PL EN


2013 | 101 | 81-88
Article title

Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z doliny Rawki

Content
Title variants
EN
Results of pollen analysis of organic deposits in Rawa Mazowiecka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie dostarcza informacji dotyczących tła środowiskowego osadnictwa ostatnich około trzech tysięcy lat w dolinie Rawki w środkowej Polsce. Analizy archeologiczne osadów w dolinie rzeki wykonano w ramach prac ratowniczych przed realizowaną inwestycją budowy obwodnicy Rawy Mazowieckiej. Osady organiczne pobrane z profilu wykopu archeologicz-nego wykorzystano do badań metodą analizy pyłkowej. Pozwoliły one na odtworzenie roślinności w otoczeniu stanowiska badań oraz wyznaczenie faz aktywności człowieka.
EN
This article gives environmental background of settlement within the last ca 3000 years in Rawka valley, central Poland. Archeological, investigations were initiated before an expressway and ring road for the town Rawa Mazowiecka construction. Samples of organic sediments were taken from the archeological profile and used for pollen analysis. Palinological diagram shows vegetation development and revealed three phases of human impact.
Year
Volume
101
Pages
81-88
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Biogeografii i Paleoekologii, milecka@amu.edu.pl
References
 • Andersen S.T., 1992 – Early- and Middle-Neolithic agriculture in Denmark: pollen spectra from soils in burial mounds of the Funnel Baker Culture. Journal of European Archaeology, 1.
 • Behre K.E., 1981 – The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams. Pollen et Spores, 23, 2: 225-245.
 • Berglund B.E., Ralska-Jasiewiczowa M., 1986 – Pollen analysis. W: B.E. Berglund (red.), Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons, Chichester – New York: 455-483.
 • Birks H.H. (red.), 1988 – The Cultural Landscape – Past, Present and Future. Cambridge University Press.
 • Birks H.J.B., 1986 – Late-Quaternary biotic changes in terrestrial and lacustrine environments, with particular reference to north-west Europe. W: B.E. Berglund (red.), Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. J. Wiley and Sons Ltd. Chichester – New York: 3-65.
 • Dickson J.H., Oeggl K., Holden T.G., Handley L.L., O’Conell T.C., Preston T., 2000 – The Omnivorous Tyrolean Iceman: Colon contents (Meat, Cereals, Pollen, Moss and Whipworm) and Stable Isotope Analyses. Phil. Trans. Roy. Soc. London, ser. B, 355.
 • Faliński J.B., 1986 – Vegetation dynamics in tem-peratelowland primeval forests. Ecological studies in Białowieża Forest. Geobotany, 8: 1-537.
 • Filbrandt-Czaja A., 1998 – Historia roślinności północnej części Lednickiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem czynnika antropogenicznego. Biblioteka Studiów Lednickich, III: 9-41.
 • Grimm E.C., 1992 – Tilia and Tilia-Graph. Pollen Spreadsheet and Graphics Programs. 8th Inter-national Palynological Congress (President: A. Pons) Aix-en-Provence, September 6-12. 1992. Program and Abstracts: 56.
 • Kittel P., 2013 – Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa na przykładzie doliny Rawki w Rawie Mazowieckiej. Acta Geographica Lodziensia, 101: 49-79.
 • Kittel P., Skowron J., 2009 – Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju osadnictwa w rejonie Rawy Mazowieckiej (Polska środkowa) w okresie rzymskim. Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, 2: 147-154.
 • Latałowa M., 1999 – Palaeoecological reconstruction of the environmental conditions and economy in early medieval Wolin – against a background of the Holocene history of the landscape. Acta Palaeobotanica 39, 2.
 • Latałowa M., 2003 – Badania palinologiczne na stanowiskach archeologicznych. W: S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.), Palinologia. Wyd. Inst. Botaniki PAN, Kraków: 308-312.
 • Makohonienko M., Wrzesińska A., Wrzesiński J., 1998 – Analiza palinologiczna wypełniska jam grobowych. Studia Lednickie, V: 95-102.
 • Matuszkiewicz W., 2001 – Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
 • Milecka K., 1998 – Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle analizy pyłkowej. Biblioteka Studiów Lednickich III: 43-95.
 • Milecka K., (w druku) – Sławsko Wielkie – szata roślinna i osadnictwo od neolitu do średniowiecza w świetle źródeł paleobotanicznych. W: L. Czerniak (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, tom III, Kujawy. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Oszast J., 1956 – Nowe stanowisko Dulichium spathaceum Pers. w interglacjalnych osadach z Józefowa pod Łodzią. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 100.
 • Podbielkowski Z., Tomaszewicz H., 1996 – Zarys hydrobotaniki. PWN, Warszawa.
 • Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., 1996 – Synthesis of palaeoecological events in Poland. W: B.E. Berglund, H.J.B. Birks, M. Ralska-Jasiewiczowa, H.E Wright (red.), Palaeoecological events in Europe during the last 15 000 years – patterns, processes and problems. Wiley & Sons: 403-472.
 • Ralska-Jasiewiczowa M., van Geel B., 1998 – Human impact on the vegetation of the Lake Gościąż surroundings in prehistoric and early-historic times. W: M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel (red.), Lake Gościąż, Central Poland. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, I: 267-294.
 • Skowron J., 2006 – Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa ludności kultury przeworskiej w rejonie Rawy Mazowieckiej. II Sympozjum Archeologii Środowiskowej „Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa”. Streszczenia referatów, komunikatów, po-sterów, Łódź, 27–29 września 2006 r.: 73.
 • Skowron J., 2007 – Die Wiederspiegelung der ge-sellschaftlichen Struktur auf Grund von Raum-planung des Siedlungskomplexes der Przeworsk Kultur in Rawa Mazowiecka MittelPolen) – eine einfache Siedlung und eine Hofsiedlung. Spra-wozdania Archeologiczne, 59: 9-40.
 • Tobolski K., 1991 – Dotychczasowy stan badań paleobotanicznych i biostratygraficznych Lednickiego Parku Krajobrazowego. W: K. Tobolski (red.), Wstęp do Paleoekologii Lednickiego Par-ku Krajobrazowego. Wyd. Nauk. UAM, Poznań: 11-34.
 • Tobolski K. (red.), 1994 – Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza rejestrowana w najnowszych diagramach pyłkowych z Wielkopolski. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Wasylikowa K., 1964 – Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy. Biuletyn Peryglacjalny, 13: 261-417.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0065-1249
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cbed3d2-5a88-409a-a02f-17179a0018e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.