PL EN


Journal
2014 | 15 | 79-90
Article title

Infrastruktura logistyczna masowych imprez sportowych na przykładzie pokazów jeździeckich

Title variants
EN
Logistics infrastructure of sport’s mass events on example of riding shows
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Imprezy masowe stanowią istotny element funkcjonowania współczesnych miast, a  ich organizacja wymaga stworzenia właściwej infrastruktury spełniającej standardy wynikające z  regulacji formalno-prawnych oraz związanych ze specyfiką branżową organizowanego przedsięwzięcia. Odpowiednia infrastruktura logistyczna stanowi podstawę kreowania systemu bezpieczeństwa przeprowadzanego przedsięwzięcia oraz w istotny sposób wpływa na poziom obsługi klienta (widza). Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań w obszarze infrastruktury logistycznej związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprezy masowej o charakterze sportowym i rozrywkowym, determinowanych specyfiką imprezy, jaką są pokazy jeździeckie, oraz wymogami formalnymi wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
EN
Mass events are an important element for the functioning of modern cities. Their organization requires the creation of appropriate infrastructure that meets the standards resulting from formal and legal regulations and related to the specific of industry (sector). Suitably logistics infrastructure is the basis for creating a security system carried out the project and significantly affects the level of customer service (the viewer). Therefore, the aim of this article is to present the most important determinants in the area of logistics infrastructure connected with the organization and execution of an event of mass sports and entertainment, determinate by specifics of events that are riding shows and formal requirements under the Act for the Safety of Mass Events.
Journal
Year
Issue
15
Pages
79-90
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Gołembska E., 2009, Logistyka w gospodarce światowej, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.
 • Gołembska E., 2012, Logistyka, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.
 • Instrukcja do wydawania opinii o imprezach masowych przez Państwową Straż Pożarną, 2012, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, Warszawa, marzec.
 • Raport: Bezpieczeństwo imprez masowych w  2010 roku, 2011, Komenda Główna Policji, Główny Sztab Policji, Warszawa, styczeń.
 • Raport: Bezpieczeństwo imprez masowych w  2011 roku, 2012, Komenda Główna Policji, Główny Sztab Policji, Warszawa, styczeń.
 • Raport: Bezpieczeństwo imprez masowych w  2012 roku, 2013, Komenda Główna Policji, Główny Sztab Policji, Warszawa, styczeń.
 • Raport: Bezpieczeństwo imprez masowych w  2013 roku, 2014, Komenda Główna Policji, Główny Sztab Policji, Warszawa, styczeń.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej, Dz.U. z 2009 r., nr 135, poz. 1113.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 181.
 • Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., 2008, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z  dnia 20 marca 2009  r. o  bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z  2009 r., nr 62, poz. 504 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. z 1997 r., nr 111, poz. 724 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.
 • Wincewicz M., 2000, Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wincewicz-Bosy M., 2012, Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cb83669-1abe-4d2f-ae72-df7806061484
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.