PL EN


2015 | 42 | 10(499) | 1-7
Article title

KOSZTY PRACY W POLSCE – ASPEKTY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE

Selected contents from this journal
Title variants
LABOUR COSTS IN POLAND – THE SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The analysis shows that the level and growth of labor costs in Poland during the transformation was among the lowest in the European Union. This was a factor contributing to the competitiveness of the Polish economy and relatively rapid pace of economic growth. However, over the last several years the negative social and economic impacts of pressure on maintaining low labor costs have intensified. This leads to the conclusion that the continuation of the convergence process of the Polish economy in relation to the developed countries of Western Europe requires a change of the current growth strategy. In this context a growth strategy based, in large measure, on accelerating the growth of real wages — as a factor of (a) stimulating the aggregate demand and improvement of economic situation and (b) improvement in the total factor productivity and economic modernization — is considered.
PL
Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom oraz dynamika kosztów pracy w Polsce w okresie transformacji należały do najniższych w Unii Europejskiej. Był to czynnik sprzyjający konkurencyjności polskiej gospodarki i stosunkowo szybkiemu tempu wzrostu gospodarczego. Jednak w ostatnich kilkunastu latach nasiliły się negatywne społeczne i ekonomiczne skutki presji na utrzymywanie niskich kosztów pracy. Prowadzi to do wniosku, iż kontynuowanie procesu konwergencji polskiej gospodarki w stosunku do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej wymaga zmiany dotychczasowej strategii wzrostu. W tym kontekście rozważana jest strategia wzrostu opartego, w istotnej mierze, na przyspieszeniu wzrostu płac realnych (wageled growth) jako czynniku: (a) stymulowania agregatowego popytu i koniunktury gospodarczej oraz (b) poprawy ogólnej produktywności czynników produkcji i modernizacji gospodarki.
Year
Volume
42
Issue
Pages
1-7
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Bassanini A., Manfredi T. (2011), Capital’s Grab­bing Hand? A Cross-Country/Cross-Industry Analy­sis of the Decline of the Labour Share, OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-social-employment-and-migration-working-papers_1815199x [dostęp 16.02.2015].
 • Bednarski M., Frieske K.W., red. (2012), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
 • Borkowska S. (2001), Koszty pracy a rynek pracy, IPiSS, Warszawa.
 • European Commis­sion (2012), Employment and Social Development in Europe 2012, Brussels, http://ec.europa.eu/news/employment/130114_en.htm [dostęp 07.01.2015].
 • Hausner J., red. (2013), Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, KIG, Kraków, http://www.kig.pl/files/Aktualnosci/Raport_Konkurencyjna_Polska_Jak_awansowac_w_swiatowej_lidze_gospodarczej.pdf [dostęp 16.02.2015].
 • Hein E., Mundt M. (2012), Financialisation and the requirements and potentials for wageled recovery – a review focusing on the G20, Conditions of Work and Employ­ment Series No. 37, ILO, Geneva.
 • Kabaj M. (2013), Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego, „Polityka Społeczna”, nr 8.
 • Lavoie M., Stockhammer E. (2012), Wageled growth: Concept, theories and policies, Conditions of Work and Employment Series No. 41, ILO, Geneva.
 • OECD (2012), Employment Out­look 2012, (Chapter 3: Labour Losing to Capital: What Explains the Declining Labour Share?), http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en [dostęp 15.01.2015].
 • OECD (2013), Compendium of Productivity Indicators 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2013_pdtvy-2013-en [dostęp 10.02.2015].
 • Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa.
 • Stockhammer E. (2013), Why have wage shares fallen? A panel analysis of the determinants of functional income distribution, Conditions of Work and Employment Series No. 35, ILO, Geneve.
 • Storm S., Naastepad C. (2012), Wageled or Profitled Supply: Wages, Productivity and Investment, Conditions of Work and Employment Series No. 36, ILO, Geneva.
 • Urbański J. (2014), Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Wilthagen T., Tros F. (2003), The concept of „flexicurity”. A new approach to regulating employment and labour markets, Brussels, http://www.tilburguniversity.nl/facultiers/law/research/flexicurity/publications/papers [dostęp 6.09.2008].
 • Wojtyna A. (2010), Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, w: A. Wojtyna (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cce3361-afe2-4aa8-aef0-12b4ec3e8145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.