PL EN


2020 | 108(164) | 133-150
Article title

Ujęcie w rachunkowości „kolorowych certyfikatów” i praw do emisji CO2 w świetle praktyki wybranych spółek energetycznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Accounting for „color certificatesˮ and CO2 emission rights in the light of the practice of selected energy companies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena istniejących regulacji prawnych oraz praktyki sposobu prezentacji świadectw pochodzenia energii oraz praw do emisji CO2 przez wybrane przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie Polski. Punktem wyjścia do rozwiązania problemu badawczego była prezentacja istoty wskazanych instrumentów również z perspektywy rachunkowości. Można zauważyć podobieństwa w zakresie zarówno intencji stworzenia praw do emisji CO2 oraz praw majątkowych, jak i ich sposobu funkcjonowania, pomimo uregulowania ich w odrębnych aktach prawnych. Dokonana w dalszej części analiza sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno według ustawy o rachunkowości w Polsce, jak i MSSF pokazała brak jednolitego podejścia do identyfikacji i prezentacji omawianych składników w sprawozdaniach finansowych. Zdaniem autorki wynika to przede wszystkim z niezwykle skomplikowanego mechanizmu działania analizowanych instrumentów z punktu widzenia kadry finansowo-księgowej, a także regulatorów rachunkowości. Rozważania zostały uzupełnione o rekomendacje związane z koniecznością wypracowania rozwiązań w formie wytycznych KSR i MSSF stworzonych w ramach ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami oraz organizacjami związanymi z branżą energetyczną.
EN
The purpose of this article is to evaluate the legal regulations and practice of presenting energy certificates and CO2 emission allowances by the largest energy companies operating in Poland. The starting point for solving the research problem was to present the nature of the indicated instruments also from an accounting perspective. Similarities can be noticed in terms of both the intention to create these instruments and how they function, despite their dependence on completely separate legal regulations. The following analysis of the financial statements prepared both according to Polish Accounting Law and IFRS showed a lack of a unified approach to identifying and presenting the discussed components in the financial statements. According to the author, this is primarily due to the extremely complicated way the instruments operate analyzed from the point of view of financial and accounting staff. The considerations have been supplemented with the author's recommendations related to the need for common solutions in the form of National Accounting Standards guidelines created in close cooperation with enterprises and organizations related to the energy industry.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami, Katedra Rachunkowości Zarządczej, marta.mazurowska@ue.poznan.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5caf7a30-aa9d-4931-92f3-86b8189745f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.