PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące wspólnej polityki rolnej przed i po 2004 roku

Content
Title variants
EN
Opinions of polish farmers and rural areas dwellers concerning the common agricultural policy before and after 2004
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article are both an analysis, the evaluation and the presentation of changes of the opinion of farmers and country dwellers on the subject: influences of the Common Agricultural Policy (CAP) to rural areas, position of the Polish government with reference to negotiated conditions and implementing principles of CAP, as well as the anxieties associated with the accession and with functioning of the agriculture of the united Europe. For the purposes of the study there were used findings of the Institute of public affairs from 1999 and findings from own research realised between 06-08.2012. Findings indicated, that within the last decade attitude of farmers and country dwellers with regard to the European Union and its financial instruments of the support, evolved from the position of the extreme scepticism to moderate euroenthusiasm.
PL
Opracowanie stanowi próbę prezentacji i oceny zmian opinii rolników i mieszkańców wsi na temat: wejścia Polski w struktury UE, oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na obszary wiejskie, stanowiska polskiego rządu w odniesieniu do negocjacji warunków i implementacji zasad WPR, a także obaw związanych z akcesją i funkcjonowaniem rolnictwa w strukturach zjednoczonej Europy. Na potrzeby opracowania wykorzystano wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych (ISP) z 1999 roku oraz wyniki badań własnych z okresu od czerwca do sierpnia 2012 roku. Zebrane informacje świadczą o tym, iż w ciągu ostatniej dekady postawa rolników i mieszkańców wsi względem Unii Europejskiej (UE) i jej finansowych instrumentów wsparcia uległa ewolucji, z pozycji skrajnego sceptycyzmu do umiarkowanego euroentuzjazmu.
Contributors
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Łódzka
References
  • Kowalski A., Zegar J., Floriańczyk Z., Hamulczuk M., Szczepaniak I., Toczyński T. Wigier M., 2010. Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Rolnicy i mieszkańcy wsi o przyszłości polskiej wsi i rolnictwa w obliczu integracji z Unią Europejską. Główne wyniki badań. 1999. Dane Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Warszawa, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1510498861.pdf [dostęp: listopad 1999]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cf6a587-cdde-42d0-a2ce-6629de0e2ead
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.