PL EN


2011 | 2/2011 (32) | 172-192
Article title

Aktorzy społeczni w organizacji na rynku doznań. Etnografia ról organizacyjnych w cyrku

Content
Title variants
EN
Social actors of the artistic-cultural organization in the market of experience. Ethnography of the organizational role in the circus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są relacje między głównymi aktorami społecznymi, zachodzące w ramach ról organizacyjnych przez nich odgrywanych, w organizacji artystyczno-kulturalnej działającej na rynku doznań. Obiektem badań prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest polska organizacja cyrkowa. Cyrk należy do zjawisk marginalnych, wykraczających poza popularny obszar zainteresowań nauki o zarządzaniu. Na przestrzeni wielowiekowej historii, często w niezwykle trudnych warunkach funkcjonowania cyrkowych organizacji ich członkowie wykształcili ponadprzeciętne zdolności adaptacji w niesprzyjającym środowisku, które zasługują na uwagę w obszarze badań nad organizacjami. Bardzo popularne obecnie podejście do klienta zwane zarządzaniem na rynku doznań było już od dawna charakterystycznym modus vivendi tego rodzaju organizacji. W badanej organizacji zaobserwowaliśmy trzy grupy aktorów społecznych, których członkowie wywierają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie cyrku. Szczególną grupą aktorów są w cyrku zwierzęta, a relacje pracowników z nimi wyznaczają specyficzną przestrzeń struktury społecznej. Wpływ zwierząt na organizację i otoczenie rozpatrujemy na trzech podstawowych płaszczyznach: znaczenia dla funkcjonowania organizacji jako całości, oddziaływania emocjonalnego na publiczność, zwłaszcza dziecięcą, oraz warunkowania pracy i życia pozostałych aktorów w organizacji.
EN
The subject of the article is the relations between chief social actors that occur in the organizational frames of roles performed by the actors in the artistic-cultural organization existing in the experience economy. The object of studies carried out by a group of students of the University of Warsaw is the Polish Circus Organization. The circus can be seen as a marginal phenomenon, going beyond the mainstream of management studies. Throughout centuries, often in extremely difficult conditions of the functioning of circus organizations, the members of the organisations developed extraordinary abilities of adaptation to inconvenient environment, and these are supposed to compose the area of research on the organizations. A very popular approach to the customer these days, called experience economy, has been for ages a characteristic modus vivendi of this kind of organization. In the organization being studied, we have observed three groups of social actors whose members exert a fundamental influence on the functioning of the circus. Animals are a special kind of actors in the circus, and relations between them and circus workers mark a specific space in the social structure. The influence of animals on the organization and environment is analyzed in three basic areas: their meaning for the functioning of the organization as a whole, their emotional influence on the circus audience, especially children, and their conditioning the work and life of the other actors in the organization.
Keywords
Year
Issue
Pages
172-192
Physical description
Dates
published
2011-05-30
Contributors
author
References
 • Adrjański, Z. 1961. Wspomnienia klowna, Warszawa: Czytelnik.
 • Bartosz, A. 1994. Nie bój si􀃚 cygana, Sejny: Pogranicze.
 • Bauman, Z. 2006. P􀃯ynna nowoczesno􀄂􀃊, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Beadle, R. i D. Könyöt 2006. The Man in the Red Coat – Management in the Circus. Culture and Organization, nr 2 (12), s. 127–138.
 • Ciuk, S. 2008. Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem, w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarz􀃈dzaniu, s. 331–345. Warszawa: WAiP.
 • Croft-Cocke, R. i P. Cotes 1986. 􀂥wiat Cyrku, Warszawa: PIW.
 • Cummings, L. i M.V. St Leon 2009. Juggling the books: The use of accounting information in circus in Australia. Accounting History, nr 1–2 (14), s. 11–33.
 • Czarniawska, B. 2010. Troch􀃚 inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa: Poltext.
 • Danowicz, B. 1984. By􀃯 cyrk Olimpijski, Warszawa: Iskry.
 • Goffman, E. 1981. Cz􀃯owiek w teatrze 􀄝ycia codziennego, Warszawa: PIW.
 • Hatch, M.J. 2002. Teoria organizacji. (Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki, K. 2000. Studia z metodologii badan jako􀄂ciowych: Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki, K. 2005. Ludzie i ich zwierz􀃚ta, Warszawa: Scholar.
 • Kostera, M. (red.) 2007. Kultura organizacji: Etnografie polskich firm, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kostera, M. 1996. Postmodernizm w zarz􀃈dzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kostera, M. 2003. Antropologia organizacji: Metodologia badan terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. 2008. Zarządzanie na rynku doznań, w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarz􀃈dzaniu, s. 395–410. Warszawa: WAiP.
 • Kostera, M. i D. Hjorth 2007. Entrepreneurship and the Experience Economy, Malmő: Copenhagen Business School Press.
 • Kostera, M. i M. Śliwa 2010. Zarz􀃈dzanie w XXI wieku: Jako􀄂􀃊 twórczo􀄂􀃊 kultura, Warszawa: WAiP.
 • Koźlenko, D. 2009. Umieraj􀃈cy cyrk, http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/ umierajacy-cyrk,48861,1, odczyt: 10.01.2009.
 • Koźlenko, D. 2010. Ci􀃚􀄝ka harówa, ale cyrk! http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/ ciezka-harowa--ale-cyrk!,56450,1, odczyt: 15.04.2010.
 • Krzyworzeka, P. 2008. Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna, w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarz􀃈dzaniu, s. 181–197. Warszawa: WAiP.
 • Laurent, S. 2005. Managing creative projects: An empirical synthesis of activities. International Journal of Project Management, nr 2 (24), s. 116–126.
 • Little, W.K. 1991. A Mutual Parody of Meaning in Circus Clown and Ethnographic Discourse. Theme issue “From Method to Modesty: Essays on Thinking and Making Ethnography” Culture, nr 1/2 (11), s. 77–92.
 • Little, W.K. 2003 Pitu’s Doubt: Entrée Clown Self-fashioning in the Circus Tradition, w: J. Schechter (red.) Popular Theatre: A Sourcebook, s. 138–149. London and New York: Routlegde.
 • Offen, J.L. 2010. Portrait of a circus girl. Ethnography, nr 3 (11), s. 473–484.
 • Pine, J. i J. Gilmore 1999. The Experience Economy: Work is Theater and Every Business a Stage, Boston, Harvard Business School Press.
 • Postuła, A. 2008. Teoria aktora-sieci (Actor-Network Theory, ANT), w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarz􀃈dzaniu, s. 295–310. Warszawa: WAiP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c850cf2-bd66-4097-abf0-98cbcfc5b20b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.