PL EN


2014 | 59 | 3(356) | 10-36
Article title

Międzynarodowa aktywność NIK w Unii Europejskiej – nowy art. 12a ustawy o NIK

Authors
Content
Title variants
EN
International Activity of NIK in the European Union – New Article 12a of the Act on NIK
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In his article, the author presents: (1) the participation of NIK in international audits (interpretation of new Article 12a of the Act on NIK that clearly sets out the right to conduct such audits; types and examples of such audits; advantages of international auditing); (2) the cooperation of NIK with the European Court of Auditors – ECA (participation of NIK auditors in ECA missions in Poland; NIK’s attempts to initiate collaboration with the ECA in conducting audits of the use of EU funds; cooperation with the Polish member of the ECA); (3) the activity of NIK in the forum of the Contact Committee of the Heads of the EU SAIs. In conclusions, the article emphasises that NIK should, as best as possible, perform its tasks related to a Supreme Audit Institution of an EU Member State.
Year
Volume
59
Issue
Pages
10-36
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
author
References
 • Jarzęcka-Siwik E., B. Skwarka.2011. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Warszawa.
 • Grzelak A., M. Stębelski. 2006. „W sprawie zaproponowanego brzmienia art. 12a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli”. Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (12).
 • Grzelak A., M. Stębelski. 2007. „W sprawie zaproponowanego brzmienia art. 12a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli”. Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (13).
 • Dowgiało P. 2012. „ Audyt w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych”. Kontrola Państwowa 6.
 • Dowgiało.2013. „NIK prowadzi audyt zewnętrzny CERN”. Kontrola Państwowa 3.
 • Dowgiało P. 2014. „Audyt śródroczny CERN”. Kontrola Państwowa 1.
 • Wojtych E. 2014. „NIK audytorem zewnętrznym Rady Europy”. Kontrola Państwowa 1.
 • Błasiak-Nowak B., M. Rajczewska. 2013. „Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych”. Kontrola Państwowa 6.
 • Błasiak-Nowak B., M. Rajczewska. 2011. „Szacowanie kosztów i korzyści działań kontrolnych”. Kontrola Państwowa 4.
 • Borkowska-Domańska E. 2005. „ Sprawozdanie końcowe z międzynarodowej kontroli środowiska”. Kontrola Państwowa 5.
 • Mazur J. 2004. „Współdziałanie najwyższego organu kontroli państwa członkowskiego Unii Europejskiej z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym”. Kontrola Państwowa 6.
 • Kolasiński J. 1993. „Początek współpracy Najwyższej Izby Kontroli z Trybunałem Audytorów Wspólnoty Europejskiej”. Kontrola Państwowa 1.
 • Kownacki P., J. Kolasiński.1993. „Metodologia kontroli a doświadczenia europejskie”. Kontrola Państwowa 6.
 • Gradowski J. 1998. „Czy czeka nas nowa jakość w prowadzeniu kontroli?”. Kontrola Państwowa 5.
 • Paliwoda K. 2009. „Audyt Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”. Przegląd
 • Metodyczny 3 (wydawnictwo wewnętrzne NIK).
 • Mazur J. 2007. „Udział najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej w kontrolach Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”. Kontrola Państwowa 6.
 • Miękina E. 2014. „Prezes NIK z wizytą w ETO”. Kontrola Państwowa 2.
 • Mazur J. 2011. „Uwarunkowania współpracy NIK i ETO – prowadzenie kontroli”. Kontrola Państwowa 6.
 • Sułkowska B. 2009. „Czy NOK krajów członkowskich UE potrzebne są własne standardy?”. Przegląd Metodyczny 3 (wydawnictwo wewnętrzne NIK).
 • Mazur J. 2003. „Członkowie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”. Kontrola Państwowa 4.
 • Mazur J. 1995. „Seminarium EUROSAI „Kontrola prywatyzacji”. Kontrola Państwowa 4.
 • Mazur J.2010. „Jak za Lecha Kaczyńskiego wprowadzano Izbę w świat”. Kontrola Państwowa nr specjalny.
 • Mazur J. 1998. „Współpraca najwyższych organów kontroli Europy Środkowej i Wschodniej”. Kontrola Państwowa 3.
 • Sikorska E. 1999. „Zalecenia w sprawie funkcjonowania najwyższych organów kontroli w kontekście integracji europejskiej”. Kontrola Państwowa 4.
 • Mazur J. 1999. „Współpraca organów kontroli w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej”. Kontrola Państwowa 6.
 • Mazur J. 2002. „Najwyższe organy kontroli a komisje parlamentarne (w krajach kandydujących do Unii Europejskiej)”. Kontrola Państwowa 2.
 • Mazur J., B. Vella. 2003. „Relations Between SAIs and Parliamentary Committees”. International Journal of Government Auditing: 16-20. Washington.
 • Mazur J., B. Vella, J. Revesz, H. Havens. 2005. „Guidelines on Audit Quality”. International Journal of Government Auditing: 10-14. Washington.
 • Mazur J. 2013. „Kontrola i rozliczalność w zarządzaniu gospodarczym UE – potrzeba odpowiednich mechanizmów”. Kontrola Państwowa 4.
 • Mazur J.(oprac.). 2005. „Posiedzenie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej”. Kontrola Państwowa 2.
 • Mazur J. 2009. „Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”. Kontrola Państwowa 2.
 • Mazur J. 2006. „Rola najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności środków Unii Europejskiej”. Kontrola Państwowa 1.
 • Mazur J. 2008. „Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO (Helsinki, 3-4 grudnia 2007 r.)”. Kontrola Państwowa 2.
 • Mazur J. 2010. „Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”. Kontrola Państwowa 2.
 • Mazur J. 2010. „Doroczne zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej”. Kontrola Państwowa 6.
 • Miękina E. 2011. „Zebranie łączników organów kontroli Unii Europejskiej”. Kontrola Państwowa 1.
 • Miękina E. 2011. „Zebranie łączników najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej”. Kontrola Państwowa 3.
 • Miękina E. 2011. „Zebranie Komitetu Kontaktowego”. Kontrola Państwowa 6.
 • Miękina E. 2012. „Najwyższe organy kontroli Unii wobec kryzysu finansowego”. Kontrola Państwowa 6.
 • Miękina E. 2013. „Europejskie NOK wobec zmian w zarządzaniu – doroczne zebranie Komitetu Kontaktowego”. Kontrola Państwowa 6.
 • Leszczyńska-Luberek O., J. Mazur. 2013. „Możliwości współpracy najwyższych organów kontroli i krajowych urzędów statystycznych państw UE w sprawach związanych ze statystykami opracowywanymi na potrzeby unijnej procedury nadmiernego deficytu”. Kontrola Państwowa 3.
 • Błasiak-Nowak B., M. Rajczewska. 2009. „Udział NIK w pracach grupy roboczej Komitetu Kontaktowego ds. funduszy strukturalnych”. Kontrola Państwowa 2.
 • Mazur J. 2007. „Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO”. Kontrola Państwowa 1.
 • Mazur J. 2014. „Działalność kontrolna NIK w sprawach dotyczących Unii Europejskiej”. Kontrola Państwowa nr jubileuszowy.
 • Gruszecka A. 2010. „Kontrola EUROSAI w sprawie zmian klimatu”. Kontrola Państwowa 2.
 • Borkowska-Domańska E. 2008. „Kontrola realizacji międzynarodowych porozumień dotyczących zmian klimatycznych”. Kontrola Państwowa 1.
 • Łuczak J., P. Wasilewski. 2012. „Aktywizacja i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych”. Kontrola Państwowa 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ca2818d-da8b-4328-a835-51e4d53ce441
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.