PL EN


2009 | 1(67) | 30-37
Article title

Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2008

Content
Title variants
EN
The trends in land use changes in Krakow between 1848 and 2008
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie, w jego aktualnych granicach administracyjnych (ok. 327 km2) w ciągu ostatnich 160 lat. Na podstawie dotychczasowych tendencji w końcowej części opracowania zaprezentowana została prognoza perspektywicznych przemian użytkowania ziemi w mieście w ciągu najbliższych lat. Ocenę tego typu ułatwiają bogate źródła o charakterze kartograficzno-statystycznym, sięgające jeszcze czasów zaboru austriackiego (w granicach którego znajdowało się całkowicie terytorium dzisiejszego Krakowa), a także prowadzona regularnie przez instytucje geodezyjne w ostatnich latach ewidencja gruntów. Interpretację danych ułatwia także fakt, iż Kraków nie zmienił swojego zasięgu przestrzennego od 1986 r.
EN
The paper analyses the process of land use changes in Krakow, within its current administrative boundaries (ca. 327 square kilometers) during last 160 years. Hitherto observed trends of land use, allow for presentation of prognosis of land use changes in the city in near future. The prognosis has been made possible by the existence of far-reaching sources of information in this subject: statistic and cartographic, presenting data reaching back as far as to Austrian occupancy of Krakow (which covered the whole area of present city of Krakow). Also information from the regularly updated land register operated by geodesy institutions has been utilized. Explanation of data has been additionally facilitated by the fact that spatial boundaries of Krakow has not altered since 1986.
Keywords
Year
Issue
Pages
30-37
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, Zakład Geografii Ekonomicznej
References
 • Bieniarzówna J., Małecki J.M., Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979.
 • Bromek K., Mydel R., Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1972, t. 5.
 • Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 r., Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1966, nr 128.
 • Czarnecki B. W., Planowanie miast i osiedli, PWN, Warszawa, t. 1, 1966.
 • Dekret z dn. 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków, Dziennik Ustaw PRL, nr 6 z dn. 15 lutego 1955.
 • Dzieje Krakowa, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Wyd. Literackie, Kraków 1985, t. 3.
 • Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Koenigreiche und Lander Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszahlung vom 31 Dezember 1900, hrsg von der K.K. Statistischen Zentralkommission XII Galizien, K.K. Hof und Staatsdruckerei, Wien 1907.
 • Górka K., Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Śródmieście, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1974, nr 370.
 • Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, AE w Krakowie, Kraków 1987, praca doktorska, maszynopis.
 • Luchter B., Użytkowanie przestrzeni miejskiej w VIII dzielnicy Katastralnej miasta Krakowa – Kazimierz, Folia Geographica, Series Geographica- Oeconomica, 1977, t. 10. Mydel R., Użytkowanie przestrzeni północnej części XXXV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Bronowice Małe, Zeszyty Naukowe UJ, nr 396.
 • Luchter B., Wykorzystanie mapy gospodarczej „Użycie powierzchni ziemi” w gospodarce gruntami na przykładzie Krakowa, [w: ] Problemy gospodarki regionalnej, AE, Kraków, 1997.
 • Oksza-Orzechowski K., Przewodnik statystyczno-topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych wskazówek urzędowych ułożony i wydany przez Konrada Okszę-Orzechowskiego, Dyrektora c.k. Sądowych Biur Pomocniczych w Krakowie, Drukarnia W. Korneckiego, Kraków 1872.
 • Piłat E., Improwizacja z konieczności, Dziennik Polski, 2004, nr 61.
 • Raport o stanie miasta, Prezydent Miasta Krakowa : Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dziennik Ustaw RP, nr 38 z 2. 05. 2001 r., poz, 454.
 • Skorowidz Gmin Rzeczypospolitej Polskiej: Ludność – Budynki (na podstawie tymczasowych wyników Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 9,. XII. 1931 r.) oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne, Cz. 3: Województwa Południowe, Statystyka Polski, Seria B, Zeszyt 8-c. GUS, Warszawa 1933.
 • Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dn. 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy PRL, nr 11 z 25. 03. 1969 r., poz. 98.
 • Zborowska B., Użytkowanie przestrzeni miejskiej w VII dz. kat. miasta Krakowa – Stradomiu, Instytut Geografii UJ, Kraków 1974, praca magisterska, maszynopis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d12452c-99db-43f7-b2c3-aa127aa669f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.