PL EN


Journal
2016 | 1 (62) | 100-113
Article title

Uwarunkowania i sposoby uruchamiania mechanizmów rynkowych w sektorze finansowym

Content
Title variants
EN
Financial Market Conditions and Enhancements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wysoka efektywność działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów oraz maksymalizacja rozwoju gospodarki danego kraju nie może być osiągnięta w sytuacji źle funkcjonujących mechanizmów rynkowych. W prezentowanym artykule autor odnosi się do słabo działających mechanizmów rynkowych w polskim sektorze finansowym, co hamuje rozwój sfery realnej albo utrudnia uzyskanie odpowiedniej skali działalności. Do obszarów tych należą: deficyt długoterminowego finansowania nieruchomości, mały rynek listów zastawnych i obligacji hipotecznych, niski udział inwestycji gospodarstw domowych w instrumenty rynku kapitałowego, słabo rozwinięty i mało konkurencyjny rynek kapitałowy, ograniczony i mało zdywersyfikowany dostęp przedsiębiorstw do kapitału. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wymienionych wyżej obszarów, w których mechanizmy rynkowe nie mogą dobrze funkcjonować. Ponadto zostaną zarysowane sposoby i kierunki poprawy procesów rynkowych, a także rola planu rozwoju gospodarczego rządu w usprawnianiu funkcjonowania rynku.
EN
A high efficiency of economic activity of market participants and maximization of the economic development of a country cannot be achieved in a situation of unproper functioning of market mechanisms. In the present article, the author refers to poorly operating market mechanisms in the polish financial sector, which inhibit the development of the real economy or resist the attainment of an appropriate scale of operations. These areas include: a deficit of long-term real estate financing, small market bonds and mortgage bonds, a low share of household investment in capital market instruments an underdeveloped and less competitive capital market, limited and little diversified business access to capital. This paper describes the nature of the above-mentioned areas in which market mechanisms cannot function well. Moreover, it outlines the modalities and directions of improvement of market processes, as well as the role of the economic development plan of the Polish government in improving the functioning of the market.
Journal
Year
Issue
Pages
100-113
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Główka G., W poszukiwaniu punktu równowagi finansowania nieruchomości w Polsce, "Finansowanie Nieruchomości", wrzesień 2013 r., nr 3(36).
 • Jajuga K., Krysiak z. (red.), Credit Risk of Mortgage Loans - Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.
 • Jajuga. K., Czy ukształtuje się nowy paradygmat finansów?, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe", 2010, Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Długotermiowe finansowanie banków w Polsce. Postulaty regulacyjne, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", Vol. 11, nr 2 cz./part 1 lipiec/July 2013.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, 2013.
 • Krysiak Z., Seaman S., Equity Based Metrics Used to Model Financial Distress, "Academy of Economics and Finance Journal", Vol. 3, 2012.
 • Krysiak Z., Pijanowski S., Challenges and Obstacles of ERM Implementation in Poland, [w:] J.R.S. Fraser, B.J. Simkins, K. Narvaez (red.), Implementing Enterprise Risk Management: Case Studies and Best Practices, John Wiley & Sons, New Jersey 2015.
 • Krysiak Z., Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce, "Bezpieczny Bank", nr 1(54) 2014, współautor U. Krysiak.
 • Leszek P., Koncepcje zawodności rynku: teoria a rzeczywistość, "Equilibrium" 1(4) 2010, ISSN 1689-765X.
 • ZBP, Biała księga kredytów frankowych w Polsce, Warszawa, marzec 2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d126ba9-2149-4d03-b393-7180a20fac19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.