PL EN


2014 | 5(31/1) | 133-152
Article title

Narody Kraju Rad. Współistnienie i zatomizowanie kultur (twórczość Ludmiły Ulickiej)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The nations of Soviet Union. The coexistence and distraction of cultures (the literary output of Ludmila Ulitskaya)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
After the October Revolution different nations were forced to live together on the area of totalitarian Soviet Union. Their history got worse after the Second World War when Soviet soldiers and especially Stalyn were considered as winners and in this way they cold “colonise” new countries. Their citizens wanted to regain freedom in the 60’s and 70’s od twentieth century. They were called dissidents. One of the most famous modern Russian writers who presents these subject matters is Ludmila Ulitskaya – the representative of new realism whose books have been translated into 25 languages. In her novels and short stories she concentrates mainly on the silmilarities and differences between The Russians and other nations being under communistic control. Ulitskaya shows that some of them wanted to keep their identity by looking after their own tradition, religion, customs. The novelist tries to prove that it is possible to coexist with each other if you respect different habits and culture and if you desire to communicate with others using constructive dialogue.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Алексеева Л., История инакомыслия в СССР. Новейший период, Vilnius–Moskwa 1992.
 • The Australian Institute for Holocaust and Genocide Studies, [online] http://www.holocaust‑genocide/articles/studies/76599.
 • Булгаков С., Христианство и еврейский вопрос, Париж 1991.
 • Daszkiewicz W., Wielokulturowość a ideologia multikulturalizmu, „Cywilizacja” 2010, nr 33.
 • Dembiński H., Kolektywizm i totalitaryzm jako zasady życia, [w:] Bolszewizm. Praca zbiorowa, Lublin 1938, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej. Uniwersyteckie Wykłady dla Duchowieństwa, 3.
 • Duda K., Andriej Amalrik – rosyjski dysydent, Kraków 2010, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 15.
 • Duda K., Współczesna literatura rosyjska wobec historii (nowy realizm Ludmiły Ulickiej), [w:] Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, 8.
 • Duda K., Żydzi i ich religia w okresie bolszewickim. „Dwieście lat razem” Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Słowianie i ich konfesje, red. L. Suchanek, Kraków 2010, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, 6.
 • Eliade M., Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, przeł. I. Kania, Kraków 1992.
 • Fitzpatrick S., Życie codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, przeł. J. Gilewicz, Kraków 2012, Historiai.
 • Gajek J.S., Chrześcijańska wiara w Jedynego Boga, [w:] Wiara w postawie ludzkiej. Praca zbiorowa, red. W. Słomka, Lublin 1991, Prace Wydziału Teologicznego KUL, 77. Homo Medians, 6.
 • Haumann H., Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, przeł. C. Jenne, Warszawa 2000.
 • Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989.
 • Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 2, przeł. A. Mietkowski, Wrocław 1989.
 • Imos R., Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.
 • Kainer A., Żydzi a komunizm, „Krytyka” 1983, nr 15.
 • Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.
 • Kowalczyk S., Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek, społeczność, wartość, Lublin 1995.
 • Kowalska M., Aleksander Sołżenicyn. Homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy, Toruń 2011,
 • W Kręgu Problemów Emigracji. Liburska L., Dziedzictwo idei – pokolenie „biesów” a ponowoczesność, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Kraków 2011, Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej UJ.
 • Ludmiła Ulicka, [online] http://buker.obninsk.ru/h_ulitskaya.
 • Людмила Улицкая – лауреат премии „Букер – 2001”, [online] http://www.ror.ru/culture/cultarch197_rus!html.
 • Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917‑1991, przeł. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1994.
 • Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2004, Arkana Historii.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978, Biblioteka Socjologiczna.
 • Mitologia grecka, Wikipedia, [online] http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitologia_grecka&coldid=33548058.
 • Olszewska‑Dyoniziak B., Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku, Wrocław 1999.
 • Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.
 • Ponic, [w:] Ethnologue. Languages of the World, red. M.P. Lewis, G.F. Simons, Ch.D. Fennig, Dallas 2014, [online] http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=pnt.
 • Sałajczykowa J., Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985‑1995, Gdańsk 1998.
 • Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956‑1989, t. 2: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Tatarzy Krymscy, Warszawa 2007.
 • Солженицын А., Двести лет вместе, ч. 2, Москва 2002.
 • Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1999.
 • Suchanek L., Czlowiek radziecki i naród radziecki. Eksperyment ideologiczny i etniczny, [w:] Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo, 19‑20 sierpnia 1996, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997.
 • Suchanek L., Emigracja rosyjska XX wieku, [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. tenże, Kraków 2004, Prace Katedry Rosjoznawstwa UJ, 7.
 • Špidlík T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, przeł. J. Dembska, Warszawa 2000, Bogosłowije, 3.
 • Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 2000, Stanowiska, Interpretacje, 16.
 • Trojanowska U., Archetyp domu w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin, Kraków 2008, Rosja – Myśl, Słowo, Obraz.
 • Ulicka L., Medea i jej dzieci, przeł. R. Bartosik, Warszawa 2004, Klub Interesującej Prozy.
 • Ulicka L., Przypadek doktora Kukockiego, przeł. B. Reszko, Warszawa 2006.
 • Вайль П., Генис А., Современная русская проза, Ann Arbor 1982.
 • Вишневский А., Единая и неделимая, „Полис” 1994, nr 2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d4c8eb7-be29-4b0b-962f-a18138ff9def
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.