PL EN


2017 | 3(24) |
Article title

Ocena wiedzy mieszkańców Dolnego Śląska z zakresu użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Content
Title variants
EN
The assessment of the degree of familiarisation of the inhabitants of Lower Silesia with the use of automatic external defibrillator
Languages of publication
Abstracts
PL
Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie, a jednym z najważniejszych czynników decydujących o przeżyciu w takiej sytuacji jest możliwość wykonania wczesnej defibrylacji przez osobę udzielającą pomocy. Niezbędnym elementem wpływającym na wynik leczenia jest jednak czas od wystąpienia NZK do wyładowania defibrylatora, gdy u poszkodowanego występuje rytm do defibrylacji. Celem pracy była ocena wiedzy z zakresu użycia AED wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza w formie elektronicznej. Ankietę przeprowadzono na grupie 100 osób, w tym 38 respondentów w przeszłości odbyło szkolenie z użyciem AED, a 62 osoby nigdy nie miały takiego szkolenia. Dla osób nieprzeszkolonych ankieta zawierała 15 pytań, a dla przeszkolonych 20. W oparciu o przeprowadzone badanie sformułowano wnioski: mieszkańcy Dolnego Śląska są świadomi istnienia AED, jednak brak praktycznego przeszkolenia wzbudza w nich strach i niechęć do korzystania z defibrylatorów. Ankietowani nie wiedzą, gdzie zlokalizowane są ogólnodostępne defibrylatory, a szkolenia z zakresu pierwszej pomocy nie uwzględniają szczegółowych informacji na temat AED. Badanie wykazało również duże zainteresowanie szkoleniem zwiększającym wiedzę na temat AED oraz nauki stosowania defibrylatorów u osób z NZK.
EN
Sudden cardiac arrest is a major cause of death in Europe, and one of the most important factors of survival is early defibrillation of the patient by the person providing first aid. An essential element influencing the efficiency of the treatment, however, is the time elapsing between cardiac arrest and the discharge of defibrillator when the victim is in the defibrillation rhythm. The aim of this study was to assess the knowledge of the use of AEDs demonstrated by the residents of Lower Silesia. Material and methods. An e-questionnaire was used as a tool in the study. The survey was conducted in a group of 100 people, which included 38 respondents who have previously been trained in using the AED and 62 people who have never had such training. The survey dedicated for the untrained respondents contained 15 questions, and the one intended for those who had undergone previous training consisted of 20 questions. The study has led to the conclusion that the inhabitants of Lower Silesia are aware of the existence of AEDs, but they lack practical training and, consequently, are afraid and reluctant to use them. The respondents do not know where generally accessible defibrillators are located and training in first aid does not include detailed information on the use of AEDs. The study has also shown that there is a lot of interest in the training increasing the respondents’ knowledge of the AED-related issues as well as the use of defibrillators in patients with cardiac arrest
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c6f1d77-415f-4d89-b6e2-88cae14a069e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.