PL EN


Journal
2015 | 19 | 3(40) | 49-62
Article title

Epifaniusza z Salaminy krytyka doktryny herodian

Content
Title variants
EN
Epiphanius of Salamis Critic of the Herodian Doctrine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Epifaniusz z Salaminy, przedstawiając sektę herodian, wskazuje na to, iż uznają oni króla Heroda za Chrystusa, namaszczonego lwa z pokolenia Judy, który jest dla nich nadzieją i wyczekiwanym wybawcą. Swoją wiarę opierają na tekście z Księgi Rodzaju. Jednakże Epifaniusz kontrargumentuje, iż żaden z narodów nie pokładał ufności w Herodzie oraz nikt nie widział, aby ten był w stanie ocalić ludzi poprzez ofiarę z samego siebie. Dlatego też Epifaniusz przestrzega przed pójściem za poglądami herodian. Biskup Salaminy wskazuje ponadto, iż grupa herodian o wiele za daleko posunęła się w interpretowaniu tekstu Pisma Świętego. Nie dosyć, że nie brali oni pod uwagę całego kontekstu, zarówno bliższego, jak i dalszego, wybranych przez siebie fragmentów, to jeszcze próbowali je tak wyjaśniać, aby przypodobać się panującemu władcy – Herodowi. To pokazuje, iż ich egzegeza była w pełni podporządkowana politycznym celom i nie miała nic wspólnego z poszukiwaniem prawdy i Boskich zasad. W obecnych opracowaniach dotyczących stronnictw żydowskich z czasów Jezusa Chrystusa nie pojawia się w odniesieniu do herodian wzmianka dotycząca ich wiary, jakoby Herod był wyczekiwanym Chrystusem. Widać więc, że ich działalność polityczna była o wiele bardziej rozwinięta niż ich wiara w zbawczą rolę dynastii herodiańskiej. Jako stronnictwo byli oni wierni dynastii reprezentowanej przez Heroda Wielkiego, dzięki któremu awansowali w hierarchii społecznej. W poglądach religijnych byli zbliżeni do faryzeuszy, przez co wspólnymi siłami próbowali zwalczyć groźnego w ich przekonaniu przeciwnika, jakim był Jezus Chrystus.
EN
Epiphanius from Salamis, showing the Herodian sect, he points at the fact, that they will regard the king of Herod as the Christ, of lion rubbed with oil from the generation for them will stuff with Judy which is and with the waited savior. Their faith bases on the text from the Book of Genesis. But Epiphanius presents the counter argument that none of nations put the trust in Herod, as well as nobody could see, in order to the one was able to rescue people through the victim from oneself. Therefore Epiphanius warns against going behind Herodian views. Bishop of Salamis shows moreover that the Herodian group moved on too far in interpreting the text of the religious Letter. Not quite they didn’t take into consideration the entire, both closer and more distant context, of fragments chosen by oneself, still tried this way to explain them in order to ingratiate oneself ruling master, Herod. It is showing that their exegesis fully was subordinated to political purposes and not had anything to do with seeking the truth and Divine principles. Dating back to the Jesus of the Christ with reference to Herodian mention concerning their beliefs isn’t turning up at current studies concerning Jewish parties, that Herod was a waited Christ. So one can see, that their political activity was far more developed than, their faith in the salutary soil of the dynasty of Herod. As the party they were faithful of dynasty represented by Great Herod, thanks to which they were promoted in the social hierarchy. In religious views they were similar to pharisees, by what with shared powers tried to fight dangerous, in convincing them, of opponent a Jesus Christ was which.
Keywords
Journal
Year
Volume
19
Issue
Pages
49-62
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 1–4, Warszawa 1965.
 • Ciecieląg J., Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego. Palestyna w epoce grecko-rzymskiej, Kraków 2002.
 • Epifaniusz z Salaminy, Panarion.
 • Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna o męczennikach palestyńskich, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1924.
 • Feinberg Vamosh M., Życie codzienne w czasach Jezusa, tłum. M. Platajs, Warszawa 2002.
 • Feldman L. H., Judaizm palestyński i diaspory w I wieku, [w:] Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: historia początków oraz wczesnego rozwoju, red. H. Shanks, przeł. W. Chrostowski, Warszawa 2013, s. 30–59.
 • Hieronymus, Dialogus Adversus Luciferianos, Patrologia Latina MPL023, ed. J. P. Migne.
 • Klinkowski J., Herod Wielki i jego epoka, Wrocław 2007.
 • Kozyra J., Nowy Testament a Żydzi na podstawie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, [w:] Pieśniami dla mnie Twoje przykazania, red. W. Chrostowski, Warszawa 2003, s. 140–149.
 • Krawczuk A., Herod, król Judei, Warszawa 1965.
 • Łach S., Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1962.
 • Tertulian. Wybór pism, II, red. W. Myszor, K. Obrycki, E. Stanula, Warszawa 1983 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 29).
 • Ordon H., Herodianie, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, s. 796.
 • Oyin Abogunrin S., Ewangelia według św. Łukasza, [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. R. Farmer, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 1239–1299.
 • Philastrius Episcopus, Liber de Haeresibus, Patrologia Latina MPL012, ed. J. P. Migne.
 • Popowski R., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.
 • Pseudo-Tertulian, Adversus omnes Haereses, De Latinis Scriptoribus, Documenta Catholica Omnia.
 • Rappaport U., Herodians, [w:] Encyklopedia Judaica, t. 9, New York 1993, s. 37–38.
 • Rosik M., Judaizm u początków ery chrześcijańskiej.
 • Rowley H. H., The Herodians in the Gospels, „ Journal of Theology Studies” 41 (1940), s. 14–27.
 • Schedl C., Historia Starego Testamentu, t. 2 Lud Bożego Przymierza, przeł. S. Stańczyk, Tuchów 1995.
 • Vallée G., A study in antignostic polemics. Irenaeus, Hyppolytus, and Epiphanius, Waterloo 1981.
 • Young F., Ayers L., Louth A., Cambridge history of early Christian literature, Cambridge 2008.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cf1f834-f9f6-4d58-a723-b75fe0f5c442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.