PL EN


2014 | 4 | 193-211
Article title

Struktury – kapitał społeczny – interesariusze. Badania nad zbiorowościami terytorialnymi na Pomorzu Zachodnim

Content
Title variants
EN
Structures – Social Capital – Stakeholders. Research into Territorial Communities in Western Pomerania
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is a presentation of the monographic research into the territorial communities of Western Pomerania. The research of that type has been carried out – with various intensity – from the end of the 1950s. The tradition of the monographic field research has its origins in sociology and cultural anthropology, and its characteristic feature is a comprehensive, many-sided approach to the community under scrutiny in a wide context of environmental, economic, political and historical factors. Such a manner of carrying out research is radically different from the survey type that is dominant in sociology.
Year
Issue
4
Pages
193-211
Physical description
Contributors
References
  • Białecki T., Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Poznań 1977.Chmielewska B., Społeczne przeobrażenia środowisk wiejskich na Ziemiach Zachodnich na przykładzie pięciu wsi w województwie zielonogórskim, Poznań 1965.Chmielewska B., Współgospodarzenie miastem. Z badań w Koszalinie, Poznań 1973.Chmielewska B., Wstępny projekt badań socjologicznych nad Szczecinem, „Przegląd Zachodnio-Pomorski” 1964, z. 4.Chmielewska B. (red.), Społeczne problemy Koszalina, Koszalin 1970 (1969).Czyszkiewicz R., Funkcje edukacji obywatelskiej w kształtowaniu lokalnych enklaw aktywności (na przykładzie interwencji socjologicznej), w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Szczecin 2008.Czyszkiewicz R., Rzeczpospolita z gminnego nadania: zachowania wyborcze mieszkańców regionu szczecińskiego 1991–2007, Toruń 2009.Czyszkiewicz R., Durka W., Kur W., Dobra Nowogardzka. Siły społeczne w gminie, Szczecin 1998.Czyszkiewicz R., Molewicz M., Kapitał ludzki – czynnik rozwoju regionalnego, Szczecin 2006.Czyszkiewicz R., Molewicz M., Tałasiewicz M., Regionalne drogi rozwoju: roczniki samorządowe województwa zachodniopomorskiego 1997–2002, Wołczkowo 2004.Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Szczecin 2006Durka W., Miasto portowe w świadomości mieszkańców. Komunikat z badań, „Roczniki Socjologii Morskiej” 2000, t. XIII.Durka W., Reorganizacja społeczna morskich zbiorowości terytorialnych pod wpływem procesów marynizacji, w: Ziemie Zachodnie i Północne Polski, Szczecin 1989, T. II.Durka W., Glińska E., Okonkowska B., Społeczna reorganizacja morskiej społeczności lokalnej. Sprawozdanie z badań, w: Ziemie Zachodnie i Północne Polski, Szczecin 1989, T. II.Durka W., Klepajczuk B., Kołodziejczak S., Terelak A., Liderzy lokalni w procesie odnowy wsi. Odniesienia socjologiczne, w: Model przywództwa: wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A.K. Piasecki, Kraków 2006.Durka W., Klepajczuk B., Kołodziejczak S., Terelak A., Partycypacja społeczna jako czynnik konkurencyjności regionów. Liderzy lokalni wobec wyzwań rozwojowych wsi, w: Liderzy lokalni wobec wyzwań rozwojowych wsi, red. M. Szczepański, Katowice 2008.Ewaluacja projektu systemowego „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”, red. W. Durka, Szczecin 2011.Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston 1984.Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar B.L., de Colle S., Stakeholder Theory. The State of the Art, Cambridge 2010.Gałęski B., Bertrand B.A., Wierzbicki Z.T., Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych: stan i tendencje rozwojowe, Warszawa 1970.Hall P.M., Interactionism and the Study of Social Organization, „Sociological Quarterly” 1987, 28, s. 1–22.Hall P.M., Meta-Power, Social Organization, and the Shaping of Social Action, „Symbolic Interaction” 1997, 20, s. 397–418.Janiszewski L., Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny, Szczecin 1977.Jastrząb M., Pawełczyńska A., Złocieniec i jego mieszkańcy, Warszawa 1963.Kołakowska-Rusiecka A., Geisler M., Badania nad morskimi społecznościami lokalnymi (Komunikat z aktualnych badań prowadzonych w ramach CPBP 09.03), w: Morskie społeczności lokalne: teoria i empiria, red. L. Janiszewski, R. Woźniak, Szczecin 1991.Kowalewski J., Społeczność lokalna wsi przymorskiej w sferze wpływów miasta portowego, w: Morskie społeczności lokalne: teoria i empiria, red. L. Janiszewski, R. Woźniak, Szczecin 1991.Lutyński J., Działania pozorne, „Kultura i Społeczeństwo” 1977, t. 21, nr 2, s. 69–78.Maines D.R., In Search of Mesostructure: Studies in the Negotiated Order, „Urban Life” 1982, 11, s. 267–279.Maines D.R., Mesostructure and Social Process, „Contemporary Sociology” 1979, 8, s. 524–527.Winiecka H., Społeczno-kulturalna adaptacja mieszkańców peryferyjnej dzielnicy Szczecina, w: Z badań socjologicznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1960–1964, Szczecin 1966.Woźniak R., Społeczność lokalna bezrobotnych, Szczecin–Koszalin 1995.Woźniak R., Struktury społeczności małych miast. Studium socjologiczne nad zróżnicowaniem struktur wybranych miast województwa szczecińskiego, Warszawa–Poznań 1979.Zmieniając miasto: wokół teorii i praktyki rewitalizacji, red. M. Kowalewski, Szczecin–Poznań 2008Znaniecki F., Ziółkowski J., Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy 1928/1964, Poznań 1984.Zychowicz Z., Samorząd mieszkańców wsi. Studium empiryczne, Szczecin 1990..
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d575e67-c0d6-44ac-b4c6-11e12ac75ed6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.