PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 47-54
Article title

Nauka o dwóch regimentach Marcina Lutra – teoria i praktyka

Authors
Title variants
EN
Teaching about the Two Regiments of Martin Luther – Theory and Praxis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst prezentuje kluczową koncepcję etyki politycznej Marcina Lutra – tzw. naukę o dwóch regimentach (królestwach). W części pierwszej przedstawiono jej zasadnicze teoretyczne założenia, wskazując na rozdzielenie sposobu rządów Boga w sferze duchowej (przez zwiastowane Słowo) i świeckiej (za pośrednictwem ustanowionej władzy). W części drugiej ukazano, jak ta koncepcja była wykorzystywana przez Marcina Lutra w praktyce na przykładach jego stosunku do wojny chłopskiej, anabaptystów i Żydów. Przykłady te ilustrują proces odejścia od ścisłego rozdziału tego, co świeckie od tego, co duchowe na rzecz wzywania władzy świeckiej do zwalczania błędnowierców ze względu na szerzone przez nich bluźnierstwa. Kończąca część trzecia zaś ukazuje, jak do tego aspektu dziedzictwa Marcina Lutra odnosi się współczesny luteranizm na przykładzie debaty w łonie największej organizacji zrzeszającej Kościoły luterańskie – Światowej Federacji Luterańskiej, która odcinając się od stosunku Lutra do anabaptystów i Żydów korzysta z rozróżnienia na dwa regimenty w kontekstach hermeneutycznych i zaangażowania Kościoła w sferze publicznej.
EN
A presentation of a key conception of the political ethics of Martin Luther – the so-called teaching about two regiments (kingdoms). The first part considers fundamental theoretical premises, indicating the division of the manner in which God rules in the spiritual domain (by the Annunciation of the Word) and the secular one (through the intermediary of established power). The second part specifies how Martin Luther applied this conception in praxis, as exemplified by his attitude towards the Peasant War, the Anabaptists, and the Jews. These examples illustrate a departure from a strict division into the secular and the spiritual for the sake of appealing to secular powers to wage a battle against those who err in view of the blasphemies propagated by them. The final, third part demonstrates the way in which contemporary Lutheranism reacts to this aspect of the Martin Luther legacy upon the example of a dispute conducted within the largest Lutheran organisation - the World Lutheran Federation – which, while disassociating itself from Luther’s attitude to Anabaptists and Jews, benefits from the distinction into two regiments in hermeneutic contexts and the involvement of the Church in the public sphere.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
47-54
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d612abe-860e-4b2a-90e3-129abda6a386
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.