Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(11) |

Article title

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna – korzyści i zagrożenia wynikające z jej stosowania. Energetyka jądrowa w Polsce

Content

Title variants

EN
Natural and artificial radioactivity - the benefits and risks of its use. Nuclear energy in Poland

Languages of publication

Abstracts

PL
Autorzy w pracy opisali promieniotwórczość naturalną, charakteryzując występowanie substancji promieniotwórczych w środowisku ziemskim oraz ich zastosowanie praktyczne. Omówiono też promieniotwórczość sztuczną, w tym reakcje rozszczepienia jądrowego uranu-235, użytą do produkcji bomby atomowej oraz w energetycznych reaktorach jądrowych. Zdefiniowano promieniowanie jonizujące oraz ochronę radiologiczną przed tym promieniowaniem. Omówiono dawki promieniowania jonizującego, a także dopuszczalne dawki graniczne w Polsce. Opisano udział poszczególnych paliw energetycznych w światowej i polskiej produkcji elektryczności, wskazując zanieczyszczenia atmosfery z tym związane. Przedstawiono stan i perspektywy energetyki jądrowej na świecie. Pokazano dotychczasowe najpoważniejsze awarie elektrowni jądrowych. Opisano przygotowania do budowy elektrowni jądrowych w Polsce, wskazując potencjalne lokalizacje oraz omawiając koszty budowy, projektowane technologie oraz problematykę szkolenia kadr.
EN
The authors of this work have described natural radioactivity characterizing the occurrence of radioactive substances in the environment and their practical application. Artificial radioactivity was also described, including the nuclear fission of uranium-235 applied in the production of the atomic bomb and nuclear power reactors. Ionizing radiation and radiological protection against radiation was defined. Doses of ionizing radiation were discussed as well as the permissible dose limits in Poland. The contribution of energy fuels in the world and Polish electricity production indicating associated pollution was described. The paper shows the status and prospects of nuclear powers in the world. The most serious accidents of nuclear power reactors in the history were shown. Paper presents the preparations for the construction of nuclear power plants in Poland showing the potential locations, construction costs, the proposed technology and staff training issues.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5d63c0a1-7b83-4064-980b-b08002136ae4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.