PL EN


2014 | 4 | 193-211
Article title

Struktury – kapitał społeczny – interesariusze. Badania nad zbiorowościami terytorialnymi na Pomorzu Zachodnim

Content
Title variants
EN
Structures – Social Capital – Stakeholders. Research into Territorial Communities in Western Pomerania
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is a presentation of the monographic research into the territorial communities of Western Pomerania. The research of that type has been carried out – with various intensity – from the end of the 1950s. The tradition of the monographic field research has its origins in sociology and cultural anthropology, and its characteristic feature is a comprehensive, many-sided approach to the community under scrutiny in a wide context of environmental, economic, political and historical factors. Such a manner of carrying out research is radically different from the survey type that is dominant in sociology.
Year
Issue
4
Pages
193-211
Physical description
Contributors
References
  • Białecki T., Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Poznań 1977. Chmielewska B., Społeczne przeobrażenia środowisk wiejskich na Ziemiach Zachodnich na przykładzie pięciu wsi w województwie zielonogórskim, Poznań 1965. Chmielewska B., Współgospodarzenie miastem. Z badań w Koszalinie, Poznań 1973. Chmielewska B., Wstępny projekt badań socjologicznych nad Szczecinem, „Przegląd Zachodnio-Pomorski” 1964, z. 4. Chmielewska B. (red.), Społeczne problemy Koszalina, Koszalin 1970 (1969). Czyszkiewicz R., Funkcje edukacji obywatelskiej w kształtowaniu lokalnych enklaw aktywności (na przykładzie interwencji socjologicznej), w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Szczecin 2008. Czyszkiewicz R., Rzeczpospolita z gminnego nadania: zachowania wyborcze mieszkańców regionu szczecińskiego 1991–2007, Toruń 2009. Czyszkiewicz R., Durka W., Kur W., Dobra Nowogardzka. Siły społeczne w gminie, Szczecin 1998. Czyszkiewicz R., Molewicz M., Kapitał ludzki – czynnik rozwoju regionalnego, Szczecin 2006. Czyszkiewicz R., Molewicz M., Tałasiewicz M., Regionalne drogi rozwoju: roczniki samorządowe województwa zachodniopomorskiego 1997–2002, Wołczkowo 2004. Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Szczecin 2006 Durka W., Miasto portowe w świadomości mieszkańców. Komunikat z badań, „Roczniki Socjologii Morskiej” 2000, t. XIII. Durka W., Reorganizacja społeczna morskich zbiorowości terytorialnych pod wpływem procesów marynizacji, w: Ziemie Zachodnie i Północne Polski, Szczecin 1989, T. II. Durka W., Glińska E., Okonkowska B., Społeczna reorganizacja morskiej społeczności lokalnej. Sprawozdanie z badań, w: Ziemie Zachodnie i Północne Polski, Szczecin 1989, T. II. Durka W., Klepajczuk B., Kołodziejczak S., Terelak A., Liderzy lokalni w procesie odnowy wsi. Odniesienia socjologiczne, w: Model przywództwa: wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A.K. Piasecki, Kraków 2006. Durka W., Klepajczuk B., Kołodziejczak S., Terelak A., Partycypacja społeczna jako czynnik konkurencyjności regionów. Liderzy lokalni wobec wyzwań rozwojowych wsi, w: Liderzy lokalni wobec wyzwań rozwojowych wsi, red. M. Szczepański, Katowice 2008. Ewaluacja projektu systemowego „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”, red. W. Durka, Szczecin 2011. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston 1984. Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar B.L., de Colle S., Stakeholder Theory. The State of the Art, Cambridge 2010. Gałęski B., Bertrand B.A., Wierzbicki Z.T., Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych: stan i tendencje rozwojowe, Warszawa 1970. Hall P.M., Interactionism and the Study of Social Organization, „Sociological Quarterly” 1987, 28, s. 1–22. Hall P.M., Meta-Power, Social Organization, and the Shaping of Social Action, „Symbolic Interaction” 1997, 20, s. 397–418. Janiszewski L., Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny, Szczecin 1977. Jastrząb M., Pawełczyńska A., Złocieniec i jego mieszkańcy, Warszawa 1963. Kołakowska-Rusiecka A., Geisler M., Badania nad morskimi społecznościami lokalnymi (Komunikat z aktualnych badań prowadzonych w ramach CPBP 09.03), w: Morskie społeczności lokalne: teoria i empiria, red. L. Janiszewski, R. Woźniak, Szczecin 1991. Kowalewski J., Społeczność lokalna wsi przymorskiej w sferze wpływów miasta portowego, w: Morskie społeczności lokalne: teoria i empiria, red. L. Janiszewski, R. Woźniak, Szczecin 1991. Lutyński J., Działania pozorne, „Kultura i Społeczeństwo” 1977, t. 21, nr 2, s. 69–78. Maines D.R., In Search of Mesostructure: Studies in the Negotiated Order, „Urban Life” 1982, 11, s. 267–279. Maines D.R., Mesostructure and Social Process, „Contemporary Sociology” 1979, 8, s. 524–527. Winiecka H., Społeczno-kulturalna adaptacja mieszkańców peryferyjnej dzielnicy Szczecina, w: Z badań socjologicznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1960–1964, Szczecin 1966. Woźniak R., Społeczność lokalna bezrobotnych, Szczecin–Koszalin 1995. Woźniak R., Struktury społeczności małych miast. Studium socjologiczne nad zróżnicowaniem struktur wybranych miast województwa szczecińskiego, Warszawa–Poznań 1979. Zmieniając miasto: wokół teorii i praktyki rewitalizacji, red. M. Kowalewski, Szczecin–Poznań 2008 Znaniecki F., Ziółkowski J., Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy 1928/1964, Poznań 1984. Zychowicz Z., Samorząd mieszkańców wsi. Studium empiryczne, Szczecin 1990..
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d575e67-c0d6-44ac-b4c6-11e12ac75ed6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.