PL EN


2015 | 5 | 66-73
Article title

Karalne posiadanie narkotyków w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Content
Title variants
EN
Penalties for the possession of drugs in the light of the anti-drug laws
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym założeniem artykułu jest przedstawienie podstawowych wątpliwości związanych z wykładnią znamienia „posiadanie narkotyków” w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Te wątpliwości są ciągle aktualne, mimo tego, że polski Sąd Najwyższy wydał liczne orzeczenia na ten temat. Zdaniem autora – w przeciwieństwie do opinii Sądu Najwyższego – to znamię winno być interpretowane w wąski sposób, zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia w prawie cywilnym. Odmienna interpretacja może prowadzić do sprzeczności przy przeprowadzaniu wykładni innych pojęć z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
EN
The main theme of the article is the presentation of basic doubts connected with the interpretation of the concept "possession of drugs" as used in the anti-drugs laws. These doubts still exist, despite the fact that the Polish Supreme Court have made many pronouncements on the subject. In opinion of author – in contrast to that of the Supreme Court – this 'stigma' should be interpreted in a more narrow way, in accordance with its meaning in civil law. A different interpretation can lead to contradictions in the interpretation of the other terms in the anti-drug laws.
Year
Issue
5
Pages
66-73
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, lukasz.pilarczyk@amu.edu.pl
References
 • Bibliografia:
 • Teksty źródłowe:
 • [1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121, j.t.).
 • [2] Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. z 1993 r., Nr 127, poz. 584 z późn. zm.).
 • [3] Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 r., Nr 75, poz. 468 z późn. zm.).
 • [4] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • [5] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 • [6] Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2000 r., Nr 103, poz. 1097).
 • [7] Ustawa z dn. 29lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).
 • [8] Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 678).
 • Książki/czasopisma:
 • [9] Bielski M., Komentarz do art. 202 k.k., [w:] Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, T. II, Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2008.
 • [10] Budyn-Kulik M., Kulik M., [w:] Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, T. I, Komentarz. Art. 117-221, Warszawa 2013.
 • [11] Derlatka M., Czy posiadanie narkotyków to sprawa prywatna?, „Palestra” 2010, nr 7-8.
 • [12] Derlatka M., Glosa do uchwały z 27 I 2011, I KZP 24/10, „Państwo i Prawo” 2011, nr 12.
 • [13] Domański Ł., Odpowiedzialność karna za produkcję, posiadanie i obrót środkami odurzającymi, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 2.
 • [14] Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.
 • [15] Kąkol C., Nieznaczna ilość, znaczny problem, „Rzeczpospolita” 2012, nr 4.
 • [16] Klinowski M., Karalne posiadanie narkotyków w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 7.
 • [17] Klinowski M., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 2.
 • [18] Konikowska-Kuczyńska J., Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków, „Alkoholizm i Narkomania” 2008, nr 3.
 • [19] Körner H. H., Betäubungsmittelgesetz. Arzneimittelgesetz, München 2001.
 • [20] Krajewski K., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 roku (sygn. akt II KK 197/08), „Państwo i Prawo” 2009, nr 11.
 • [21] Krajewski K., Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków, „Alkoholizm i Narkomania” 2008, nr 3.
 • [22] Kurzępa B., Komentarz do art. 62a, [w:] Ważny A. (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2013.
 • [23] Marcinkowski W., Wybrane zagadnienia stosowania przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokurator” 2008, nr 4.
 • [24] Muszyńska A., Problematyka granic odpowiedzialności karnej za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w praktyce sądowej, „Palestra” 2010, nr 7-8.
 • [25] Radecki W., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 roku (sygn. akt II KK 197/08), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 11, poz. 123.
 • [26] Snarski T., Kilka uwag na temat posiadania w prawie karnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011, nr 3.
 • [27] Srogosz T., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2008.
 • [28] Wilamowska B., [w:] P. Kładoczny (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych, Warszawa 2013.
 • [29] Wysocki D., Pojęcie posiadania w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 2.
 • [30] Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
 • [31] Zontek W., Jak posiadać, aby nie posiadać? Kilka refleksji nad orzecznictwem sądowym ostatnich lat w sprawach narkotykowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c912b90-d112-4853-b2c2-78e73f0dc4f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.