PL EN


2019 | 17 | 127-140
Article title

Benchmarking and entrepreneurs’ activities in the area of good CSR practices in the field of work

Authors
Content
Title variants
PL
Benchmarking a działania przedsiębiorców w obszarze dobre praktyki CSR z zakresu pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study is to present benchmarking as an element of management towards the implementation of social responsibility in an organization. The concept of benchmarking is created on the basis of best practice models implemented in management processes. The issue of benchmarking was presented in terms of theory and practices of social responsibility in Poland in terms of ISO 26000 standard in practical terms. The data from the Good Practice Reports prepared by the Responsible Business Forum were analysed. The data indicate that year by year there are more and more examples of good practices in all areas according to the ISO 26000 standard. Particular attention was paid to the growing number of solutions in the field of work, as a result of benchmarking. It was found that in the years 2008–2018 within the framework of mutual benchmarking of companies, the number of good practices in the field of work increased from 16 to 237 practices. Benchmarking of good practices in the field of work is also a confirmation of the implementation of trends contained in the Objectives of Sustainable Development, especially Objective 3, 8 and 4. The article is a contribution to a detailed analysis of what type, course and scheme of the benchmarking process occurs most frequently in Polish organizations and what is the effectiveness of the phenomenon.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie benchmarkingu jako elementu zarządzania w kierunku realizacji społecznej odpowiedzialności w organizacji. Koncepcja benchmarkingu utworzona jest na gruncie wzorców najlepszych doświadczeń wdrożonych w procesach zarządzania. Przedstawiono zagadnienie benchmarkingu w ujęciu teoretycznym oraz w zakresie praktyk społecznej odpowiedzialności w Polsce w aspekcie Normy ISO 26000 w ujęciu praktycznym. Przeanalizowano dane z Raportów Dobrych Praktyk przygotowywanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dane wskazują, że z roku na rok przybywa przykładów dobrych praktyk z zakresu wszystkich obszarów według normy ISO 26000. Szczególną uwagę zwrócono na wzrastającą liczbę rozwiązań z zakresu pracy, na skutek benchmarkingu. Stwierdzono, że w latach 2008–2018 w ramach wzajemnego benchmarkingu firm liczba dobrych praktyk z zakresu pracy wzrosła z 16 do 237 praktyk. Benchmarking dobrych praktyk z zakresu pracy to również potwierdzenie realizacji trendów zawartych w Celach Zrównoważonego Rozwoju, szczególnie celu 3, 8 oraz 4. Artykuł stanowi przyczynek do szczegółowej analizy jaki rodzaj, przebieg, schemat procesu benchmarkingu występuje najczęściej w polskich organizacjach i jaka jest efektywność zjawiska.
Year
Issue
17
Pages
127-140
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Advancing the Sustainable Development Goals: Business actions and Millennials views, Corporate Citizenship 2016
 • Anderson B., Moen R.M., Integrating Benchmarking and Poor Quality Cost Measurement for Assessing the Quality Management Work, Benchmarking: “An International Journal” 1999, vol. 6, no 4
 • Aniszewska G., CSR na stronach internetowych – wykorzystanie Internetu w komunikacji z interesariuszami, [w:] P. Płoszajski (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, SGH, Warszawa 2012
 • Bhutta K.S., Huq F., Benchmarking – Best Practices: An Integrated Approach, Benchmarking: “An International Journal” 1999, vol 6, no 3
 • Biesada A., Strategic Benchmarking, “Financial World”, 1992
 • Bocken, N.M.P., A literature and practice review to develop sustainable model archetypes, “Journal of Clean Production” 2014, no 65
 • Bogan Ch.E., English M.J., Benchmarking for Best Practices: Winning Through Innovative Adaptation, Printed and bound by R.R. Donnelley and Sons Company, 1994
 • Bogan Ch.E., English M.J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice 2006
 • Camp R., Benchmarking, The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, ASQC Quality Press, Milwaukee 1989
 • Carrie A.S., Higgins P., Falster P., Modelling for Benchmarking, [in:] A. Rolstadas (ed.) Benchmarking – Theory and Practice. Chapman & Hall, London 1995
 • Czyż-Gwiazda E., Benchmarking Index czyli jak porównywać się z najlepszymi? Centrum Benchmarkingu Polska, Katowice 2006
 • FOB, Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce, Dobre Praktyki, FOB, Warszawa 2008
 • Grudzewski W.M., Hajduk J.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004
 • Klimek J., Etyka Biznesu, Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014
 • Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2011
 • Luque-Martinez Munoz T., Leiva F., City Benchmarking: “A methodological Proposal Reffering Specifically to Granada” 2005, vol. 22, no 6
 • Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda E., Urban J., Ogólna koncepcja benchmarkingu i jego stosowalność w szkolnictwie wyższym, [w:] J. Woźnicki (red.), Benchmarking w szkolnictwie wyższym, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2008
 • Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, WoltersKluwer-Business, Warszawa 2008
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007
 • Świerk J., Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Oeconomia”, vol. XLIV, UMCS, Lublin 2010
 • Tichy N., Sherman M., Control Your Destiny or Someone Else Will, Doubleday, New York, 1993
 • www.apqc.org (30.09.2019)
 • www.forbes.pl (26.09.2019)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ca14a8a-e69d-4a27-9a87-a0db5f2a01db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.