PL EN


2014 | 6 |
Article title

Dylematy nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2004 roku na przykładzie art. 36 [1] k.r.o. (aspekty procesowe).

Title variants
EN
The dilemmas of the amendment of the family and guardianship code from 17 june 2004 on the esample of art. 36 [1] f.g.c. (the case aspects)
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków. W artykule zajęto stanowisko, zgodnie z którym czynnościami wspomnianego zarządu są m.in. czynności procesowe. Bazując na tym założeniu, autorzy dokonali analizy wybranych zagadnień łączących się z problematyką uregulowaną w art. 361 k.r.o., który reguluje kwestię sprzeciwu małżonka wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego z małżonków. W opracowaniu omówione zostały więc takie zagadnienia jak: adresat i forma sprzeciwu wobec zamierzonej czynności przed sądem, skutki dokonania takiej czynności pomimo sprzeciwu, a także kwestie związane z ochroną osób trzecich. Podkreślając liczne wątpliwości występujące w związku z interpretacją art. 361 k.r.o., wskazano na potrzebę ponownego podjęcia dyskusji nad kształtem regulacji prawnych dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych.
EN
Issues related to the management of the common property of the spouses are the subject of this paper. This article presents a standpoint, according to which actions in connections with legal proceedings are, inter alia, examples of the above mentioned management activities. Based on this assumption, the authors have analyzed some aspects connected to the issues regulated by Art. 361 of Family and Guardianship Code, which regulates the objection of a spouse to an activity of the common property management, intended by the other spouse. Therefore, the paper discusses such issues as: the recipient and the form of the objection to the intended action before the court, the consequences of such an action in spite of the objection, as well as issues related to the protection of third parties. Highlighting numerous doubts occurring in connection with the interpretation of Art. 361 of the Family and Guardianship Code, the need for a renewed discussion on the shape of the legal regulations concerning matrimonial property regimes has been indicated.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl
author
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl
References
 • Gołębiowski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, wyd. 1, Warszawa 2012.
 • Ignaczewski J., w: Małżeńskie prawo majątkowe, red. J. Ignaczewski, wyd. 2, Warszawa 2011.
 • Lutkiewicz-Rucińska A., Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym (część 1), „Rodzina i Prawo” 2006, nr 3.
 • Lutkiewicz-Rucińska A., Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym (część 2), „Rodzina i Prawo” 2006, nr 4.
 • Nazar M., w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2014.
 • Orzeczenie SA w Katowicach z dn. 20.02.2009 r., I Aca 32/09, LEX nr 508515.
 • Orzeczenie SN z dn. 20.07.1985 r., III CZP 37/85, OSNCP 1986, nr 5, poz. 67.
 • Orzeczenie SN z dn. 18.06.2009 r., II CSK 33/09, LEX nr 515730.
 • Orzeczenie SN z dn. 20.11.1974 r., III CRN 294/74, OSPiKA 1975, nr 10, poz. 215.
 • Osowy P., Postępowanie cywilne, wyd. 1, Warszawa 2003.
 • Osowy P., Przedmiot postępowania toczącego się na skutek wytoczenia powództwa o ustalenie nieważności czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012.
 • Piekarski M., Czynności materialnoprawne i procesowe w sprawach cywilnych, „Studia Prawnicze” 1973, z. 37.
 • Pietrzykowski J. (w opracowaniu K. Pietrzykowskiego), w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Pietrzykowski K., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Pisuliński J., O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2.
 • Siedlecki W., Czynności procesowe, „Państwo i Prawo” 1951, z. 11.
 • Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa 1998.
 • Skowrońska-Bocian E., w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 1–44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 6, Warszawa 2011.
 • Smyczyński T., Reforma małżeńskiego prawa majątkowego, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 18.
 • Sychowicz M., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5 , Warszawa 2011.
 • Świeboda Z., Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym, wyd. 1, Warszawa 1990.
 • Turek J., Czynności w postępowaniu nieprocesowym, wyd. 1, Warszawa 2013.
 • Uchwała SN z dn. 5.06.1985 r., III CZP 35/85, OSN 1986, nr 4, poz. 47.
 • Uliasz M., Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 4.
 • Waśkowski E., Istota czynności procesowych, „Polski Proces Cywilny” 1937, nr 24.
 • Wengerek E., Powództwo o ustalenie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1959, nr 1.
 • Winiarz J. (w opracowaniu J. Gajdy), w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, wyd. 2, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c693bfb-ff1e-4fce-a5a0-eaf81f6c7dca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.