PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 361-377
Article title

ZASTRZEŻENIE NAZWY/LOGO FIRMY JAKO ZNAKU TOWAROWEGO A SPRZECIW DO REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO – ROZWAŻANIA NA TLE OBOWIĄZUJĄCEGO OD 15.04.2016R. TZW. SYSTEMU PROCEDURY SPRZECIWOWEJ

Content
Title variants
EN
RESERVATION OF THE NAME/ LOGO OF A COMPANY AS A TRADEMARK AND THE OPPOSITION TO REGISTRATION OF A TRADEMARK – REFLECTIONS ON THE SUBJECT ON THE BASIS OF “SYSTEM OF OPPOSITION PROCEDURE” VALID FROM 15.04.2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Temat dotyczy problematyki istotnej zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Problema-tyka tematu dotyczy refleksji odnoszącej się do obowiązującego od 15 kwietnia 2016r. nowego systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, tzw. systemu sprzeciwowego, który znacznie ułatwia i przyśpiesza rozpatrywanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Ukazanie problematyki powyższego tematu należało jednak poprzedzić rozważaniami dotyczącymi podstawowych zagadnień związanych z instytucją znaku towarowego. Wskazane zostały najważniejsze korzyści płynące z rejestracji nazwy/logo firmy jako znaku towarowego, formy w jakich powinna nastąpić ich prawna rejestracja, a także zasięg jej terytorialnej ochrony. Swoistą klamrę spinającą przedmiotową problema-tykę jest podsumowanie w którym zostały zawarte wnioski wynikające z przeprowa-dzonej analizy, a także wskazanie sposobu ochrony nazwy/logo firmy w przypadku braku dokonania jego rejestracji jako znaku towarowego. Temat należało uznać za trafny i w pełni uzasadniony, ponieważ stanowi w zakresie objętej nią problematy-ką tematykę nowatorską na gruncie prawa polskiego
EN
This subject deals with the issues significant both from a theoretical and practical point of view. The issue concerns the topic regarding a new system that examines trademark applications - appli-cable from 15 April 2016 - also known as the opposition system, which greatly simplifies and speeds up the processing of applications for the right to protect a selected trademark. In presenting the issues above, it was necessary for this subject to preceded all of this by other considerations about basic issues related to the institution of the trademark. There were pointed the most important advantages of registration of name / logo as trademark, forms in which their legal registration should occur, as well as the extent of its territorial protection. A kind of brace holding together previously presented objects is a summary that in-cludes conclusions from the analysis, and an indication of how to protect the name / logo of the company in the absence or failure of a trade mark registration process. Subject should be regarded as accurate and fully justified because it is - in the field covered – a truly novel subject under the Polish law.
Contributors
  • Zakład Prawa Cywilnego - Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cd672ff-1ba0-4087-9d57-af32fb8e0faa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.