PL EN


2014 | 6 (353) | 3-12
Article title

Innowacyjny model kształcenia ustawicznego na przykładzie uczelni wyższych

Content
Title variants
EN
The Innovative Model of Life-Long Education on the Example of Universities
RU
Инновационная модель постоянного обучения на примере вузов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie innowacyjnego, partycypacyjnego modelu kształcenia ustawicznego jako odpowiedzi na postęp cywilizacyjny, dynamikę rynku pracy, a także postępujący proces starzenia się społeczeństwa, które wymuszają podjęcie działań zapewniających maksymalne dostosowanie do pojawiających się wyzwań. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty należy zwrócić uwagę na istotę procesu uczenia się przez całe życie, konieczność nieustającego rozwoju, poszerzania wiedzy, ciągłego zdobywania nowych umiejętności i co za tym idzie kwalifikacji, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku. Rozwiązaniem najczęściej obecnie stosowanym w obszarze kształcenia ustawicznego jest zwiększanie współpracy z pracodawcami (konsultacje, rady programowe, ewaluacje programów kształcenia) w celu dostosowania usług edukacyjnych do potrzeb rynku pracy. Często oznacza to jednak sztywną, odgórnie przygotowaną ofertę edukacyjną. Rozwiązanie to nie bierze pod uwagę punktu widzenia i potrzeb uczestnika procesu kształcenia, dopasowania oferty do jego potrzeb i pożądanych kompetencji. Działaniem koniecznym dla zwiększenia możliwości rozwijania własnego potencjału zawodowego i rozwojowego klientów programów edukacji przez całe życie jest zmiana modelu kształcenia ustawicznego na bardziej elastyczny, bardziej partycypacyjny i lepiej zorganizowany niż dotychczas ma to miejsce, rozpoczynający się już na etapie wchodzenia we współpracę między uczelnią i odbiorcą jej usług edukacyjnych. Artykuł ma wymiar praktyczny. Wykorzystano w nim studium przypadku, na podstawie którego opracowany został zestaw rekomendacji do wdrożenia innowacyjnych modeli kształcenia ustawicznego dla instytucji sektora usług edukacyjnych.
EN
An aim of considerations is to present the innovative, participatory model of life-long education as a response to the civilisation progress, labour market dynamics as well as the ongoing process of ageing of the population, which force to undertake measures ensuring the maximum adjustment to the emerging challenges. Taking into account the aforementioned aspects one should pay attention to the essence of the process of long-life learning, the necessity to develop continuously, to extend one’s knowledge, to continuously acquire new skills and, consequently, qualifications for which there is demand in the market.The most often at present applied solution in the area of continuing education is enlarging cooperation with employers (consultation, programme councils, curricula evaluations) in order to adjust educational services to the labour market needs. However, it often means a rigid, centrally prepared educational offer. This solution does not take into account the point of view and needs of the education process participant, adjustment of the offer to their needs and desired competences. The measure necessary for enlarging the possibilities to develop one’s own professional and developmental potential of clients of the long-life education programmes is a change of the model of continuing education to a more flexible, more participahandel tive and better organised than it takes place so far, starting already at the stage of entering into cooperation between the university and the recipient of its educational services. The article is of the practical dimension. There was used in it the case study on which basis there was developed a set of recommendations for implementation of innovative models of life-long education for institutions of the education services sector.
RU
Цель рассуждений – представить инновационную, партисипационную модель постоянного обучения как ответ на цивилизационный прогресс, динамику рынка труда, а также углубляющийся процесс старения населения, которые заставляют принять действия, обеспечивающие максимальное приспособление к появляющимся вызовам. Учитывая вышеуказанные аспекты, следует обратить внимание на суть процесса учебы на протяжении всей жизни, необходимость в пепрерывном развитии, накоплении знаний, постоянном обре- тении новых умений и, следовательно, квалификаций, на которые существует спрос на рынке. Чаще всего в настоящее время применяемым решением в области постоянного обучения является расширение сотрудничества с работодателями (консультация, программные советы, оценки программ обучения) для приспособления образовательных услуг к нуждам рынка труда. Это, однако, часто обозначает жесткую, навязываемую разработку образовательного предло- жения. Это решение не учитывает точки зрения и нужд участника процесса обучения, приспособления предложения к его потребностям и желательным компетенциям. Действием, необходимым для повышения возможностей развивать собственный профессиональный потенциал и потенциал развития клиентов программ обучения в течение всей жизни, является изменение модели постоянного обучения на более гибкую, более партисипационную и лучше организованную, нежели это имеет место до сих пор, начинающуюся уже на этапе включения в сотрудничество вуза с получателем его образовательных услуг. У статьи практическое измерение. В ней использовали изучение конкретного случая, на основе которого разработали набор рекомендаций по внедре- нию инновационных моделей постоянного обучения для заведений сектора образовательных услуг.
Year
Issue
Pages
3-12
Physical description
Dates
published
2014-11-2014-12
Contributors
author
References
  • Dokument strategiczny opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r., Perspektywa uczenia się przez całe życie, projekt dokumentu z sierpnia 2013 r.
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2002), Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przegląd sytuacji w wybranych krajach, Europejskie Biuro Eurydice, Bruksela.
  • GUS (2013), Raport Kształcenie dorosłych 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
  • Instytut Badań Edukacyjnych (2013), Raport o stanie edukacji 2012, IBE, Warszawa.
  • OECD (2001), The Well-Being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris.
  • OECD (2012), Better Skills Better Jobs Better Lives. A Strategic Approach do Skills Policies, OECD, Paris.
  • Okoń W. (1992), Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego (2013), Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cd61d37-49ff-4bf7-8468-2330bb17cc9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.