PL EN


Journal
2017 | 3 (68) | 7-22
Article title

Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji

Authors
Content
Title variants
EN
Financialization: dimensions of discussion
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba przestawienia najistotniejszych, zdaniem autora, możliwych wymiarów dyskusji o finansjalizacji. W opracowaniu, w którym w pierwszej części zawarto krótką charakterystykę tego, co można określić mianem dojrzałej finansjalizacji, zaprezentowano siedem zasadniczych obszarów dyskusji o finansjalizacji. Pierwszy to mające wymiar lokalny kwestie semantyczne związane z tłumaczeniem na język polski angielskiego terminu financialization. Kolejne wymiary czy też obszary dyskusji o finansjalizacji wyróżnione w artykule mają wymiar uniwersalny i dotyczą takich kwestii, jak: definicja finansjalizacji i określanie jej zakresu, zakres historyczny dyskusji o finansjalizacji, wymiar geograficzno-kulturowy finansjalizacji oraz wymiary doktrynalny i ustrojowy tego zjawiska. W ramach dyskusji o finansjalizacji wskazano także szczególnie istotne obszary badań wymagające dalszych pogłębionych studiów, a w tym prób empirycznej weryfikacji formułowanych w literaturze hipotez.
Paper’s main goal is to present the most important elements of discussion on financialization. Paper starts with a short characteristic of mature finacialization. Next, seven fundamental elements of discussion on financialization have been presented. First one has semantic and local character and it concerns polish translation of English term. Other elements are: definition and interpretation of financialization, historic dimension of financialization, geographical and cultural scope of financialization, and doctrinal foundation of discussion on financialization. Main elements of future studies needed on financialization are also presented.
Journal
Year
Issue
Pages
7-22
Physical description
Contributors
 • Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Andreou A., The rise of money trading has made our economy all mud and no brick, the guardian, 20 november 2013, https://www.theguardian.com/commentisfree/ 2013/nov/20/money-trading-economy-foreign-exchange-markets-economy (dostęp: 23.09.2017).
 • Arcand J.-L., Berkes E., Panizza U., Too Much Finance?, IMF Working Paper 2012, WP/12/161.
 • Assa J., Financialization and its Consequences: the OECD Experience, „Finance Research” 2012, vol. 1, No. 1.
 • Barbaruk M., Hiszpański „kryzys” XVII wieku, Historia – Kultura – Globalizacja 2010, nr 8.
 • Bhaduri A., Financialization in the Light of Keynesian Theory, „PSL Quarterly Review” 2011, vol. 64, No. 256.
 • Boyer R., Is a finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis, „Economy and Society” 2000, vol. 29/1.
 • Cecchetti S.G., Kharroubi E., Reassessing the impact of finance on growth, BIS Working Papers 2009, No. 381.
 • Dixon A.D., Sorsa V.-P., Institutional Change and the Financialisation of Pensions in Europe, „Competition & Change” 2009, vol. 13, No. 4.
 • Drucker P., Toward the Next Economics and Other Essays, Harvard Business Press 2010.
 • Epstein G.A. (red.), Financialisation and the World Economy, Edward Elgar Pub, London 2006.
 • Financiarisation de l’economie et capitalisme financier, 2007, http://www.lexinter.net/ JF/financiarisation_de_l’economie.htm (dostęp: 23.09.2017).
 • Foster J.B., The Financialization of Capitalizm, „Monthly Review” 2007, vol. 58/11.
 • Freeman R.B., It’s financialization!, „International Labour Review” 2010, vol. 149, No. 2.
 • Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K., Shareholder value and financialisation: consultancy promises, management moves, „Economy and Society” 2000, vol. 29/1.
 • Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K., Financialisation and the coupon pool, „Gestão & produção” 2001, vol. 8/3.
 • Goldsmiths A.D., Walsh C., The Role of the State in the Financialisation of the UK Economy, „Political Studies” 2015, May.
 • Gołębiowski G., Szczepankowski P., Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 4.
 • Hardie I., Financialization and Government Borrowing Capacity in Emerging Markets, PalgraveMacMillan, Houndmills 2012.
 • Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Ksążka i Prasa, Warszawa 2008.
 • Isaacs G., Contemporary Financialization: A Marxian Analysis, „Journal of Political Inquiry” 2011, nr 4.
 • Khan F., Word Financial Crisis: Lessons from Islamic Economics, http://twocircles. net/2008oct11/world_financial_crisis_lesson_form_islamic_economics.html (dostęp: 09.08.2017).
 • Knafo S., Liberalisation and the Political Economy of Financial Bubbles, „Competition & Change” 2009, vol. 13, No. 2. Kotz D.M., Neoliberalism and Finacialization, http: //people.umass.edu/dmkotz/ Neolib_and_Fin 08_03.pdf (dostęp: 09.08.2017).
 • Lazonick W., From Innovation to Financialization: How Shareholder Value Ideology is Destroying the US Economy, University of Massachusetts and The AcademicIndustry Research Network, http://www.theairnet.org/files/research/lazonick/ Lazonick%20Innovation%20Financialization%2020110616.pdf (dostęp: 23.09.2017).
 • Mączyńska E., Czy to starość?, „Gazeta Bankowa”, 07.04.2009.
 • Martin A., Kersley H., Greenham T., Inequality and financialisation. A dangerous mix, Friedrich Ebert Stiftung – New Economics Foundation 2015.
 • Maverick J.B., How big is the derivatives market?, Investopedia, 15 may 2017, http:// www.investopedia.com/ask/answers/052715/how-big-derivatives-market.asp (dostęp: 23.09.2017).
 • Minsky H.P., The Financial Instability Hypothesis, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper 1992, No. 74.
 • Onaran Ö., Stockhammer E., Grafl L., Financialization, income distribution, and aggregate demand in the USA, Discussion Paper 2010, No. 136, Department of Economics and Statistics Middlesex University Business School.
 • Orhangazi Ö., Finacialization and the US Economy, Edward Elgar, Northamptom, MA, 2008, USA.
 • Palley T.I., Financialization: What it is and Why it Matters, Political Economy Research Institute, Working Paper Series 2007, nr 153.
 • Petras J., The Third Way, Myth and Reality, „Monthly Review” 2000, Vol. 51, Issue 10 (March).
 • Polanyi Levitt K., The Great Financialization, wykład z okazji otrzymania nagrody imienia Johna Kennetha Galbraitha, www.karipolanyilevitt.com, 22.07.2011.
 • Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” 2012, nr 3.
 • Ratajczak M., Finansyzacja i jej wpływ na dobrobyt społeczny, [w:] U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012, nr 103.
 • Remlein M., Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2015, tom 82 (138).
 • Ryoo S., Skott P., Financialization in Kaleckian economies with and without labor constraints, Working Paper 2008-05, Department of Economics, Univeristy of Massachusetts Amherst.
 • Sahay R.,Cihák M., N’Diaye P., Barajas A., Bi R., Ayala D., Gao Y., Kyobe A., Nguyen L., Saborowski Ch., Svirydzenka K., Yousefi S.R., Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets, IMF Staff Discussion Note 2015, SDN/15/08.
 • Stockhammer E., Finacialisation and the slowdown of accumulation, „Cambridge Journal of Economics” 2004, vol. 28/5.
 • Tomaskovic-Devey D., Lin K.-H., Meyers N., Did financialization reduce economic growth?, Socio-Economic Review 2015, 13(3).
 • Ząbkowicz A., Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w korporacjach nie-finansowych (financialization) – kontekst instytucjonalny, „Organizacja i Kierowanie” 2009, nr 2.
 • Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, „Ekonomista” 2009, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d462903-e29f-4ee7-be27-b4d49db03972
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.