PL EN


2019 | 4 (98) | 20-36
Article title

Turystyka dziedzictwa kulturowego szansą rozwoju obszarów wiejskich regionu pomorskiego

Content
Title variants
EN
CULTURAL HERITAGE TOURISM AS A CHANCE FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE POMERANIAN REGION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem życia i działalności każdego człowieka. Celem artykułu jest zobrazowanie zasobów dziedzictwa kulturowego wsi regionu pomorskiego, które dowodzą znaczących możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na tym obszarze. W opracowaniu przedstawiono ideę dziedzictwa kulturowego oraz wskazano konkretne działania podejmowane w zakresie ochrony dziedzictwa wsi (skanseny, parki kulturowe). Badany obszar charakteryzuje się unikatowym środowiskiem, walorami krajobrazowymi oraz różnorodnością kulturową, wynikającą z tożsamości regionalnej i lokalnej. Uwypuklono najważniejsze wyróżniki tożsamości kulturowej Kaszubów oraz określono ich rolę w rozwoju turystyki wiejskiej. Dziedzictwo kulturowe analizowano w relacji do turystyki w skalach lokalnej i regionalnej, z akcentem na kulinarny komponent – produkty regionalne i tradycyjne. Odpowiednie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i wzrostu natężenia ruchu turystycznego w regionie pomorskim.
EN
Cultural heritage is an important factor in everyone’s life and activities. The purpose of the article is to illustrate the resources of cultural heritage of the villages of the Pomeranian region, which prove significant opportunities for the development of rural tourism in this area. The study presents the idea of cultural heritage and indicates specific actions taken to protect the heritage of the village (ethnographic museums, cultural parks). The studied area is characterized by a unique environment, landscape values and cultural diversity resulting from regional and local identity. The most important distinguishing features of the Kashubian cultural identity were highlighted and their role in the development of rural tourism was determined. Cultural heritage is analyzed in relation to tourism on a local and regional scale, with an emphasis on the culinary component - regional and traditional products. Appropriate use of cultural heritage may contribute to the development of rural areas and the increase of tourist traffic in the Pomeranian region.
Year
Issue
Pages
20-36
Physical description
Dates
received
2019-10-31
accepted
2019-11-20
Contributors
References
 • Barbier B. (2005): Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów. Turyzm, 15, 1-2, s. 95-120.
 • Benesteau A., Morin L. (2001): Le Tourisme viti-vinicole, offre et demande, AFIT, Paris.
 • Buczkowska K. (2008): Turystyka kulturowa, Poznań.
 • Czapiewska G. (2014): Kapitał społeczno-kulturowy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. W: M. Wójcik (red.), Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, 35, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 121-136.
 • Czapiewska G. (2016): Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. W: J. Bański (red.), Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 44, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 93-107.
 • Czapiewska G. (2017a): Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich oraz kształtowania wizerunku regionu pomorskiego, Słupskie Prace Geograficzne, 14, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 45-60.
 • Czapiewska G. (2017b): Ochrona wiejskości w krajobrazie wsi Pomorza. Studium przypadku Swołowa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, s. 31-46.
 • Ditrich B, Słubik D. (red.). (1998): Kuchnia Pomorska: 241 przepisów, ODR, Gdańsk.
 • Ditrich B. (red.). (2007): Bogactwo kulturowe i przyrodnicze wsi pomorskiej. PODR, Gdańsk.
 • Duda T. (2018): Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki kulturowej w transgranicznej przestrzeni współdzielonego dziedzictwa (przykład Pomorza Zachodniego). Folia Turistica, 48, s. 41-60.
 • Durydiwka M. (2011): Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej – na przykładzie gmin bieszczadzkich. Prace Geograficzne, 125, s. 37-61.
 • Durydiwka M. (2017): Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania w turystyce (na wybranych przykładach). Turystyka Kulturowa, 2, s. 102-122.
 • Gałuszka N. (2008): Turystyka Dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Biblioteka Partnerstwa, Kraków.
 • Grzybek M., Kawa M. (2012): Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(26), s. 5-15.
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, Dz. U. z 1976 r., Nr 32, poz. 190.
 • Kowalczyk A. (2012): Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć. W: B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 17-33.
 • Kruczek Z. (2007): Polska Geografia atrakcji turystycznych, Kraków.
 • Latoszek M. (red.) (1990): Kaszubi: monografia socjologiczna. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów.
 • Lipińska I. (2011): Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa, 3, s. 14-27.
 • McKercher B., du Cros H. (2002): Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. The Haworth Hospitality Press, Binghamton, New York.
 • Mordawski J. (1999): Geografia współczesnych Kaszub. Instytut Kaszubski, Gdańsk.
 • Olbracht-Prondzyński C. (2007): Kaszubi dzisiaj: kultura, język, tożsamość. Instytut Kaszubski, Gdańsk.
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M. (2015): Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. Turystyka Kulturowa, 11, s. 6-24.
 • Piotrowski J.P., Idziak W. (2001): Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 • Puchnarewicz E. (red.). (2011): Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, WSTiJO, Warszawa.
 • Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie pomorskim. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C). (2017): Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
 • Robuda B. J. (2008): Autentyczność i integralność zabytków. Ochrona zabytków, 4, www.kobidz.pl/idm,886,ochrona-zabytkow.html
 • Tańska-Hus B., Minta S. (2012): Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 709, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 23, s. 217-230.
 • Von Rohrscheidt M. (2008): Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium, Gniezno.
 • Wojciechowska J. (2004): Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego. W: T. Burzyński, M. Łabaj, (red.) Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna. Projekt SAPARD, Warszawa, s. 152-159.
 • Wartecki A. (2010): Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 1-3, s.84-85.
 • Widawski K. (2011): Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 17, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Zakrzewska J. (2011): Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Turystyka Kulturowa, 7, s. 7-19.
 • Zeidler K. (2007): Prawo ochrony dziedzictwa. Oficyna, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ce7b874-7e81-42d0-845d-44d3c2810df4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.