PL EN


2014 | 1(10) |
Article title

Międzynarodowe inicjatywy policyjno-wojskowe Żandarmerii Wojskowej

Content
Title variants
EN
International police – military initiatives of Military Gandarmerie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Żandarmeria Wojskowa jest szeroko zaangażowana w realizację współpracy międzynarodowej, zarówno bilateralnej z państwami partnerskimi, jak i wielostronnej w ramach przedsięwzięć wielonarodowych. Dotychczasowe wysiłki w tym zakresie spowodowały, że Żandarmeria Wojskowa jest wiarygodnym partnerem największych formacji typu policyjnego o charakterze wojskowym na świecie, w tym między innymi Żandarmerii Narodowej Republiki Francuskiej oraz Carabinieri Włoch. Fakt ten bezpośrednio przełożył się na uzyskanie w 2013 r. statusu pełnoprawnego członka Europejskich Sił Żandarmerii. Z podobnych powodów również inicjatywa Polski zlokalizowania na terenie RP Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO spotkała się z akceptacją najważniejszych formacji partnerskich Żandarmerii Wojskowej. Przejawia się to między innymi w fakcie pozyskania sześciu państw sponsorujących NATO MP COE. Autor w oparciu o doświadczenia własne, rozmowy przeprowadzone z kluczową kadrą dowódczą formacji typu żandarmeryjnego oraz przedstawioną bibliografią prezentuje genezy, cele utworzenia i zasady funkcjonowania Europejskich Sił Żandarmerii oraz Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO. Specjalne miejsce w materiale zajmują polskie aspekty narodowe obu inicjatyw.
EN
bilateral with partner countries and multilateral in the form of multinational projects. The efforts in this field have made The Polish Military Gendarmerie a credible partner of the biggest and most important police-type formations with a military status, including the French Gendarmerie Nationale and Italian Carabinieri. This fact directly contributed to its obtaining of the full member status of the European Gendarmerie Force in 2013. For similar reasons, the initiative of locating on the territory of Poland NATO Military Police Centre of Excellence has been accepted by the most important partner formations of the Polish Military Gendarmerie. It is among others reflected in the number of sponsoring nations adhering to the NATO MP COE. The author, using his own experience, conversations conducted with the command personnel of the gendarmerie-type formations and the listed bibliography, presents the origins, aims of the creation and rules of the functioning of the European Gendarmerie Force and the NATO Military Police Centre of Excellence. Special attention has been given to Polish national aspects of both initiatives.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d4258ef-28b4-4ccd-a931-0ba55389b549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.