PL EN


2016 | 8 | 15 | 149-173
Article title

Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne

Content
Title variants
EN
Cybercrime – definitions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę uporządkowania siatki pojęciowej stosowanej w prawie do określenia gałęzi przestępczości zwanej popularnie „komputerową”. W tekście zostają przytoczone definicje pojęć: n a d u ż y c i e k o m p u t e r o w e, p r z e s t ę p s t w o z w i ą z a n e z k o m p u t e r e m, b e z p r a w n e u ż y c i e k o m p u t e r a, p r z e s t ę p s t w o k o m p u t e r o w e oraz c y b e r p r z e s t ę p s t w o, używane w rozlicznych dokumentach prawnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Rozważania definicyjne wskazują na swoistą ewolucję rozumienia tego, czym charakteryzuje się omawiana dziedzina czynów bezprawnych. We wnioskach dokonano syntetycznego zestawienia najważniejszych cech definicyjnych wymienionych pojęć oraz wskazano ich najistotniejsze elementy wspólne.
EN
The article is an attempt to regulate terminology that is used in law to define the kind of crime referred to as “computer crime”. It contains such definitions as: c o m p u - t e r a b u s e , c o m p u t e r - r e l a t e d c r i m e , u n l a w f u l u s e o f c o m p u t e r , c o m p u t e r c r i m e or c y b e r c r i m e, used in numerous national and international documents. Considerations that have been carried out point out to a kind of evolution in the understanding of what the unlawful activities discussed herein refer to. Conclusions contain a synthetic specification of key definition characteristics of the listed terms, as well as their common elements.
Year
Volume
8
Issue
15
Pages
149-173
Physical description
Dates
published
2016-11-15
Contributors
 • funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
References
 • Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000, C.H. Beck.
 • Aldrich R.W., Cyberterrorism and Computer Crimes: Issues Surrounding the Establishment of an International Legal Regime [online], http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usafa/ocp32.pdf.
 • Bequai A., Computer Crime, Heath 1978, Lexington Books.
 • Cross M., Shinder D.L., Scene of the Cybercrime, Burlington 2008, Syngress.
 • Doyle C., Cybercrime: An Overview of the Federal Computer Fraud and Abuse Statute and Related Federal Criminal Laws [online], Congressional Research Service, http://www.fas.org/sgp/crs/misc/97-1025.pdf.
 • Fischer B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno--kryminalistyczne, Kraków 2000, Zakamycze.
 • Fortinet G.L., Fighting Cybercrime: Technical, Juridical and Ethical Challenges [online], http://whitepapers.hackerjournals.com/wp-content/uploads/2009/12/FIGHTING-CYBERCRIME.pdf.
 • Goodman M., Making Computer Crime Count, „FBI Law Enforcement Biulettin” 2001, t. 70, s. 10–17.
 • Jarrett H.M. i in., Prosecuting Computer Crimes, Washington DC 2010, Office of Legal Education, Executive Office for United States Attorneys, Department of Justice.
 • Kliś M., Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, nr 1.
 • Parker D.B., Crime by Computer, New York 1976, Scribner.
 • Reyes A., Cyber Crime Investigations, Burlington 2007, Syngress.
 • Schjolberg S., The History of Global Harmonization on Cybercrime Legislation – The Road to Geneva [online], http://www.cybercrimelaw.net/documents/cybercrime_history.pdf.
 • Sieber U., Computercriminalitat und Strafrecht, Köln 1977, Heymann.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c76c983-d00f-431d-9e16-6fa0ed5a9f75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.