PL EN


2014 | 8 |
Article title

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Title variants
EN
Fees for municipal waste management
Languages of publication
Abstracts
PL
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi trzy kategorie opłat. Są to opłaty ustalane w drodze umowy, decyzji i uchwały. Celem opracowania jest charakterystyka opłaty ustalanej w formie uchwały, gdyż budzi ona wiele kontrowersji. Regulacje dotyczące tej opłaty były przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
EN
he act on maintaining cleanliness and order in municipalities introduces three categories of fees regarding the management of waste. These are the fees established by way of contract, decision, and resolution. The purpose of this paper is description of fees based on the form of the resolution because of its controversy. In fact, regulations concerning the fees were the subject of proceedings before the Constitutional Court.
Keywords
EN
waste   fees  
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Barczak A., Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza, Szczecin 2013.
 • Błachut M., Wybrane problemy stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013, nr 1.
 • Brzezicki T., Morawski W., Wyznaczenie inkasentów w podatku od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2010, nr 4.
 • Brzezińska A., Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komentarz praktyczny, Warszawa 2012.
 • Ciechelska A., Opłata odpadowa – interpretacja zapisów ustawy, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 4.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
 • Dowgier R., Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej? Uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r., I SA/Lu 932/13, „FinanseKomunalne” 2013, nr 9.
 • Dowgier R., Czy za naruszenie obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi grozi odpowiedzialność karna skarbowa?, „Przegląd PodatkówLokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 10.
 • Draniewicz B., Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Prawo i Środowisko” 2013, nr 1.
 • Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk 2007.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2008.
 • Górnicki E., Dwa światy – dwa modele – jedna opłata, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 10.
 • Górnicki E., Opłata „wodno-śmieciowa”, „Przegląd Komunalny” 2011, nr 12.
 • Górnicki E., Twarde lądowanie, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 11.
 • Górnicki E., Wpływ stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na budżet gminy, Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska 7–8 października 2013 r., Poznań.
 • Górski M., Nowe systemy postępowania z odpadami komunalnymi, w: Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, 16–17 października 2012 r., red. M. Górski, K. Nowacki, Wrocław 2013.
 • Grobicka-Madej K., Właściwy organ nadzoru dla uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne, „Finanse Komunalne” 2013, nr 7–8.
 • Kiepas-Kokot A., Ile odpadów w zamian za opłatę?, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 11.
 • Koncepcje odpadowe metropolii, www.portalsamorzadowy.pl (dostęp: 15.10.2012).
 • Krukowski A., Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 6.
 • Krzywoń A., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niekonstytucyjna danina publiczna?, „Przegląd Legislacyjny” 2011, nr 2–4.
 • Lis E., Opłata za gospodarowanie odpadami a opodatkowanie VAT, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 10.
 • Maćkowska K., Status gmin jako podatników VAT, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 11.
 • Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.
 • Ofiarska M., Postępowanie egzekucyjne w administracji, Szczecin 2000.
 • Ofiarski Z., Ofiarska M., Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w: Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadamikomunalnymi, red. M. Górski, K. Nowacki, Wrocław 2012 .
 • Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe, Warszawa 2013.
 • Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Warszawa 2008.
 • Paczocha M., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji, „Finanse Komunalne” 2013, nr 7–8.
 • Popławski M., Konstrukcja uchwały dotyczącej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybrane kwestie, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 1.
 • Popławski M., Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybrane kwestie, „Przegląd Podatków Lokalnychi Finansów Samorządowych” 2013, nr 2.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 27 października 2011 r., Dz. Urz. Lubel. nr 175, poz. 2756.
 • Sarnecki P., Uwaga 2 do art. 168, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, t. 4.
 • Sędkowska A., Talik A., Przedmiot inkasa opłaty skarbowej w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2007, nr 3.
 • Sowiński T., Inkasent, w: Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiło, D. Maśniak, Warszawa 2009.
 • Stanowisko RIO w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r., WA.023. 33.2013, „Nowe Zeszyty Samorządowe“ 2013, nr 5.
 • Terek K., Strzyżyński P., Wiele niewiadomych, mało czasu, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 4.
 • Terek K., Szukając właściwej metody, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 11.
 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 21.05.2013 r., nr 12/644/2013, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013, nr 4.
 • Uchwała nr10/2012 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 27 września 2012 r. w sprawie objęcia nadzorem uchwał jednostek samorządu terytorialnego wydawanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 września 2012 r., Dz. Urz. Lubel. poz. 2864.
 • Uchwała RIO w Bydgoszczy z dn. 3.04.2013 r., IX/23/13, Lex 1311020.
 • Uchwała RIO w Gdańsku z dn. 18.04.2013 r., 095/g243/P/13, Lex nr 1311016.
 • Uchwała RIO w Krakowie z dn. 22.12.2010 r., KI-411/42810, Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 2011, nr 19, poz. 152.
 • Uchwała RIO w Lublinie z dn. 18.10.2012 r., 94/12, OwSS 2012, nr 4.
 • Uchwała RIO w Łodzi z dn. 26.03.2004 r., 9/24/04, Lex nr 144708.
 • Uchwała RIO w Poznaniu z dn. 28.09.2005 r., nr 22/594/05, OSS 2006, nr 1, poz. 28.
 • Uchwała RIO w Szczecinie z dn. 25.06.2008 r., XIII/64/S/08, OSS 2009, nr 1, poz. 25.
 • Uchwała RIO w Warszawie z dn. 10.05.2011 r., 164/K/11, Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 2011, nr 121, poz. 3875.
 • Wilk J., O właściwości nadzorczej regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie podatków i opłat lokalnych,„Nowe Zeszyty Samorządowe” 2012, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d3b75cb-49c1-4331-8f77-89e0da0e6d70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.