PL EN


2014 | 6 (353) | 238-250
Article title

Praktyczne wykorzystanie badań konsumentów usług turystycznych w przygotowaniu oferty turystycznej i rekreacyjnej Koszalina

Authors
Content
Title variants
EN
Practical Use of Surveys of Consumers of Tourist Services in Preparing Koszalin’s Touristic and Recreational Offer
RU
Практическое использование обследования потребителей туристических услуг в приготовлении предложения в области туризма и отдыха Кошалина
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ocena dokumentu końcowego, będącego rezultatem analizy przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta w Koszalinie, a dotyczącej atrakcyjności turystycznej miasta. Jest to również próba ukazania przyczyn braku użyteczności raportu. Do przygotowania publikacji wykorzystano jedną z jakościowych metod badawczych, którą jest studium przypadku. Szczegółowej ocenie poddano sprawozdanie z przeprowadzonych badań pod kątem jego zawartości, ale też innowacyjności, praktyczności, jakości danych, jakości analizy i struktury pracy. Niestety, dokument oceniono jako bezwartościowy, zaobserwowano w nim zbyt wiele braków i niedociągnięć. Zawiera informacje nieprzydatne w praktyce i nie wnosi żadnej nowej wiedzy mogącej służyć przygotowaniu programu rozwoju turystyki dla miasta. Odpowiedzialność za wykonanie nieużytecznych analiz spoczywa zarówno na stronie zamawiającej, jak i prowadzących badania.
EN
An aim of the study is to assess the final document being a result of the analysis carried out to the order of the Municipal Council in Koszalin and concerning city’s tourist attractiveness. This is also an attempt to present the reasons of lack of report’s effectiveness. For preparation of the publication, there was used one of qualitative research methods which is a case study. A detailed assessment comprised the report on carried out surveys from the point of view of its contents but also innovativeness, practicality, data quality, analysis quality and the study structure. Unfortunately, the document is assessed as useless; there were observed in it too many faults and drawbacks. It contains information useless in practice and it does not add any new knowledge that might serve preparation of the programme of tourism development for the city. Responsibility for preparation of useless analyses is both on the contracting party and that carrying out research.
RU
Цель разработки – оценить окончательный документ, являющийся результатом анализа, проведенного по заказу Управления города в Кошалине, а касающегося туристической привлекательности города. Это тоже попытка указать причины непригодности отчета. Для подготовки публикации использовали один из качественных методов изучения, каким является анализ конкретного случая. Детальная оценка коснулась отчета о проведенных исследованиях с точки зрения его содержания, но также инновационности, практичности, ка- чества данных, качества анализа и структуры работы. Увы, документ оценили бесполезным, заметили в нем слишком много изъянов и недостатков. Он содержит информацию, непригодную в практиве, и не вносит новых знаний, которые могли бы служить приготовлению программы развития туризма для города. Ответственность за выполнение непригодных анализов лежит как на стороне заказчика, так и реализаторов исследования.
Year
Issue
Pages
238-250
Physical description
Dates
published
2014-11-2014-12
Contributors
References
  • Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
  • Meyer B., Lewandowska A. (2009), Sterowanie rozwojem regionu pod presją funkcji turystycznej, (w:) Meyer B., Milewski D. (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Mruk H. (red.) (2003), Analiza rynku, PWE, Warszawa.
  • Ocena atrakcyjności turystycznej Koszalina w opinii turystów i mieszkańców (2012), DPConsulting, Warszawa (materiał w wersji elektronicznej).
  • Opis przedmiotu zamówienia (2012), Urząd Miejski Koszalin (materiał w wersji elektronicznej).
  • Program rozwoju turystyki dla Miasta Koszalina (2013), Szwichtenberg A., Borzyszkowski J., Marczak M., Koszalin (materiał w wersji elektronicznej), http://www.koszalin.pl/sites/default/files/attachment/i._diagnoza.pdf#page=1&zoom=auto,-82,754 [dostęp: 10.05.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cc92e84-b5ab-4a5b-9f0d-80d51c809b2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.