Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 |

Article title

Kryterium ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w polskim orzecznictwie imigracyjnym na tle standardów Rady Europy

Authors

Title variants

EN
The interests of national security and public order in Polish immigration case law in the light of the Council of Europe's standards

Languages of publication

Abstracts

PL
Kryterium bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego stanowi jedną z przesłanek uzasadniających wydanie niekorzystnych dla cudzoziemca decyzji imigracyjnych. W orzecznictwie wypracowanym na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zrekonstruowano podstawowy katalog wymogów stawianych w tym zakresie władzom państwowym, do którego zaliczyć należy: przeprowadzenie rzetelnego postępowania wyjaśniającego, oparcie decyzji na dowodach świadczących o istnieniu rzeczywistego i poważnego zagrożenia ze strony cudzoziemca, sprawiedliwe wyważenie wchodzących w grę interesów jednostki i państwa oraz należyte uzasadnienie powodów przemawiających za niekorzystnym rozstrzygnięciem sprawy. O ile powyższy standard znajduje co do zasady odzwierciedlenie w polskiej judykaturze, o tyle praktyka krajowych organów administracyjnych nadal nie jest wolna od uchybień. Na szczególną krytykę zasługuje praktyka blankietowego powoływania się na klauzulę bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, często w związku z wykorzystaniem informacji niejawnych.
EN

Keywords

Year

Issue

3

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5d56a7b1-5d9f-46ea-bfef-02395d9209b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.