PL EN


2016 | 3 | 1 | 295-309
Article title

Znaczenie klastrów w obniżaniu kosztów logistycznych. Metodyka kalkulacji korzyści

Content
Title variants
EN
Meaning of clusters in reducing the logistics costs. Methodology calculation of the benefits
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klastry biznesowe integrują przedsiębiorcze środowisko, w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści. Głównym zamiarem podmiotów gospodarczych jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez uczestnictwo w inicjatywie klastrowej. Jednym ze sposobów uzyskania takiej przewagi jest obniżanie kosztów we wszystkich możliwych obszarach ich powstawania oraz maksymalizowanie zadowolenia konsumentów poprzez sprawniejszy i racjonalniejszy przepływ surowców i towarów. Firmy tworzące klastry mogą stymulować optymalizację procesów logistycznych poprzez dostarczanie wiedzy, nowych technologii, efektywniejszą współpracę, lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie metod obliczania korzyści z obniżania całkowitych kosztów logistycznych (głównie w zakresie transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami i zasobami ludzkimi) osiąganego w wyniku współpracy firm działających w klastrach.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
295-309
Physical description
Contributors
 • Dr, Wydział Informatyki i Ekonometrii, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonometrii, TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońka 59, 10-283 Olsztyn, rdmuchowski@wp.pl
 • Dr, Katedra Ekonomii, Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn, pbdmorag@interia.pl
References
 • Bergmansson E. M., Johansson B., Stought R. (2005), Industrial clusters an inter – firm network, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 • Blaik P. (1997), Logistyka koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Dmuchowski R., Szmitka S. (2014), Klastry jako lokalna polityka stymulowania przedsiębiorczości i konkurencyjności na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, w: Uwarunkowania i czynniki w procesie rozwoju gospodarki rynkowej: aspekty globalne i lokalne, Olkowski W. (red.), wyd. WSIiE, Olsztyn.
 • Duraj J. (1992), Analiza decyzyjna w przedsiębiorstwie, PTE, Zielona Góra.
 • Dolińska M. (2004), Innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9, ORGMASZ, Warszawa.
 • Dobrzyńska E. (2011), Europejskie klastry logistyczne, „Economy and Management” nr 4, Ejdys J. (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Jurek-Stępień S., Pierścionek Z., Sosnowska S. (2009), Rynkowe strategie konkurencji przedsiębiorstwa, Novum, Płock.
 • Kowalska K. (2009), Analiza całkowitego kosztu w procesach logistycznych, „Logistyka”, nr 2, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 • Lichocik G. (1998), Rola logistyki w przedsiębiorstwie, „Rzeczpospolita”, nr 3, Warszawa.
 • Oleksiuk A. (2009), Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Branta, Warszawa.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Szuster M. (2010), Miododajne klastry, http://www.logistyczny.com/biblioteka/ lancuch-dostaw/item/1455-miododajne-klastry, dostęp dnia 14.05.2016.
 • Śląski Klaster Logistyczny. Odważny krok w przyszłość polskiego transportu i logistyki, https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/BRM/promocja_ inwestycyjna/Puls_Biznesu%2C_nr_228_%283746%29%2C_wtorek_27_ listopada_2012.pdf, dostęp dnia 12.05.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d1b9422-a65f-439c-ad4e-18c04e53f66b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.