PL EN


2019 | 3(49) | 113-142
Article title

Godność człowieka w porządku prawnym Izraela – zarys problemu

Authors
Content
Title variants
EN
Human dignity in the Israel’s legal order – an outline of the problem
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Traumatyczne doświadczenia II wojny światowej unaoczniły poważny deficyt krajowych i mię-dzynarodowych środków ochrony praw człowieka i ich ideowego wsparcia pozwalających uplasować godność człowieka jako główny i niepodważalny filar państwa demokratycznego i wspólnot ponadnarodowych. Godność człowieka stanowi współcześnie jeden z czynników determinujących postępowanie jurysdykcyjne sądów. Dotyczy to także państw, które formal-nie nie włączyły jej do katalogu konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności. Analiza jakościowa, ilościowa i porównawcza funkcjonowania pojęcia godności ludzkiej ujawnia jej różnorodne znaczenia i funkcje jako determinanty w ocenie działalności organów państwa z punktu widzenia realizacji zasad demokratycznego państwa prawa i konieczności posza-nowania praw jednostki. W związku z bogactwem interpretowania pojęcia godności ludzkiej w ramach wartości konstytucyjnych nie można ignorować bogatej historii doktryny godno-ści człowieka. Pozwala ona zrozumieć i definiować naturę ogólnych pojęć i nadawać różny sens. Godność ludzka w wielu systemach prawnych, także Izraela jest wartością konstytu-cyjną, jak i prawem, które normy ustrojowe gwarantują. Zagadnienie jej uregulowania i zde-finiowania w izraelskim porządku prawnym z uwagi na specyfikę problemu jest ciekawym zagadnieniem zarówno teoretyczno-prawnym, jak i praktycznym.
EN
The traumatic experiences of World War II have highlighted the serious deficit of na-tional and international measures to protect human rights and their ideological support to place human dignity as the main and indisputable pillar of a democratic state and su-pranational communities. Human dignity is nowadays one of the factors determining the court’s jurisdictional proceedings. This also applies to states that formally did not include it in the catalog of constitutionally guaranteed rights and freedoms. Qualitative, quantitative and comparative analysis of the functioning of the concept of human dig-nity reveals its various meanings and functions. They are determinants in assessing the activities of state authorities from the point of view of implementing the principles of a democratic state of law and the need to respect the rights of individuals. In connection with the richness of interpreting the concept of human dignity within the framework of constitutional values, one can not ignore the rich history of the doctrine of human dig-nity. It allows us to understand and define the nature of general concepts and give dif-ferent meanings. Human dignity in many legal systems, including Israel, is a constitu-tional value, as well as the law that the constitutional norms guarantee. The issue of its regulation and definition in the Israeli legal order due to the specificity of the problem is an interesting issue, both theoretical and legal as well as practical.
Year
Issue
Pages
113-142
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
References
 • Barak A., Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right, [w:] Ch. McCrudden, Understanding Human Dignity, Oxford University Press, 2014.
 • Barak A., Purposive Interpretation in Law, Princeton and Oxford 2005.
 • Barak A., The Constitutionalization of the Israeli Legal System as a result of the Basic Laws and Its Effects on Procedural and Sustantive Criminal Law, „Israel Law Review” 1997, vol. 31.
 • Bendor A., Sachs M., The Constitutional Status of Human Dignity in Germany and Israel, „Israel Law Review” 2011, vol. 44.
 • Elon M., Constitution by Legislation: The Values of A Jewish and Democratic State in the Light of the Basic Law, Human Dignity and Personal Freedom, [w:] A. Maoz, Israel as a Jewish and Democratic State, Liverpool 2011.
 • Elon M., Human Dignity and Liberty in the Jewish Heritage, President’s House Publications, 1995.
 • Friedman H., Human Dignity and the Jewish Tradition, SSRN, Lipiec 2013.
 • Karp Y., Basic Law: Human Dignity and Liberty-Biography of Power Struggles, „Law and Government” 1993, vol. 1.
 • Klein E., Human Dignity in German Law, [w:] D. Kretzmer, E. Klein, The Concept of Human Dignity in Human Rights Descourse, Haga 2000.
 • Kremnitzer M., Hornle T., Humand dignity and the principle of culpability, „Israel Law Review” 2011, vol. 44.
 • Kretzmer D., Klein E., The Concept of Human Dignity in Human Rights Descourse, Haga 2000.
 • Navot S., The Constitution of Israel. A Contextual Analysis, Oxford i Portland, Hart Publishing 2014.
 • Rosen M., Dignity, Harvard 2012. Schneider P., Israeli Knesset member uses Bible to prove „Palestinian’s” fake history, https:// israelunwired.com/israeli-knesset-member-uses-bible-to-prove-palestinians-fake-history/ Schultziner D., A Jewish Conception of Human Dignity: Philosophy and Its Ethical Implications for Israeli Supreme Court Decisions, „Journal of Religious Ethics”, Listopad 2006.
 • Soloveitchik J. B., Lonely Man of Faith, Three Leaves Press 2006.
 • Steinmann R., The Core Meaning of Human Dignity, „Potchefstroom Electronic Law Journal” 2016, vol. 19.
 • Szyszkowska M., Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982.
 • Waśkiewicz H., „Drugie odrodzenie” prawa naturalnego, „Roczniki Filozoficzne” 1962, z. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d18a8ec-27f1-4970-b093-7284f90f9f9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.