowość, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka.
 • Gessel I. (2010), How to Lead When the Generation Gap Becomes Your Everyday Reality, The Journal for Quality & Participation, nr 1.
 • Gick A., Tarczyńska M. (1999), Motywowanie pracowników, Warszawa, PWE.
 • Gobillot E. (2008), Przywództwo przez integrację, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Godeanu A. M. (2012), The antecedents of satisfaction with pay in teams: do performance-based compensation and autonomy keep team-members satisfied? Eastern Journal Of European Studies, vol. 3, z. 1.
 • Hills C., Ryan S., Warren-Forward H., Smith D. R. (2013), Managing ‘Generation Y’ occupational therapists: Optimising their potential, Australian Occupational Therapy Journal, nr 60.
 • Janowska Z. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Warszawa, SGH.
 • Koźmiński A. K. (2013), Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 • Kraczla M. (2013), Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści, Dąbrowa Górnicza, Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Lester P. B., Hannah S. T., Harms P. D., Vogelgesang G. R., Avolio B. J. (2011), Mentoring Impact on Leader Efficacy Development: A Field Experiment, Academy of Management, vol. 10, nr 3.
 • Levickaite R. (2010), Generations X, Y, Z: How Social Networks Form the Concept of the World Without Borders. The Case of Lithuania, Limes, vol. 3, nr 2.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2013), Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
 • Machaczka J. (2001), Podstawy zarządzania, Kraków, Wyd. AE w Krakowie.
 • Pandza J., Deri L., Galamos A., Galambos T. (2015), Two-factor Analysis of Employee Motivation at „Postal Traffic – Department in Novi Sad”, European Journal of Economic Studies, vol. 12, z. 2.
 • Patterson C. K. (2007), The Impact of Generational Diversity in the Workplace, Generational Diversity, vol. 15, nr 3.
 • Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Shragay D., Tziner A. (2011), The Generational Effect on the Relationship Between Job Involvement, Work Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, vol. 27, nr 2.
 • Shu Ch. Y. (2015), The Impact of Intrinsic Motivation on The Effectiveness of Leadership Style towards on Work Engagement, Contemporary Management Research, vol. 11, nr 4.
 • Simons N. (2010), Leveraging Generational Work Styles to Meet Business Objectives, Information Management Journal, styczeń–luty.
 • Stuart-Kotze R., Dunn Ch. (2011), Gdzie są twoi najlepsi pracownicy, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Wziątek-Staśko A. (2016), The Extent of Managers’ Motivation as a Determinant Leadership Quality, Economics and Management, vol. 8, z. 1.
 • Venus M. (2011), The Multi-generational Workplace, Northern Colorado Business Report, listopad, Supp. Diversity.
 • Zhang Z., Wang M., Shi J. (2012), Leader-Follower Congruence In Proactive Personality And Work Outcomes: The Mediating Role Of Leader-Member Exchange, The Academy of Management Journal, vol. 55, nr 1.
 • Zhao H., Wu S. (2014), The Power of Motivation–Goal Fit in Predicting Entrepreneurial Persistence, Social Behavior and Personality, nr 42 (8).
 • Zielak P. (2012), Skuteczność narzędzi motywowania a różnorodność kulturowa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (88).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5c61d336-2992-4ff4-b9cd-26e70e5f6e4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.