PL EN


2015 | 62 | 3: Teologia moralna | 131-142
Article title

Postawy chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce na podstawie wybranej literatury przedmiotu

Authors
Title variants
EN
The Attitudes Assumed by Christian Business Leaders inPoland on the Basis of Selected Literature of the Subject
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article are the moral attitudes assumed by Christian business leaders in Poland. The study is focused on one of the key components of the attitude, that is the various motivation processes. The following research question was asked: What are the religious and moral motives for the attitudes assumed by business leaders towards professional challenges? The central thesis of the work is contained in the statement that in Poland there are enterprising Christians who, despite the unusually difficult professional challenge, which is reconciling business and religious-moral aims, want to behave in a harmonious way and with their lives they bear witness that it is possible – thanks to God's grace – to overcome the temptation of living „a divided life”. The answer to the study question was obtained by reviewing and analyzing the contents of selected responses given by Christian business leaders in Poland that were contained in testimonies published as part of minutes of conferences organized by the John Paul II Pontifical University of Krakow and the „Talent” Pastorate for Entrepreneurs and Employers. The other source was the report containing responses to the Internet questionnaire drawn up by the „Talent” Pastorate, that were given on 9-20 September 2011 (64 respondents answered the questions). In his analyses the author focused on the contents of the statements given by those business leaders in Poland who unambiguously referred to the Christian faith they profess, showing its positive influence on their personal and professional life. Hence the article should only be treated as a contribution to further deepened and broadened studies of this professional group. The study that has been made allows drawing the conclusion that in the Polish world of business there are people for whom besides economic efficiency (which is undoubtedly the aim of business) also spiritual aims are important, that is, eternal salvation, fulfilling God’s will, praising God, sanctifying the time; and at the same time they attempt to put into effect such moral values as: caring for a clear conscience, trust, responsibility, honesty, respecting the employees' dignity (despite their human inclination to do evil), encouraging others to develop, joy, a balance between the professional and the family life.
PL
Przedmiotem artykułu są postawy moralne przyjmowane przez chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce. W podjętym badaniu skoncentrowano się na jednym z kluczowych komponentów postawy, który stanowią różnorakie procesy motywacyjne. Postawiono następujące pytanie badawcze: jakie są religijne i moralne motywy postaw przyjmowanych przez liderów biznesu w Polsce wobec wyzwań zawodowych? Centralna teza studium zawiera się w stwierdzeniu, że w Polsce istnieją przedsiębiorczy chrześcijanie, którzy pomimo niezwykle trudnego wyzwania zawodowego, jakim jest pogodzenie celów biznesowych i religijno-moralnych, chcą postępować w harmonijny sposób i swoim życiem dają świadectwo, że możliwe jest – dzięki łasce Bożej − przezwyciężenie pokusy prowadzenia „podzielonego życia”. Odpowiedź na sformułowane pytanie badawcze uzyskano poprzez przegląd i analizę treści wybranych wypowiedzi chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce, zawartych w świadectwach zamieszczonych w materiałach z konferencji zorganizowanych w latach 2011-2012 przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Drugie źródło stanowi raport zawierający odpowiedzi z internetowej ankiety przeprowadzonej w dniach 9-20.09.2011 przez Duszpasterstwo „Talent” (na pytania odpowiedziały 64 osoby). Autor w swoich analizach skupił się na treściach wypowiedzi tych liderów biznesu w Polsce, którzy w sposób jednoznaczny odwoływali się do wyznawanej wiary chrześcijańskiej, ukazując jej pozytywny wpływ na ich życie osobiste i zawodowe. Stąd artykuł należy traktować jedynie jako przyczynek naukowy do dalszych pogłębionych i szerszych badań tej grupy zawodowej. Dokonane studium pozwala stwierdzić, że w polskim świecie biznesu są osoby, dla których obok efektywności gospodarczej (co jest niepodważalnym sensem biznesu), ważne są również cele duchowe, tj. zbawienie wieczne, pełnienie woli Bożej, oddawanie chwały Bogu, uświęcenie czasu, a jednocześnie realizowanie takich wartości moralnych, jak: troska o czyste sumienie, zaufanie, odpowiedzialność, uczciwość, poszanowanie godności pracowników (mimo ich ludzkiej skłonności do popełniania zła), zachęcanie ich do rozwoju, radość, równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym.
Contributors
author
References
 • Dąbrowska M.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Zysk firmy a prawo do wypoczynku]. W: Etyka i duchowość praco-dawcy. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 108-112.
 • Glombik K.: Postawa [Postawa moralna]. W: Encyklopedia katolicka. T. 16. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TN KUL 2012 kol. 69-70.
 • Gumularz J.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Odpowiedzialność pracodawcy za firmę i pracowników]. W: Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P.Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 129-132.
 • Ku Bożej chwale. Z przedsiębiorczymi katolikami rozmawia Anna Jaworek. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon 2011.
 • Leśniak M.: Liderzy biznesu na nowo odkryci – „Powołanie lidera biznesu” Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. W: Powołanie lidera biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2013 s. 13-31.
 • Ożóg T.: Postawa [Pojęcie]. W: Encyklopedia katolicka. T. 16. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TN KUL 2012 kol. 67-69.
 • Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Powołanie lidera biznesu. Refleksja. Tłum. H. Zieleźnik. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon 2012.
 • Stryczek J.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Odpowiedzialność pracodawcy za firmę i pracowników]. W: Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 132-136.
 • Świeży M.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Odpowiedzialność pracodawcy za firmę ipracowników]. W: Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P.Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 113-117.
 • Tetela P.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Pracodawca w działaniu: wyzwania i zagrożenia]. W: Etyka i duchowość praco-dawcy. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 93-96.
 • Węgrzyn Z.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Zysk firmy a prawo do wypoczynku]. W: Etyka i duchowość praco-dawcy. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Red. M.Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 112-116.
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Red. A. Markowski. Warszawa: PWN 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d0fdec3-8ba4-42d9-b7a4-642fca3a4c87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.