PL EN


2016 | 45 | 29-51
Article title

Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce

Content
Title variants
EN
The effectiveness of unit-linked insurance funds in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany demograficzne w Polsce, którym towarzyszą korekty systemu emerytalnego, rozbudzają coraz większe zainteresowanie produktami inwestycyjnymi pozwalającymi na nieobowiązkowe gromadzenie kapitału emerytalnego. Dla wyboru takiego produktu kluczowe znaczenie ma jego efektywność, rozumiana jako relacja korzyści do kosztów, uwzględniająca po stronie kosztów także ryzyko. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badania efektywności jednego z takich produktów, jakim są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Badanie miało na celu zarówno ustalenie, czy UFK przynoszą dodatkowe stopy zwrotu (kompensujące ponoszone ryzyko i większe od stóp zwrotu z portfela wzorcowego), jak i sformułowanie opinii na temat stylu zarządzania portfelami UFK (aktywny/pasywny). Szacując klasyczną metodą najmniejszych kwadratów wartości parametrów modelu CAPM badanych funduszy i wyznaczając dla nich wartości wskaźnika Treynora, alfy Jensena oraz błędu odwzorowania, otrzymaliśmy wyniki świadczące o ujemnych dodatkowych stopach zwrotu badanych UFK w prawie całym okresie obserwacji, a także dowodzące zasadniczo pasywnego charakteru zarządzania ich portfelami.
Demographic changes along with shifts in pension system in Poland lead to increasing interest in investment products allowing for voluntary cumulation of retirement capital. What is key for the selection of such product, is its effectiveness measured by the relation of benefits to costs, including risk. The article demonstrates the results of study in which we estimated and evaluated the effectiveness of unit-linked insurance funds which represent such class of financial products. The examination was aimed at checking whether the funds under research generate abnormal and superior rates of return as well as whether they are managed actively or passively. We utilized OLS method to estimate CAPM parameters for studied funds and we calculated Treynor ratios, Jensen alphas and tracking errors for them. As the result, we obtained estimations evidencing negative abnormal and negative superior rates of return for almost entire observation period. We also reported passivity in managing the funds.
Year
Issue
45
Pages
29-51
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
author
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Centralny Dom Maklerski Banku Pekao SA
 • Politechnika Rzeszowska
References
 • Cogneau, Philippe i Georges Hübner. 2009. The 101 ways to measure portfolio performance. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1326076 (dostęp: 16.02.2016).
 • Damodaran, Aswath. 2007. Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
 • Dawidowicz, Dawid. 2012. Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza. Warszawa: CeDeWu.
 • Dopierała, Łukasz i Liwiusz Wojciechowski. 2015. „Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona−Mertona”. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 41 (3): 55−67.
 • Homa, Magdalena i Monika Mościbrodzka. 2015. „Application of multifactorial market-timing models to assess risk and effectiveness of equity-linked in- surance funds in Poland”. Statistics in Transition New Series 16 (2): 279−292.
 • Jamróz, Paweł. 2014. „Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi”. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 36 (2): 273−285.
 • Karkowska, Renata i Katarzyna Niewińska. 2013. „Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce”. Zarządzanie i Finanse 11 (1): 255−267.
 • Kopiński, Adam. 2013. „Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009−2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod) ”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 47 (3): 313−326.
 • McLeod, Warren i Gary van Vuuren, G. 2004. „Interpreting the sharpe ratio when excess returns are negative”. Investment Analysts Journal 33 (59): 15−20.
 • Michór, Andrzej. 2015. „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta”. Bezpieczny Bank 1 (58): 156−182.
 • Miziołek, Tomasz. 2014. „Czy benchmarki funduszy akcyjnych są adekwatne do ich polityki inwestycyjnej? ”. http://www.parkiet.com/artykul/1402052. html? print=tak&p=0 (dostęp: 10.05.2016).
 • Pietrzyk, Radosław. 2014. „Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 (328): 290−298.
 • Rzecznik Ubezpieczonych. 2012. „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Raport Rzecznika Ubezpieczonych”. http://rf.gov.pl/ pdf/Raport_UFK.pdf (dostęp: 16.02.2016).
 • Sikora, Tomasz. 2010. „Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego”. Materiały i Studia NBP 248: 1−81.
 • Skrodzka, Wioletta. 2012. „Analiza efektywności funduszy obligacji w czasie bessy”. Logistyka 5: 172−176.
 • Staszel, Aneta. 2013. „Rodzaje oferty inwestycyjnej towarzystw ubezpieczeń na życie”. Zarządzanie i Finanse 11 (2): 261−272.
 • Szczepańska, Magdalena. 2011. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Trzebiński, Artur. 2012. „Badanie efektywności polskich funduszy nieruchomości w latach 2005−2011”. Oeconomia Copernicana 3 (4): 59−71.
 • Ünal, Gözde i Tan, Ömer Faruk. 2015. „Selectivity and market timing abilityof polish fund managers analysis of selected equity funds”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 213: 411−416.
 • Włodarczyk, Aneta i Skrodzka, Wioletta. 2013. „Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Trenora-Mazuy’ego”. Zarządzanie i Finanse 11 (4/4): 211−226.
 • Zamojska, Anna. 2009. „Zastosowanie metody DEA w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych”. Przegląd Statystyczny LVI (3−4): 51−66.
 • Zamojska, Anna. 2012. Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: C.H. Beck
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cefd243-7792-4922-924f-34553317a316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.