PL EN


2019 | vol. 24, nr 4 | 10-26
Article title

Usefulness of comprehensive income statement – preliminary study on the example of companies from the WIG30 index

Content
Title variants
PL
Użyteczność sprawozdania z dochodów całkowitych a użyteczność sprawozdania finansowego – badanie wstępne na przykładzie spółek z indeksu WIG30
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The financial result of a company is undoubtedly the most frequently analyzed category in making economic decisions. The changing needs of financial statements users resulted in the replacement of the classic financial result with the broader concept of comprehensive income, which was regulated in the International Accounting Standard 1 Presentation of financial statements. As a result a statement of the entity’s comprehensive income is created. An important element analyzed by the scientific community is the presentation of the mentioned comprehensive income and its usefulness. The purpose of the article is to determine the impact of introducing the obligation to prepare a statement of comprehensive income on the usefulness of the financial statement. The usefulness has been assessed from the perspective of the form of statement of comprehensive income and the relevance of other comprehensive income’s items as compared with net income.
PL
Wynik jednostki gospodarczej niewątpliwie jest kategorią finansową najczęściej analizowaną w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Zmieniające się potrzeby użytkowników sprawozdań finansowych spowodowały, że klasyczny wynik finansowy zastąpiono szerszym pojęciem dochodu całkowitego, które uregulowane zostało w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, a efektem nowelizacji tego standardu jest powstanie sprawozdania z całkowitych dochodów jednostki. Ważnym elementem analizowanym przez środowisko naukowe jest jednak sposób prezentacji wspomnianego wyniku całkowitego oraz jego użyteczność. Celem artykułu jest określenie wpływu wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdania z dochodów całkowitych na użyteczność sprawozdania finansowego. Użyteczność ta została oceniona z perspektywy formy sprawozdania z całkowitych dochodów i istotności składników innych całkowitych dochodów w porównaniu z zyskiem netto.
Year
Pages
10-26
Physical description
References
 • Artienwicz, N. (2018). Rachunkowość behawioralna, Warszawa: CeDeWu.
 • Bąk, M. (2011). Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (32), 47-60.
 • Bek-Gaik, B. (2013a). Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (13), 43-56.
 • Bek-Gaik, B. (2013b). Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009-2011. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 70(126), 7-23.
 • Bek-Gaik, B., and Walińska, E. (2011). Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62(118), 325-342.
 • Cahan, S. F., Courtenay, S. M., Gronewoller, P. L., and Upton D. R. (2000). Value relevance of mandated comprehensive income disclosure. Journal of Business Finance and Accounting, 27(9-10), 1273-1301.
 • Cauwenberge, P. P. van, and Beelde, I. de (2010). A critical note on empirical comprehensive income research. Betriebswirftschaftliche Forschung und Praxis, (62), 82-101.
 • Cheng, A., Cheung, J., and Gopalakrishnan V. (1993). On the usefulness of operating income, net income and comprehensive income in explaining security returns. Accounting and Business Research, (91), 195-203.
 • Dhaliwal, D., Subramnayam K. and Trezevant R. (1999). Is comprehensive income superior to net income as a measure of firm performance? Journal of Accounting and Economics, (26), 43-67.
 • Ferraro, O., and Veltri, S. (2012). A critical analysis of the empirical researches on comprehensive income value relevance. European Journal of Scientific Research, 76(4), 587-594.
 • Frendzel, M., and Szychta, A. (2013). Comprehensive income reporting: Empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange. Social Sciences, 4(82), 7-16.
 • Gierusz, J. (2013). Postulowana forma ujawnień w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (314), 31-44.
 • Ignatowski, R. (2019). Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. I). Rachunkowość, (9), 26-38.
 • Kamela-Sowińska, A. (2014). Od rachunkowości do opisu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 77(133), 107-115.
 • Kanagaretnam, K., Mathieu, R., and Shehata, M. (2009). Usefulness of comprehensive income reporting in Canada, Journal of Accounting and Public Policy, (28), 349-365.
 • Khan, S., Bradbury, M., and Courtnenay, S. (2018). Value relevance of comprehensive income. Aus- tralian Accounting Review, 85(28), 1-9.
 • Kubota, K., Suda, K., and Takehara, H. (2007). Information content of net income and other comprehensive income: Investigation of Japanese firms. (2007 Asian Academic Accounting Association Meeting, 2007 European Accounting Association Meeting, 2006 WCAE/IAAER Congress, pp. 1-36).
 • Kwiecień, M. (2015). Dylematy współczesnej rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (388), 123-136.
 • Marchini, P. L., and D’Este, C. (2015). Comprehensive income and financial performance ratios: Which potential effects on RoE and on firm’s performance evaluation? Procedia Economics and Finance, (32), 1724-1739.
 • Pronobis, P., and Zülch, H. (2011). The predictive power of comprehensive income and its individual components under IFRS. Problems and Perspectives in Management, 9(4), 72-88.
 • Sajnóg, A. (2017). Siła predykcji zysku całkowitego w kształtowaniu przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (322), 184-196.
 • Sajnóg, A. (2018). Przydatność kategorii zysku całkowitego w zarządzaniu finansami polskich i niemieckich spółek giełdowych. Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, (37), 323-335.
 • Schmandt-Besserat, D. (1979). Reckoning before writing. Archaeology, 32(2), 22-31.
 • Sousa Fernŕndez, F., and Carro Arana, M. M. (2010). Comprehensive income under the crisis: Empirical evidence for Ibex-35 companies. The International Business & Economics Research Journal, 9(1), 117-127.
 • Strojek-Filus, M. (2015). Pomiar i prezentacja dokonań finansowych jednostki gospodarczej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (40), 125-141.
 • Szychta, A. (2012). Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, (263), 65-88.
 • Takahashi, M., and Wong, L. (2012). The usefulness of other comprehensive income items in Japan. Discussion Papers, 1-24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ca389c4-30a1-493b-aa36-560ad491d68b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.