PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 59-73
Article title

Temperamentalne uwarunkowania osiągania celów sportowych

Title variants
EN
Temperament and Achiving Sporting Goals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczący psychologii sportu ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest określenie wpływu cech temperamentu na osiąganie celów sportowych. W pierwszej części przedstawione zostały informacje na temat badanych zjawisk, przykłady teorii oraz wybrane zadania psychologii w sporcie. Temperament ukazany został w kontekście Regulacyjnej Teorii Temperamentu J. Strelaua. Badania nad celami zastosowano w odniesieniu do podziału zaproponowanego przez Z. Zaleskiego. Na podstawie przedstawionych teorii temperamentu i celów zostały przeprowadzone badania własne. Wykorzystanymi narzędziami w badaniu był Kwestionariusz Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) oraz Kwestionariusz Osiągania Celów (KCEL). Druga część zawiera przedstawienie danych i analizę wyników z przeprowadzonych badań. W wyniku analiz zostały określone związki pomiędzy cechami temperamentu u sportowców a ich zorientowaniem na cel. Poddane analizie wyniki wykazały różnice w temperamencie osób trenujących i osób niezajmujących się sportem oraz ich związki z osiąganiem celów.
EN
This is a theoretical and empirical study. It is dedicated to sport psychology. The aim of this study is to determine the effect of temperament traits on achieving goals in sport. In the first part we present information about the examined phenomena, examples of the theory and selected tasks of sport psychology. Temperament has been shown in the context of J. Strelau’s Regulatory Theory of Temperament. Research on goals has been applied with reference to the division proposed by Z. Zaleski. Our own research has been carried out on the basis of the theory of temperament and goals. The following tools were used in the study: Formal Characteristics of Behavior questionnaire − Temperament Inventory (FCZ-KT) and Achieving Goals Survey (KCEL). In the second part we present the data and we analyze the results of the study. As a result we have identified the relationship between temperamental traits in athletes and their orientation toward goals. The results in question showed differences in temperament among people who are involved in sports and those who are not, in connection to achieving goals. The results of our research are presented in this study
Contributors
author
author
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, piomae@kul.lublin.pl
References
 • Basiaga-Pasternak J., O roli motywacji w sportowych grach zespołowych, „Sport Wyczynowy” 2006, nr 5-6, s. 38-45.
 • Franken R.F., Psychologia motywacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
 • Nowiński W., Znaczenie i przykłady indywidualizacji specjalistycznego treningu piłki ręcznej, w: M. Spieszny (red.), Materiały pokonferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Naukowe aspekty teorii i praktyki piłki ręcznej”, Kraków: Biuletyn Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej 2003, s. 13-18.
 • Pervin L.A., John O.P., Osobowość, teoria i badania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002.
 • Rutkowska K., Wódka K., Motywacja w teorii i praktyce. Wydanie internetowe: Lider 2012, s. 23-31; http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dRKA-iY-5I4J: www. lider.szs.pl/biblioteka/download.php%3Fplik_id%3D1681%26f%3Dartykul_1681.doc+&cd
 • =1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl [26.10.2015].
 • Strelau J., Psychologia temperamentu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 • Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
 • Strelau J., Od badań podstawowych do zastosowań w praktyce psychologicznej: z perspektywy 50 lat badań nad temperamentem, „Czasopismo Psychologiczne” 15(2) 2009, s. 231-243.
 • Zaleski Z.: Psychologia zachowań celowych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991.
 • Zawadzki B., Strelau J., Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2010.
 • Zawadzki B., Temperament: selekcja czy kompensacja?, w: T. Tyszka (red.), Psychologia i sport, Warszawa: Wydawnictwo AWF 1991, s. 85-112.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c6a06ee-7961-42f4-b7ef-ebeb1383452c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.