PL EN


2014 | 4 | 34-43
Article title

Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce na tle krajów UE

Content
Title variants
EN
Tendencies of the Human and Social Capital Development in Poland in Comparison to the EU Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie w okresie członkostwa w UE Polska domknęła lukę względem krajów UE w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego. Kwestie te analizowane są w kontekście czynników konkurencyjności polskiej gospodarki. Rozważania prowadzono w oparciu o analizę przestrzennego rozmieszczenia oraz tendencji rozwoju tych dwóch rodzajów kapitału w krajach UE po 2002 r., z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Wśród analizowanych krajów europejskich wysokiemu poziomowi kapitału ludzkiego na ogół towarzyszy relatywnie wysoki kapitał społeczny. Na tym tle Polska należy do grupy państw o relatywnie przeciętnym kapitale ludzkim oraz niewielkim kapitale społecznym, a niedociągnięcia występowały we wszystkich wymiarach tych kapitałów. Zapóźnienie w zakresie kapitału społecznego wydaje się mieć większe rozmiary i trwalszy charakter. W latach 2002-2012 zapóźnienie Polski w zakresie kapitału ludzkiego wobec wysoko rozwiniętych krajów UE zmniejszało się, natomiast w zakresie kapitału społecznego wobec państw z czołówki rankingu (głównie skandynawskich) nie uległo zmianie. Na obecnym etapie rozwoju, krytycznego znaczenia dla polskiej gospodarki nabiera kapitał ludzki. Jego synergia z kapitałem społecznym jawi się jako komplementarne ogniwo, którego znaczenie wzrośnie w kolejnych fazach rozwoju.
EN
The aim of this article is to search for an answer to the question whether and to what extent Poland, during the EU membership, has closed the gap in comparison to other EU countries with regard to human and social capital. Those issues are analysed in the context of competitiveness factors of the Polish economy. With the help of taxonomic methods, the studies were conducted on the basis of analysis of the structural distribution and tendencies in the development of these two types of capital in the EU countries after 2002. Among the analysed European countries, a high level of human capital is generally accompanied by a relatively high social capital. Poland belongs to the group of countries with rather average human capital and small social capital, with both types of capital showing deficiencies in every aspect. Furthermore, the gap in social capital, seems to be more considerable and have a more permanent character. Between 2002 and 2012, Poland narrowed the gap in the area of human capital in relation to the highly developed EU countries; however, the gap in social capital in comparison to the top-ranking countries (mainly Scandinavian ones) remained the same. Human capital becomes critically important for the Polish economy at this stage of development. Its synergy with social capital appears as a complementary link whose significance will increase at the subsequent stages of the country's development.
Year
Issue
4
Pages
34-43
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
  • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, mwosiek@univ.rzeszow.pl
References
  • Dołączono do tekstu artykułu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c6926e1-0e43-4e31-a5d5-dcb2c8ef196a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.