PL EN


2020 | 1(34) |
Article title

Zakres znaczeniowy porządku publicznego

Authors
Content
Title variants
EN
Scope of the meaning of public order
Languages of publication
Abstracts
PL
„Bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny” to pojęcia często podnoszone przez teoretyków z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa. Pojęcia te występują w różnych kontekstach, często razem. W związku z tym, że są to pojęcia rozdzielne, wyjaśniane wielorako, w niniejszym artykule podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia „porządek publiczny”. Proces identyfikacyjny rozpoczęto od przedstawienia aspektów leksykalnych poprzez prezentację wybranych poglądów teoretyków z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa. Całość opracowania zamyka zakończenie, w którym zaprezentowano własną interpretację znaczenia „porządku publicznego”.
EN
Public security and public order are concepts often raised by theorists in law, administration and security. These two concepts often occur together in different contexts. In view of the fact that they constitute two separate concepts, which can be explained in many different ways, this paper attempts to clarify the concept of ‘public order’. The identification process began with the presentation of lexical aspects through the presentation of selected views of theorists in the fields of law, administration and security. The whole study concludes with the author’s own interpretation of the concept of ‘public order’.
Contributors
author
References
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red.nauk. B. Wiśniewski, S. Zalewski, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.Chajbowicz A., Bezpieczeństwo a pojęcia zbliżone [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w terenowejadministracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Kolonia Limited,Wrocław 2009.Cienkowski W., Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Polska Oficyna Wydawnicza„BGW”, Warszawa 1994, s. 187.Czapiński W., Bezpieczeństwo, spokój, porządek publiczny, „Gazeta Administracji i PolicjiPaństwowej” 1929, Nr 9.Falandysz L., Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karnoadministracyjnym,„Palestra” 1969, nr 2.Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Księgarnia Powszechna, Kraków 1933.Gwardyński R., Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji, Akademia WojskLądowych, Wrocław 2019.Gwardyński R., Policja w systemie zarządzania kryzysowego [w:] Współczesne uwarunkowaniazarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, red. J. Falecki, R. Kochańczyk,P. Sowizdraniuk, Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2018.Gwardyński R., Safety in Praxeological Approach [w:] Security – Threats, Law and Organization,red. B. Wiśniewski, G. S. Sander, P. Kobes, Verlag Dr. Kowač, Hamburg 2019.https://sjp.pwn.pl/sjp/publiczny34 Por. B. Wiśniewski, J. Falecki, System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił ZbrojnychRP, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008, s. 6 – 7; Obrona cywilna (niemilitarna) w obronienarodowej III RP, red. nauk. W. Kitler, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.35 Szerzej: B. Wiśniewski, J. Kozioł, J. Falecki, Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych,Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2017, s. 8 – 9.Zakres znaczeniowy porządku publicznego118Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Zakład Administracji i PrawaAdministracyjnego USB, Wilno 1939.Kijak Z., Pojęcie ochrony porządku publicznego w ujęciu systemowym, „Zeszyty Naukowe”1987, nr 47, ASW.Kogut B., Lubiewski P., Management and Coordination of Rescue Activities, „Bulletinof Lviv State University of Life Safety” 2018, nr 8/8, Lviv 2018.Kogut B., Lubiewski P., Organization of Rescue Activities in Crisis Situations Causedby Terrorist Attacks, „Bulletin of Lviv State University of Life Safety” 2018, nr 8/8,Lviv 2018.Kubala W., Porządek publiczny – analiza pojęcia, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1981,nr 3.Leksykon policyjny, red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno2001.Litwin J., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Prawo administracyjne,cz. IV, red. M. Jaroszyński, Warszawa 1953.Lubiewski P., Podstawowe aspekty prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Europie,„Zeszyty Naukowe SGSP” 2018, nr 66, (tom 1), Szkoła Główna Służby Pożarniczej,Warszawa 2018.Mączyński M., Porządek publiczny i bezpieczeństwo – sfery działania [w:] Komentarzdo ustawy o samorządzie powiatowym, red. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, D. Dobek,P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, P. Płażek, J. Skrzydło--Niżnik, C. H. Beck, Warszawa 2005.Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, red. nauk. W. Kitler, AkademiaObrony Narodowej, Warszawa 2001.Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego,„Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23, Lublin 2014.Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo UniwersytetuRzeszowskiego, Rzeszów 2008.Security – Threats, Law and Organization, red. B. Wiśniewski, G. S. Sander, P. Kobes,Verlag Dr. Kowač, Hamburg 2019.Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R. B, Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznikakademicki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.Ura E., Prawo administracyjne, cz. 2, Rzeszów 1997.Ura E., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2004.Widacki J., Sarnecki P., Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Ustrój i organizacjaPolicji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządkupublicznego (reforma Policji), cz. 1, Instytut Spraw Publicznych, Kraków 1997.Wiśniewski B., Falecki J., System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił ZbrojnychRP, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008.Wiśniewski B., Kozioł J., Falecki J., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych,Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2017.Monika Hejduk119Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WyższaSzkoła Policji, Warszawa 2013.Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski,T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, red.J. Falecki, R. Kochańczyk, P. Sowizdraniuk, Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2018.Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Wyd. UniwersytetuWarszawskiego, Warszawa 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d68f35a-4f10-4ac4-bd7c-021f85fdd83f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.