PL EN


Journal
2018 | 2 | 267-306
Article title

Współczesny człowiek nauki, czyli kto? Jak kształtuje się wizerunek naukowca w zależności od wieku, płci i środowiska respondentów

Content
Title variants
EN
Who is a modern scientist? The image of a scientist depending on the age, sex and background of the interviewees
Conference
Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst ma na celu przedstawienie językowego obrazu naukowca przede wszystkim na podstawie opinii przedstawicieli środowiska akademickiego – pracowników naukowych i studentów, jak również nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły podstawowej. Nawiązano także do badań typu DAST związanych z pre¬zentacją aspektów wizualnych danego zjawiska przy pomocy rysunku. W gronie osób badanych znalazły się dzieci w wieku szkolnym. Zaprezentowano aktualny stan badań nad omawianym zjawi-skiem. Przedmiotem przedstawionego w tekście bada¬nia była ocena dwóch aspektów. Po pierwsze, na ile w świadomości społecznej odczuwalny/zauważalny jest problem zjawiska nierów-norzędnej reprezentacji płci w języku, apo drugie, jak ocenia się poprawność nazw zawodów i tytułów stanowiących żeński ekwiwalent generycznej formy męskiej. Respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii o formach/zwrotach adresatywnych stosowanych w odniesieniu do zróżnicowanych płciowo grup osób. Wyniki uzyskane dzięki analizie odpowie¬dzi ankietowanych posłużyły przedstawieniu świadomości językowej w zakresie nacechowania genderowego nominatów leksykalnych. Uzyskane dane pomogły opisać wizerunek współczesnego naukowca w oczach badanych. Opracowany materiał badawczy dotyczy przede wszystkim dyskursu polskich uczelni wyższych. Dokonano wnikliwego porównania wybranych aspektów wizerunku pracownika naukowego w perspektywie polskiej. Przeanalizowano genderowe aspekty tego zagadnienia.
EN
This text is aimed at defining linguistic image of a scientist on the basis of opinions of members of academic environment – scientists and students, as well as teachers and office workers of the primary school. It has been elaborated on the issue of DAST research, which is a research method aiming at presentation of visual aspects of given phenomenon by means of drawings. The research group consisted of students aged between six and eleven. Moreover current state of research on the issue has been touched upon. The subject of the presented research is evaluation of two issues. First, to what extent the problem of lack of gender equality is noticeable among the members of the research group. Second, how the correctness of feminine names of occupations and titles is perceived. The members of research group have been asked to evaluate forms of address that refer to men and women. The outcome of the research enables presentation of linguistic awareness of gendered names. Moreover it enables description of modern scientist image features. The research concerns mainly Polish universities. What is more, selected features of Polish scientists. Gender features are taken into account in the proces of analysis.
Journal
Year
Volume
2
Pages
267-306
Physical description
Dates
published
2018-11-26
References
 • Chambers, D. W. “Stereotypic images of the scientist: The Draw- - Scientist Test” [in:] Science Education 1983, 6, 255-265.
 • Christidou, V, Bonoti, F., Anastasiou, Z. 2006. “How do pri¬mary school childen represent the male and female scien¬tist?” [in:]: Stavridou, E. (red.) Science Education: Meth¬ods and Learning Technologies – Proceedings of the 3rd Pan-Hellenic Conference of the Association for Science Education (361-367). Athens, Greece: New Technologies Editions [in Greek].
 • Christidou, V. 2011. “Greek Students’ Images of Scientific Re-searchers.” [in:] Journal of Science Communication, 9, 1-12.
 • Christidou, V., Hatzinikita, V., & Samaras, G. 2012. “The Im¬age of Scientific Researchers and Their Activity in Greek Adoles-cents’ Drawings.” [in:] Public Understanding of Science, 21(5), 626-647.
 • Grzegorczykowa, R. 1979. Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowo¬twórstwo opisowe. Warszawa.
 • Grzegorczykowa, R., Laskowski R., Wróbel H. 1984. Grama¬tyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. War¬szawa.
 • Grzegorczykowa, R. 2002. Wprowadzenie do semantyki ję-zykoznawczej. Warszawa.
 • Jadacka, H. 2002. „Tytuły (naukowe, służbowe, zawodowe) kobiet” [w:]: Markowski, A. (red.) Nowy słownik popraw¬nej polszczyzny. Warszawa.
 • Kłosińska, K. 2009. „Przechodzieńka nie przejdzie”, [w:] Poli-tyka. 34, 28-29.
 • Satkiewicz, H. 1969. Produktywne typy słowotwórcze współ-czesnego języka polskiego. Warszawa.
 • Zadykowicz-Skwirosz, A. 2016. Genderowe nacechowanie języka w komunikacji akademickiej: analiza dyskursów akade-mickich w świetle strategii gender mainstreaming. Olsztyn.
 • Zawilska, K. 2011. „Znana naukowiec czy naukowczyni? O two-rzeniu nazw żeńskich w języku polskim”. [w:] Grochalska, M., Sawczuk, W. (red.), Uniwersyteckie gry — czy płeć ma zna-czenie. Wybrane dyskursy spo¬łeczno-edukacyjne. Toruń, 121-128.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d766ec4-a291-4332-a86d-1aef94c4f403
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.