PL EN


Journal
2018 | 2(35) | 61-75
Article title

Głoszenie słowa Bożego podstawowym zadaniem kapłana

Content
Title variants
EN
Preaching as a Primary Task of the Priest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu uporządkowanie zagadnień teologicznych dotyczących głoszenia homilii. Artykuł precyzuje konkretne kroki, które warunkują poprawne przybliżenie misteriów życia Jezusa dla słuchaczy słowa Bożego. W opracowaniu zwrócona zostaje uwaga na prawidłowe odczytanie orędzia kerygmatycznego. Na tej podstawie budowane są kolejne kroki takie jak: poprawne adresowanie orędzia tzn. treści egzystencjalne, pogłębienie przekazywanego misterium tzn. treści didaskalijne, sformułowanie zalecenia moralnego tzn. treści parenetyczne oraz doprowadzenie do doświadczenia Chrystusa w liturgii tzn. treści mistagogiczne.
EN
This article aims to organize theological issues regarding the preaching of the homily. It specifies concrete steps, which determine a correct explanation of mysteries of Jesus’ life for the listeners of the word of God. The study draws attention to the correct interpretation of the kerygmatic message. On this basis, further steps are built such as: right addressing of the message i.e. existential content of the homily, deepening of communicated mystery i.e. didactic content of the homily, expression of a moral recommendation i.e. a parenetic content of the homily and leading to experience of Christ in the liturgy i.e. mistagogical dimension of homily.
Journal
Year
Issue
Pages
61-75
Physical description
Dates
published
2018-12-25
References
 • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramentum caritatis, Rzym 2007.
 • Broński W., Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego, Lublin 1999.
 • Chrzanowski D., Zrozumieć kerygmat. Treści didaskalijne przepowiadania homilijnego, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 89-104.
 • Dąbrówka M., „Zaprowadzi ich do tryskających zdrojów”. Treści mistagogiczne przepowiadania homilijnego, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 149-170.
 • Derdziuk A., Treści teologicznomoralne w homilii, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 107-116.
 • Dyk S., Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego, Lublin 2013.
 • Dyk S., Homilia ‒ droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce 2016.
 • Dyk S., Homilia w osmozie z teologią liturgiczną, „Polonia Sacra” 2(21) (2017), s. 27-43.
 • Dyk S., Mistagogiczna funkcja i natura homilii, „Przegląd Homiletyczny” 11 (2007), s. 103-112.
 • Dyk S., Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa, Lublin 2008.
 • Hajduk R., Mea res agitur. Egzystencjalny aspekt przepowiadania homilijnego, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 51-61.
 • Klementowicz M., Homilia jako tekst integralny teologicznie, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 9-19.
 • Klementowicz M., Performatywna funkcja języka homilii, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), z. 12, s. 161-174.
 • Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Poznań 2015.
 • Krauze Ł., Homilista wobec spraw ubogich tego świata. Treści egzystencjalne w homilii, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 63-73.
 • Malewicz R., Nie zamykać w śmierci głoszonego Chrystusa. Treści kerygmatyczne przepowiadania homilijnego, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 35-47.
 • Nowak E., Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej, Kraków 2014.
 • Orzoł M., Odpowiedź na wezwanie. Treści parenetyczne przepowiadania homilijnego, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 117-130.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Rzym 1965.
 • Ziemann E., Być kapłanem Serca Jezusowego. Duchowość kapłańska o. Leona Jana Dehona (1843-1925), Kraków 2006.
 • Ziemann E., Misterium. Geneza i rozwój, w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 1264-1270.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c6a083a-5367-47c4-8c57-519ea7da858a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.