PL EN


2017 | 16 | 4 | 109-121
Article title

Aktywność fizyczna osób starszych jako działalność edukacyjno-interwencyjna

Content
Title variants
EN
Physical Activity of Older People as Education and Intervention Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza problematyki starzenia się społeczeństwa, przyczyn i skutków tego zjawiska, problemów zdrowotnych ludzi starszych, aktywności fizycznej, społecznej i edukacyjnej oraz sposobów radzenia sobie tej populacji ze zjawiskiem starzenia. Analizy przeprowadzone w artykule opierają się na danych zastanych, pochodzących z badań Głównego Urzędu Statystycznego (2009, 2011–2014, 2016), PolSenior (2012) (Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, pod red. P. Błędowskiego, B. Szatur-Jaworskiej, Z. Szweda-Lewandowskiej). Autorzy stawiają tezę, że problemy zdrowotne, izolacja i dyskryminacja społeczna wpływają na obniżenie samodzielności osób starszych. Główne wnioski są następujące: 1) aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zwiększenie niezależności i samodzielności, a tym samym wpływa na poprawę jakości życia osób starszych; 2) osoby będące aktywne fizycznie są w mniejszym stopniu narażone na ryzyko chorób, w porównaniu do osób mniej aktywnych, niećwiczących; 3) uczestnictwo osób starszych w zajęciach prowadzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku przeciwdziała wykluczeniu ze społeczeństwa, jest skuteczną interwencją edukacyjną.
EN
The aim of the article is to analyze the problems of an aging population, causes and the effects of this phenomenon, health problems of older people, physical, social and educational activity and ways of dealing with problem of aging. Analyses carried out in the article are based on existing data from surveys of the Central Statistical Office (2009, 2011–2014, 2016), PolSenior (2012) (Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, (Ed.) P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska). The thesis is that health problems, social isolation and discrimination influence the reduction of independence of the elderly. Conclusions: 1. Physical activity has a significant impact on increasing independence and self-reliance, thereby improving the quality of life of older people. 2. Persons who are physically active are less exposed to the risk of disease compared to those less active. 3. Participation of older people in activities conducted at the Universities of the Third Age counteract exclusion from society and is effective educational intervention.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Wydział Rehabilitacji
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Wydział Rehabilitacji
References
 • Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa 2012.
 • Borczyk W., Sytuacja osób starszych w kontekście doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa 2012.
 • Bouchard C., Blair S.N., Haskell W.L., Physical Activity and Health, Champaign 2007.
 • Gillis D.E., Stewart A.L., A new approach to designing exercise programs for older adults, Physical Activity Instruction of Older Adults, Champaign 2005.
 • GUS, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.
 • GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016.
 • GUS, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa 2014
 • . GUS, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., Warszawa 2009.
 • GUS, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r., Warszawa 2013.
 • GUS, Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania za rok 2014/2015, Gdańsk 2016.
 • Kozdroń E., Aktywność rekreacyjna w procesie pomyślnego starzenia się, „Zeszyty Naukowe WSKFiT” 2014, t. 9, s. 75–84.
 • Kozdroń E., Program rekreacji ruchowej osób starszych, Warszawa 2008.
 • McPhee J.S., French D.P., Jackson D., Nazroo J., Pendleton N., Degens H., Physical activity in older age: perspectives for healthy ageing and frailty, „Biogerontology” 2016, nr 17, s. 567–580.
 • Osiński W., Gerokinezjologia: Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym, Warszawa 2013.
 • Schwingel A., Sebastião E., Chodzko-Zajko W., Promoting Physical Activity in Later Life: How to Respond to Frequently Asked Questions and Concerns About Physical Activity, „Annual Review of Gerontology & Geriatrics” 2016, nr 36, s. 33–52.
 • Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Opracowania tematyczne, Kancelaria Senatu, Biuro analiz i dokumentacji, Warszawa 2011.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.
 • UNECE – European Commission, Active Ageing Index 2014: Analytical Report, report prepared by Asghar Zaidi of Centre for Research on Ageing, University of Southampton, and David Stanton, under contract with United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, co-funded by European Commission’s Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015.
 • Villar F., Celdrán M., Generativity in Older Age: A Challenge for Universities of the Third Age (U3A), „Educational Gerontology” 2012, nr 38, s. 666–677.
 • Weinstein A.M., Erickson K., Healthy Body Equals Healthy Mind, „Generations” 2011, 35, s. 92–98.
 • WHO, Active Ageing, A Policy Framework, II UN World Assembly on Ageing, Madrid 2002.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d526cbb-ab12-4a27-a85f-0ec841b479b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.