PL EN


Journal
2021 | 1 (88) | 64-74
Article title

Trendy innowacyjne w europejskich portach morskich w obliczu pandemii COVID-19

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The implementation of innovations is one of the primary areas of activity within modern enterprises and their response to environmental changes. It is also an important and current research issue concerning seaports. Innovations may have a different nature, and practice shows that their implementation is in line with certain trends that set the directions for the development of innovative solutions throughout the world. This study aims to identify the most important technological innovations implemented in European seaports and determine whether they are in line with global innovation trends. It was also a priority to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the direction of innovation processes implemented within the ports. The author carried out two steps of research. The first one was based on secondary sources (publications and data from the Internet) and the second on primary sources (surveys conducted in March and October 2020). The analysis of data from secondary sources made it possible to identify the most significant global innovation trends in seaports. The study of data from surveys carried out with the managers of port companies allowed the author to conclude that the COVID-19 pandemic in the analyzed period of the year 2020 had little impact on the European seaports' innovative activities, which go in line with global innovation trends. It did not stop the innovation processes in those ports, causing only slight delays in implementing some scheduled innovative projects. It also did not influence the types of such projects carried out at that time or their significance. We can see that it also had no adverse effect on the emergence of new innovative trends in the examined enterprises. During the pandemic, European seaports made efforts to ensure the continued implementation of innovations in line with the established plans.
Journal
Year
Issue
Pages
64-74
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Adams, R., Bessant, J. i Phelps, R. (2006). Innovation management measurement: a review. International Journal of Management Reviews, 8(1), 21-47. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2006.00119.x
 • Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Baruk, J. (2002). Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych. Gospodarka Narodowa, 11-12, 78-94.
 • Baruk, J. (2013). Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji. Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance, 4(1), 7-16.
 • Berns, S., Dickson, R., Vonck, I. i Dragt, J. (2017). Smart ports. Point of view. Deloitte The Netherlands. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/energy-resources/deloitte-nl-er-port-services-smart-ports.pdf
 • Bojewska, B. (2009). Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Monografie i Opracowania, 564. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Borodako, K. (2009). Foresight w zarządzaniu strategicznym. Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Brzozowski, M. (2020, 2 kwietnia). Portowy przemysł 4.0. Namiary na Morze i Handel. https://www.namiary.pl/2020/04/02/portowy-przemysl-4-0/
 • CES. (b.d.). CES 2021 innovation awards program categories. Pobrane 10 stycznia 2021 z https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Categories.aspx
 • CIA. (b.d.). The World Factbook - explore all countries. The Central Intelligence Agency. Pobrano 10 stycznia 2021 z https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
 • Damanpour, F. i Schneider, M. (2006). Phases of the adoption of innovation in organizations: effects of environment, organization and top managers. British Journal of Management, 17(3), 215-236. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2006.00498.x
 • Drucker, P. F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Dutta, S., Lanvin, B. i Wunsch-Vincent, S. (red.). (2020). The Global Innovation Index 2020: Who will finance innovation? Cornell University, INSEAD i WIPO. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020_exec.pdf
 • EYG. (2015). Megatrends 2015. Making sense of a world in motion. EYGM Limited. https://www.criticaleye.com/insights-servfile.cfm?id=4229
 • Fagerberg, J. (2004). Innovation: A guide to the literature. W J. Fagerberg, D. C. Mowery i R. R. Nelson (red.), (s. 1-26). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0001
 • Freeman, Ch. (1995). The 'National System of Innovation' in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, 19(1), 5-24. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a035309
 • Gaub, F. (2019). Global trends to 2030. Challenges and choices for Europe. European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS). https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf
 • Goławska, M. (2004). Koncepcja innowacyjności. Marketing i Rynek, 11.
 • González, A. (2018, 12 lutego). . World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2018/02/brexit-china-global-trade/
 • Gros, D. (2018). Global trends to 2035. Economy and society. European Parliamentary Research Service. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627126/EPRS_STU(2018)627126_EN.pdf
 • Grzelakowski, A. S. i Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Harman, A. J. (1971). The international computer industry. Innovation and comparative advantage. Harvard University Press, Cambrige Mass.
 • Hausner, J. i Paprocki, W. (red.) (2020). Inwestycje i odporność gospodarcza - wyzwania dla Polski. Centrum Myśli Strategicznych.
 • Interdepartmental Committee on Science, Technology and Innovation (2015). Innovation 2020. Excellence talent impact. Ireland's strategy for research and development, science and technology. https://www.knowledgetransferireland.com/Reports-Publications/Innovation-2020.pdf
 • ISIF. (2018). ISIF invests in US artificial intelligence-powered cybersecurity firm, Vectra, as it announces plans for up to 100 new jobs in Ireland. Ireland Strategic Investment Fund. http://bit.ly/3aACF3s
 • Kędzierska-Szczepaniak, A., Szopik-Depczyńska, K. i Łazorko, K. (2016). Innowacje w organizacjach. Texter. https://bit.ly/3rFhkM0
 • Klimek, H. (2010). Funkcjonowanie rynków usług portowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Klimek, H. (2016). Porty morskie jako ogniwa lądowo-morskich łańcuchów transportowych oraz ich funkcje gospodarcze. W H. Klimek (red.), Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej (s. 20-37). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Komisja Europejska. (b.d.). Business innovation observatory. Pobrane 10 stycznia 2021 z https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/business-innovation-observatory_pl
 • Kotler, P. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Felberg SJA.
 • Kuc, B. R. (2002). Nowoczesne systemy kontroli w systemie zarządzania. Zeszyty Naukowe WSMiZ w Warszawie, 1(11).
 • Kuźma, L. (red.). (2003). Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Marr, B. (2020, 20 kwietnia). These 25 technology trends will define the next decade. Forbes. http://bit.ly/3qo9syj
 • Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(26), 97-109.
 • McLellan, C. (2020, 9 stycznia). CES 2020 Innovation Awards: Winners and trends. ZDNET. https://www.zdnet.com/article/ces-2020-innovation-awards-winners-and-trends/
 • Mercer, S., Lillie, M. i Hazemi, R. (2019). Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier. Deloitte Development LLC. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/technology/deloitte-uk-tech-trends-2019.pdf
 • Niedzielski, P. i Rychlik K. (2006). Innowacje i kreatywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • OECD i Eurostat. (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wyd. 3). http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf
 • Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet.
 • Pieriegud, J. (2019). Rozwój rynku elektromobilności w krajach ościennych Polski. W J. Gajewski, W. Paprocki i J. Pieriegud (red.), Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych (s. 39-62). CeDeWu Sp. z o.o.
 • Pietrasiński, Z. (1971). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN.
 • Port Economics, Management and Policy. (2020). Country and port level liner shipping connectivity index. https://porteconomicsmanagement.org/pemp/contents/part1/ports-and-container-shipping/country-port-level-liner-shipping-connectivity-index/
 • Port of Antwerp. (b.d.). Port of the future. Pobrano 10 stycznia 2021 z https://www.portofantwerp.com/en/port-future
 • Port of Rotterdam. (b.d.). Innovate. Accelerate. Make it happen. Pobrano 10 stycznia 2021 z https://www.portofrotterdam.com/nl/zakendoen/haven-van-de-toekomst/innovatie/innovatie-smartest-port
 • Port of Rotterdam. (2018). Innovatie. Pobrano 10 stycznia 2021 z https://jaarverslag2018.portofrotterdam.com/beleid-en-resultaten/innovatie-kennis-en-arbeid/innovatie-en-kennis
 • Porter, M. E. (1990). The competetive advantage of nations. Harvard Business Review.
 • Przybylska, E. (2018). Trendy wpływające na rozwój innowacji produktowych i procesowych w branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 121, 421-432. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.121.30
 • Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovation (wyd. 3). The Free Press.
 • Saxe, S. i Jahn, C. (2017). Digitalization of seaports. First ideas. Hamburg Port Authority & Fraunhofer CML. https://bit.ly/3jOBCQk
 • Schumpeter, J. A. (1939). Business cycles. A theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. McGraw-Hill Book Company Inc.
 • Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. PWN.
 • Sopińska, A. i Mierzejewska, W. (2017). Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe. Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • UNCTAD. (2018). Technology and innovation report 2018. Harnessing frontier technologies for sustainable development. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/tir2018_en.pdf
 • UNCTAD. (2020a). Digitalizing the port call process. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/dtltlb2019d2_en.pdf
 • UNCTAD. (2020b). Review of maritime transport 2020. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2020
 • Wallis, A. (2016). Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. Politechnika Koszalińska, 20(1), 311-326.
 • WIPO. (2017a). World intellectual property report 2017: Intangible capital in global value chains. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225&plang=EN
 • WIPO. (2017b). Smartphones: what's inside the box. W World intellectual property report 2017: Intangible capital in global value chains (s. 95-126). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2017-chapter4.pdf
 • WIPO (2019a). WIPO Technology Trends 2019: Artificial intelligence. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
 • WIPO. (2019b). World intellectual property report 2019 - The geography of innovation: Local hotspots, global networks. World Intellectual Property Organization.
 • World Economic Forum. (2018, 23 stycznia). Innovation with a Purpose: The role of technology innovation in accelerating food systems transformation. Report prepared in collaboration with McKinsey & Company. https://www.weforum.org/reports/innovation-with-a-purpose-the-role-of-technology-innovation-in-accelerating-food-systems-transformation
 • WPS. (b.d.). World ports by country. World Port Source. Pobrano 10 stycznia 2021 z http://www.worldportsource.com/countries.php
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d1463a3-0db0-4cfa-8cfc-522ede0e5cac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.