PL EN


2020 | 20 | 3 | 53-61
Article title

Activities of the Polish Boxing Association between 1923–1939 – an outline of the problem

Content
Title variants
PL
Działalność Polskiego Związku Bokserskiego w latach 1923–1939 – szkic zagadnienia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. In 1923, the Polish Boxing Association (PBA) was established – an organization aimed at coordinating activities related to the development of the sport of boxing on a national scale. Problem. The aim of this study is a factual description and presenta+ tion of the multifaceted activities of the PBA in the period from its establishment to the outbreak of World War II. Method. The main methods used in the paper, were: analysis of source materials (documents and press); and analysis of the content of the subject literature. The study adopted a problem-based system. Results. The study complements the existing knowledge of the history of physical culture in the period of the Second Polish Republic, in particular the activities of sports’ associations and the organization of the sport of boxing. Conclusions. The work carried out by the Polish Boxing Association between 1923-1939 was crowned with great achieve- ments. Expansion of the organizational structure of the PBA, both internal (management) and external (districts); the dynamic develop- ment of boxing, and the numerous successes of Polish competitors in international competitions, and extensive activity in the training field, are the most clear evidence of the effectiveness of the Association’s activities during the period under discussion.
PL
Tło. W 1923 roku powstał Polski Związek Bokserski (PBA) – organizacja mająca na celu koordynację działań związanych z rozwojem sportu bokserskiego w skali kraju. Problem. Celem niniejszego opracowania był merytoryczny opis i przedstawienie wieloaspektowej działalności PBA w okresie od jego powołania do wybuchu II wojny światowej. Metoda. Głównymi metodami zastosowanymi w pracy były: analiza materiałów źródłowych (dokumentów i prasy); analiza treści literatury przedmiotu. W pracy przyjęto system problemowy. Wyniki. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy z zakresu historii kultury fizycznej w okresie II RP, w szczególności działalności stowarzy- szeń sportowych i organizacji sportu bokserskiego. Wnioski. Prace prowadzone przez Polski Związek Bokserski w latach 1923 -1939 uwieńczone zostały wielkimi osiągnięciami. Rozbudowa struktury organizacyjnej PBA, zarówno wewnętrznej (kierownict- wo), jak i zewnętrznej (okręgi), dynamiczny rozwój boksu oraz licz- ne sukcesy polskich zawodników na zawodach międzynarodo- wych i szeroka działalność szkoleniowa, są najbardziej wyraźnym dowodem skuteczności działań Zrzeszenia w omawianym okre- sie.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
53-61
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwerytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
author
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c917bfd-f28f-4533-b3d2-daabc048e3fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.