PL EN


2016 | 1(1) | 138-152
Article title

Luki identyfikacji etnicznej w spisach powszechnych państw Grupy Wyszehradzkiej: kobiety vs mężczyźni

Content
Title variants
EN
THE ETHNIC IDENTIFICATION GAPS IN THE NATIONAL CENSUSES OF THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES: WOMEN VS. MEN
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of the 2011 National Censuses in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary (V4). These countries have always been part of a single civilization sharing cultural and intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and further strengthen. The 2011 Censuses of Population and Housing were the first researchesperformed since V4`s accession to the European Union. Censuses constitute important moments in the life of a nation, as this is when the State asks its citizens – among other questions – “What’s your nationality”? In this study the author examines the phenomenon of the ethnic gap identification: 4,95 million citizens of the Visegrad Group who chose not to respond the questions relating to national and ethnic identity. Ethnicity, including dual ethnicity, was recorded – especially in the Czech Republic – as freely declared by the respondent’s wishes and on avoluntary basis, so a respondent could also refuse to report his or herethnicity.
PL
Artykuł prezentuje wyniki spisów powszechnych przeprowadzonych w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech (Grupa V4) w 2011 roku. Państwa Grupy Wyszehradzkiej były zawsze częścią tej samej cywilizacji, opartej o wspólne wartości materialne i intelektualne oraz wspólne korzenie w różnych tradycjach wyznaniowych, które to wyrażają wolę utrzymania i wzmacniania utrwalonych powiązań. Narodowe spisy powszechne ludności i mieszkań w krajach V4 w roku 2011 były pierwszymi po akcesji tych państw do Unii Europejskiej. Spisy powszechne są ważnym momentem w życiu każdego narodu, w którym to państwo pyta swych obywateli, między innymi, o identyfikację etniczną. W poniższym tekście autor poddaje analizie zjawisko luki identyfikacji etnicznej, ujawniające się w trakcie spisów: fenomen obejmujący 4,95 mln obywateli Grupy Wyszehradzkiej, którzy zrezygnowali z możliwości ujawnienia swej tożsamości narodowej. Pytania o przynależność etniczną, w tym podwójną tożsamość narodowościową były w trakcie spisu – w szczególności w Czechach – nieobligatoryjnymi, udzielenie odpowiedzi na pytanie o etniczność uzależnione było od woli respondentów i respondentek.
Year
Issue
Pages
138-152
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
References
 • 2011. Evi Nepszamlalas. Nemzetisegi adatok, oprac. G. Vukovich, Központi Statisztikai Hivatal, Budapeszt 2014. [Dostęp: 10.08.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2g11k5z>.
 • A népesség nemzetiség, korcsoport, legmagasabb befejezett iskolai végzettség és nemek szerint, [Dostęp: 10.08.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2fCkais>.
 • Kwestionariusz spisowy, [Dostęp: 10.08.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2fCkRs8>
 • Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti, [Dostęp: 13.08.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2euAXVO>.
 • Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry, [Dostęp: 13.08.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2fkEJBz>.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L218/14 [Dostęp: 13.08.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2gvaHsj>.
 • Barwiński M., Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku, „Przegląd Geograficzny” 2014, t. 86, z. 2, ISSN 0033-2143.
 • Gołata E., Spis ludności i prawda, „Studia Demograficzne” 2012, nr 1(161), ISSN: 0039-3134.
 • Krywult-Albańska M., Spis powszechny jako źródło informacji o ludności, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 4, ISSN ISSN 0039-3371.
 • Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach, red. S. Jackiewicz, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-328-5.
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku, red. S. Łodziński, K. Warmińska, G. Gudaszewski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015, ISBN 978-83-7383-735-5.
 • Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015, ISBN 978-83-7027-597-6.
 • Ścigaj P., Tożsamość narodowa: zarys problematyki, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012, ISBN 978-83-7638-261-6.
 • Witkowski J., Organizacja narodowych spisów powszechnych 2002 : [Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Powszechny Spis Rolny 2002, oprac. pod kierunkiem Janusza Witkowskiego, Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2004, ISBN 83-7027-279-7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c708cde-58bf-4783-b916-bec184e9518f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.