PL EN


2018 | 2(52) | 59-69
Article title

Revitalization Programs in Rural Areas in Kujawsko-Pomorskie Voivodship

Title variants
PL
Programy rewitalizacji obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to evaluate revitalization programs of rural communes in Kujawsko-Pomorskie Voivodship and to formulate critical remarks with respect to the revitalization programming rules currently in force. The method of analyzing source documents (i.e., revitalization programs, was used to achieve this objective). The subject of the analyzes were: revitalization models, ways of designating degraded areas and areas of revitalization as well as financial instruments and forms and methods of social participation provided for in the revitalization process. The results of the study indicate that the principles of revitalization programming, which may be effective in cities, do not always correspond to the conditions prevailing in rural areas, which is mainly due to the fact that these areas are usually mostly affected by a crisis caused by widespread occurrence of structural problems.
PL
Celem artykułu jest dokonanie oceny programów rewitalizacji gmin wiejskich w województwie kujawsko--pomorskim oraz sformułowanie krytycznych wniosków w odniesieniu do obowiązujących obecnie zasad programowania rewitalizacji. Do realizacji tego celu posłużyła metoda analizy dokumentów źródłowych, tj. programów rewitalizacji. Przedmiotem analiz były: modele rewitalizacji, sposoby wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, instrumenty finansowe rewitalizacji oraz formy i metody partycypacji społecznej przewidziane w procesie rewitalizacji. Wyniki badania wskazują, że zasady programowania rewitalizacji, które być może sprawdzają się w miastach, nie zawsze odpowiadają uwarunkowaniom panującym na obszarach wiejskich, co wynika głównie z tego, że obszary te w przeważającej części pogrążone są w sytuacji kryzysowej spowodowanej powszechnym występowaniem na ich terenie problemów o charakterze strukturalnym.
Contributors
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
References
 • Blakeley, G., and B. Evans. 2009. “Who Participates, How and Why in Urban Regeneration Projects? The Case of the New ‘City’ of East Manchester.” Social Policy & Administration 43 (1): 15–32. doi: 10.1111/j.1467-9515.2008.00643.x.
 • Boryczka, E. 2016. “Partycypacja społeczna.” In EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, edited by A. Nowakowska, Z. Przygodzki and A. Rzeńca, 116–136. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bryx, M. ed. 2012. Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Colantonio, A., and T.J. Dixon. 2011. Urban Regeneration & Social Sustainability. Best Practice from European Cities. Real estate issues. Chichester, West Sussex, UK – Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
 • Corburn, J. 2009. Toward the Healthy City. People, Places, and the Politics of Urban Planning. Urban and industrial environments series. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Couch, C., C. Fraser, and S. Percy. eds. 2003. Urban Regeneration in Europe. Real estate issues. Oxford – Malden, MA: Blackwell Science.
 • Edwards, B., M. Goodwin, S. Pemberton, and M. Woods. 2000. “Partnership Working in Rural Regeneration. Governance and Empowerment?” In. www.jrf.org.uk: The Policy Press and the Joseph Rowntree Foundation. https://www.jrf.org.uk/file/36433/download?token=e4OmUDYX&filetype=full-report.
 • Guzik, R., and B. Domański. 2010. “Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce.” In Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, edited by Z. Ziobrowski, 21–30. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Ignasiak-Szulc, A., M. Kola-Bezka, and Ł. Milejczak. 2017. “Realizacja koncepcji inkluzywnego rozwoju w województwiekujawsko-pomorskim na przykładzie Gminy Żnin.” In Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia, edited by J. Szlachta and A. Nowakowska, 132–149. Warszawa: KPZK PAN.
 • Jarczewski, W. ed. 2009. Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Rewitalizacja Miast Polskich. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Kaczmarek, S. 2001. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Karadimitriou, N., C. de Magalhães, and R. Verhage. 2013. Planning, Risk, and Property Development. Urban Regeneration in England, France, and the Netherlands. New York: Routledge.
 • Kola-Bezka, M. 2017. “Możliwości wykorzystania projektów hybrydowych w procesie rewitalizacji gmin w Polsce.” In Wyzwania dla spójności Europy — gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność, edited by E. Pancer-Cybulska and E. Szostak, 137–145. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Marszał, T. 2011. “Innovative City — Development Conception and Determinants.” In Urban Regions as Engines of Development, edited by T. Marszał, 9–19. Warszawa: KPZK PAN.
 • Osborne, S.P., A. Williamson, and R. Beattie. 2004. “Community Involvement in Rural Regeneration Partnerships: Exploring the Rural Dimension.” Local Government Studies 30 (2): 156–181. doi: 10.1080/0300393042000267218.
 • Palermo, P.C., and D. Ponzini. 2014. Place-Making and Urban Development. New Challenges for Contemporary Planning and Design. Regions and Cities. Abingdon, UK – New York, NY: Routledge.
 • Roberts, P.W., H. Sykes, and R. Granger. eds. 2017. Urban Regeneration. 2nd ed. London: SAGE.
 • Skalski, K. 2013. “Rola wsparcia publicznego w procesach rewitalizacji na przykładach krajów europejskich.” Problemy Rozwoju Miast (1): 25–38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c72492c-c38a-4b2d-865e-fa2db1b1162e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.