PL EN


2016 | 16 | 87-108
Article title

Rola NATO w zapewnieniu bezieczeństwa energetycznego iochrony infrastruktury energetycznej

Content
Title variants
EN
The NATO role in ensuring energy security and protection of enegry infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
Problemy polityki energetycznej Unii Europejskiej obnażyły kompletny brak strategicznej wizji wspólnotowej w stosunku do współczesnych wyzwań i zagrożeń energetycznych. Faktem decydującym jest zmniejszenie uzależnienia krajów od dostaw surowców z Rosji. Ponieważ stanowiska sojuszników wobec polityki Rosji nie są spójne, obserwujemy często przykry brak solidarności w kwestiach wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. Jako ważny uczestnik rynku surowców energetycznych Rosja przyczynia się do zachwiania stabilności Europy przez rozerwanie jej wspólnoty za pomocą sprzecznych interesów. Cele te osiąga ona łamiąc układy i normy prawa międzynarodowego, nie mówiąc już o podstawowych zasadach współistnienia. Sojusz Północnoatlantycki musi bezwzględnie spełniać swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, gdyż dysponuje olbrzymim strategicznym potencjałem i zdolnością ochrony infrastruktury i obszaru tranzytowego we współpracy z partnerami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Z tego tytułu Sojusz powinien wypełniać swoją misję przede wszystkim środkami wojskowymi. Ostatnie wydarzenia pokazują, że w Unii Europejskiej, USA i innych krajach ma miejsce wielki zwrot w ocenie rozwoju powiązań energetycznych z Rosją oraz głęboka rewizja strategii energetycznych po obu stronach Atlantyku w kierunku wykorzystania nowych rodzajów surowców energetycznych. Państwa-członkowie NATO mają wszystkie możliwości żeby sukcesywnie zapanować nad tym procesem, wzmacniając więź transatlantycką mimo wojowniczej postawy Rosji. Rezultaty tego przyczynią się do promowania otwartego i transparentnego globalnego systemu zarządzania i handlu energią.
EN
Energy policy problems in European Union revealed the complete lack of strategic vision in relation to the contemporary energy challenges and threats. The crucial point here is to reduce dependence of energy raw materials supply from Russia. Since the position of allies against Russia's policy is inconsistent, often we can see an annoying lack of solidarity on issues of common energy security. As an important participant in energy resources market Russia helps to erode the stability of Europe by breaking its community by the conflict of interests. These objectives are reached by breaking systems and norms of international law, not to mention the basic principles of coexistence. NATO must strictly fulfill its role in ensuring energy security, as it has huge strategic potential and the ability to protect infrastructure and transit area in cooperation with partners in the event of an emergency. In this respect, NATO should fulfill its mission primarily by military means. As recent events have shown that European Union, United States and other countries shifted the assessment of the development of energy relations with Russia and profound revision of energy strategies on both sides of the Atlantic towards the use of new types of energy has been made. State-members of NATO have all possibilities to successfully manage this process, strengthening the transatlantic links despite the aggressive Russian attitude. The results of this will contribute to promoting of an open and transparent global energy system management and trading.
Year
Volume
16
Pages
87-108
Physical description
Contributors
References
 • Belkin P., 2010, NATO's 60th Anniversary Summit, DIANE Publishing.
 • Brown M.H., Rewey C., Gagliano T., 2003, Energy Security, National Conference of State Legislatures, Denver – Washington.
 • Czerpak P., 2006, Bezpieczeństwo energetyczne. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, pod red. K. Żukrowska, M. Grącik, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s.122-128;
 • Cziomer E., Łasoń M., 2008, Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego. W: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, pod red. E. Cziomer, Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. Z o.o., Kraków, s.18-28.
 • Czulda R., Łoś R., Reginia-Zacharski J. (red.), 2013, NATO wobec wyzwań współczesnego świata 2013, Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, Warszawa.
 • Dębski S., Górka-Winter B. (red.), 2003, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Górak-Sosnowska S., 2007, Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju, Wydawnictwo Petit, Warszawa.
 • Haliżak E., Kuźniar R. (red.), 2000, Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Jurgilewicz M., Protasowicki I., 2015, Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, [w:] T.Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 165-176.
 • Kaczmarski M., 2010, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
 • Michałowska G. (red.), 2003, Integracja europejska: instytucje, polityka, prawo: księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia profesora Stanisława Parzymiesa, Scholar, Warszawa.
 • Moran D., Russell J.A., 2008, The Militarisation of Energy Security: Strategic Insights. The Center for Contemporary Conflict at the Naval Postgraduate School in Monterey, California, No 1. Vol.7.
 • Müller-Kraenner S., 2009, Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata, Wydawnictwo „Z naszej strony”, Szczecin.
 • Piątek J., Podgórzańska R. (red.), 2007, Bezpiecznie czy niebezpiecznie?: wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • P. Pietrzak, 2012, Szczyt NATO w Chicago – determinanty, oczekiwania i rezultaty. „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 22.
 • Pronińska K., 2006, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach międzynarodowych. W: Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-leci Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s.395-418.
 • Soliński B., 2013, Proces zarządzania bezpieczeństwem energetycznym w ujęciu systemowym. W: „Acta Pomerania: Problemy bezpieczeństwa”, 2013, Nr 3, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "POMERANIA", s.110113.
 • Stochlak J., Podolak M., 2006, Ochrona środowiska w Polsce: studium prawnopolitologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Wilczyński P. L., 2014, Surowce mineralne Rosji [w:] Sykulski L. (red.), Studia nad rosyjską geopolityką, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, s. 47-68.
 • Wilczyński P. L., 2015a, Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie cz. 1. – surowce energetyczne [w:] Geografia w szkole, 5, s. 4-11.
 • Wilczyński P. L., 2015b, Wydobycie bogactw mineralnych w krajach NATO i w obszarze postsowieckim [w:] Przegląd Geopolityczny, 12, s. 109-132.
 • Williams T., 2008, The Road to Riga & the Path Ahead: NATO's Transformation Agenda Before and After the Riga Summit, RUSI European Security Programme.
 • Wysoczański W., 2015, Bezpieczeństwo rurociągów przesyłowych z kierunku wschodniego do Europy Zachodniej, [w:] T.Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 226-242.
 • Żukrowska K., (red.), 2011, Bezpieczeństwo energetyczne. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, pod red. K. Żukrowskiej, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d6c7573-841e-4398-966e-63b6be51fa0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.